Wstecz

Gmina Gościno - obszary cenne

OC-1

Dolina Pyszki. Teren wykazany również jako obszar cenny w waloryzacji przyrodniczej gminy Dygowo. Dolina rzeki o zadowalających parametrach czystości wody, która wraz z areałem okresowo podtapianych łąk stanowi biotop dla bytowania gatunków wymagających w trakcie swojego rozwoju osobniczego środowiska wodnego, lub które stanowią pokarm dla innych gatunków. Miejsce bytowania płazów i gadów m. in. żaby wodnej i jeziorkowej, żaby moczarowej i trawnej, ropuchy szarej, zaskrońca oraz jaszczurek, ptaków - m. in. siewkowców, błotniaków, śpiewających. Do szczególnie cennych gat. należy zaliczyć błotniaka łąkowego, orlika i derkacza, rzęsorka rzeczka. Z ssaków występuje norka amerykańska i być może także wydra. Duża różnorodność siedlisk, zbiorowisk i gatunków roślin: lasy łęgowe, murawy szczotlichowe, łąki, szuwar trawiasty, zespoły rzęs i spirodeli. Pyszka pełni funkcję korytarza ekologicznego dla migrujących płazów, gadów.

OC-2

Dolina Gościnki od Gościna, przez Myślino do Karkowa. Wąska dolina przecinająca wysoczyznę dennomorenową. Wzdłuż strumienia wąski pas łęgów, na zboczach lasy o charakterze grądowym. Od zewnątrz zbiorowiska z pokrzywą i kielisznikiem Urtico-Calystegietum i ziołorośla z wiązówką błotną, bodziszkiem błotnym, wierzbownicą owłosioną. Od strony Myślina wzdłuż strumienia rozprzestrzenia się barszcz mantegazziego. Dalej w stronę Karkowa wilgotne łąki i turzycowiska oraz zbiorowiska z sitem rozpierzchłym i śmiałkiem darniowym. Siedliska i gatunki chronione, bogactwo florystyczne, kontrastowość ekologiczna, korytarz ekologiczny.

OC-3

Pobłocie Małe: 1,5 km W (oddz. 120d). Niewielkie torfowisko śródleśne zarośnięte luźnym drzewostanem brzozowym. W podszycie liczna jest kruszyna pospolita. Cały obiekt pokrywa mszar z trzęślicą modrą, czermienią i sitem rozpierzchłym. Nielicznie występuje wełnianka wąskolistna na obrzeżach turzycowiska oraz poduchy płonnika. Teren podmokły, ważny dla kształtowania lokalnych stosunków wodnych. Występują chronione torfowce i nieczęste gatunki torfowiskowe.

OC-4

Dargocice. Obszar nieużytków rolnych, częściowo zalesionych sosną. Miejsce rozrodu i przebywania tygrzyka paskowanego.