Wstecz

Siedliska przyrodnicze wymagające ochrony

6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)


Na podstawie waloryzacji przyrodniczej miasta z 2015 r.
- siedlisko udokumentowane w Mirocicach. Wykształca się tu jednak słabo, na niewielkiej powierzchni w postaci muraw zawciągu pospolitego, mietlicy pospolitej i szczotlichy siwej (zespół Armerio elongatae-Festucetum ovinae) oraz muraw mietlicy pospolitej, kupkówki pospolitej, kostrzewy czerwonej i wiechliny łąkowej z dominacją gatunków psammofilnych, w tym charakterystycznych dla muraw piaskowych z klas: Koelerio-Corynephoretea (kocanki piaskowe, jasieniec piaskowy) i Calluno-Ulicetea (jastrzębiec kosmaczek).
Zbiorowiska te zagrożone są sukcesją roślinności i potencjalnie zmianą sposobu użytkowania gruntów.