Wstecz

Siedliska przyrodnicze wymagające ochrony

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion


Na podstawie waloryzacji przyrodniczej miasta z 2015 r. - siedlisko obejmuje jeziora i starorzecza o wodach średnio żyznych i żyznych, w których rozwijają się bujnie zbiorowiska roślin podwodnych oraz pływających na powierzchni wody. Stosunkowo wysoka żyzność wód wiąże się zwykle z niską przezroczystością wody tych zbiorników. Lustro wody otoczone jest pasem zbiorowisk szuwarowych, a na ich zapleczu często rozwijają się szuwary wysokich turzyc. Zbiorniki eutroficzne w gminie reprezentowane są przez kilka niewielkich jeziorek w Mirocicach o powierzchni poniżej 2,5 ha. Otoczone szuwarami trzcinowymi zbiorniki porasta ubogie zbiorowisko z grzybieniami białymi.
Za zbiorniki naturalne nie uznano zalewów na dawnych gruntach rolnych w Ekoparku, w których zresztą roślinność wodna ma bardzo zmienny charakter, co wiąże się z dużymi wahaniami poziomu wody w latach minionych. Stabilizacja wód w tym obszarze powinna umożliwić rozwój roślinności wskaźnikowej dla wód eutroficznych.

Na terenie gminy Kołobrzeg większe zbiorniki to tylko jezioro koło Starego Borku. Drobne zbiorniki śródpolne także nie występują tu licznie, w dodatku ich często charakter astatyczny oraz brak roślinności zanurzonej ze związków Nympheion i Potamion uniemożliwia uznanie ich za siedlisko przyrodnicze. Podobnie dyskwalifikujące w uznaniu za siedlisko jest przekształcenie zbiorników w sztuczne zbiorniki. Starorzecza występują tylko w dolinie Parsęty i w znacznej części porośnięte są szuwarami.Eutroficzny zbiornik wodny na terenie Mirocic