Wstecz

Gmina Dygowo

Dolina Pyszki

Przewidywany Obszar Chronionego Krajobrazu

Orlik krzykliwy
Orlik krzykliwy

Pysznica, określana też jako Pyszka jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Parsęty. Ma swoje źródła tuż za granicami gminy Dygowo w rejonie Daszewa. Płynie doliną w sąsiedztwie miejscowości i osad Połomino, Gąskowo i Pyszka. W okolicy tej ostatniej rzeka ta uchodzi do Parsęty. W obrębie Gminy Dygowo płynie na długości 13,3 km, z czego 10,3 km nurtu zostało uregulowane przez służby melioracyjne.

Nadrzeczne tereny podmokłe są obszarami cennymi w skali europejskiej. Pasy terenów podmokłych wzdłuż rzek oprócz tego, że stanowią ostoje dla wielu zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, pełnią także rolę naturalnych korytarzy ekologicznych, tak ważnych dla migracji ptaków.

Dolina Pyszki jest miejscem bytowania m.in. dla:

  • płazów: żaby wodnej i jeziorkowej, żaby moczarowej, trawnej oraz ropuchy szarej,
  • gadów: w tym zaskrońca i jaszczurek,
  • ptaków: w tym dla siewkowców, błotniaków, śpiewających, w szczególności błotniaka łąkowego, orlika, derkacza,
  • drobnych ssaków: m.in. dla rzęsorka rzeczka, norki amerykańskiej, nietoperzy i być morze wydry.
Rzeka Pyszka
Rzeka Pyszka przy drodze Białogard - Kołobrzeg
Obszar ten charakteryzują:
  • w dolinie Pysznicy i w jej sąsiedztwie, występują duże powierzchnie torfowisk niskich i przejściowych,
  • kompleksy leśne tworzone są przez drzewostany bukowe i dębowe w wieku ponad 100 lat charakterystyczne dla dolin rzecznych,
  • występują półnaturalne, podmokłe łąki ziołoroślowe oraz mezofilne łąki kośne z wyczyńcem,
  • bogactwo form szaty roślinnej. Występują tu siedliska i gatunki będące przedmiotem zainteresowania Dyrektywy Habitatowej oraz ustawy o ochronie przyrody. W dolinie Pyszki stwierdzono siedliska chronione, które powinny być przedmiotem szczególnej troski.
  • bogactwo fauny - bytują tu gatunki będące przedmiotem zainteresowania Dyrektywy i Konwencji Europejskich,
  • Pyszka pełni rolę korytarza ekologicznego dla migrującej fauny.
Mokradło Pyszka
Rozlewisko wodne - mokradło Pyszka

Mokradło Pyszka położone jest w miejscowości Pyszka, w dolinie rzeki Pysznicy, 15 km od Kołobrzegu w pobliżu drogi Kołobrzeg - Białogard.
Mokradło powstało dzięki podpiętrzeniu dna rzeki Pysznicy i przekierowaniu jej wód na obszar starej doliny. Podpiętrzenie dna zostało wykonane metodą naturalnego bystrotoku poprzez ułożenie kamieni na dnie odcinka ok. 125 m. Powierzchnia mokradła wraz z terenami będącymi w strefie potencjalnych oddziaływań zalewu na tereny przyległe wynosi ok. 67 ha. Wilgotne łąki na pewnym terenie są okresowo podtapiane.
Celem ochrony doliny Pyszki jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych koryta i zboczy doliny rzeki od źródła do ujścia do Parsęty.