Wstecz

Siedliska przyrodnicze wymagające ochrony

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników


Siedlisko występuje w wodach płynących i jest reprezentowane poprzez asocjacje roślinne zakorzenionych na dnie hydrofitów z klasy Potametea R.Tx. et PRSG.
Siedlisko reprezentują trzy zespoły roślinności:
- włosiecznika rzecznego - zasiedlający wody czystych eutroficznych rzek o dnie piaszczystym lub lekko zamulonym. Zbiorowisko tworzy charakterystyczne płaty, falujących w nurcie pędów, na lokalnych wypłyceniach.
- rzęśli hakowatej Ranunculo-Caliitrichetum hamulatae - główny zrąb roślinności w płatach fitocenozy tworzy rzęśl hakowata, której towarzyszą włosienicznik rzeczny i włosienicznik tarczowaty. Czasami w płatach w wolno płynących wodach pojawia się forma płonna, Nuphar lutea fo. submersa o jasnozielonych falujących w nurcie liściach podwodnych. Do przybrzeżnych płatów zbiorowiska przenikają niekiedy rośliny szuwarów, łączeń baldaszkowaty oraz jeżogłówka pojedyncza.
- potocznika wąskolistnego i przetacznika bobownika Ranunculo-Sietum erecto-submersi. Oba gatunki występują zazwyczaj w postaci formy wodnej, rzadko wchodzącej w fazę kwitnienia i owocowania
Siedlisko występuje m.in. w rzece Parsęcie.