Wstecz

Siedliska przyrodnicze wymagające ochrony

1130 Estuaria (ujścia rzek)


Jest to dolna część biegu rzeki ograniczona granicą wód słonawych i podlegajaca działaniu pływów. Woda morska rozcieńczana jest w estuarium z wodą słodką pochodzacą ze spływu lądowego. Mieszanie się wód słodkich i morskich i zmniejszone tempo przepływu wody sprzyjają depozycji drobnoziarnistych frakcji osadów, co często prowadzi do formowania piaszczystych ławic. Jeżeli wpływ prądów pływowych jest silniejszy niż wód rzecznych, w ujściu rzeki tworzy się delta. Ujścia rzek bałtyckich określane są jako podtyp estuarium ze względu na brak pływów, przy jednoczesnym podchodzeniu wód morskich w górę rzeki (podobnie jak w morzach pływowych), ale spowodowanym energią wiatrową (tzw. cofki).
Siedliskami przylegajacymi są: płytkie zatoki (1160), laguny (1150) i koryta rzek.


Kanał łączący Jezioro Resko Przymorskie z morzem