Wstecz

Gmina Ustronie Morskie

Łasiński Las

Przewidywany Obszar Chronionego Krajobrazu

Propozycja na podstawie waloryzacji Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego z roku 2014.
Jest to kompleks leśny między miejscowościami Gwizd, Tymień, Rusowo, Kukinia (przecięty granicą gmin Ustronie i Będzino), stanowiący oddziały 301-311 Lasów Państwowych w zarządzie Nadleśnictwa Gościno. Obszar wskazywany był dotąd w dokumentach planistycznych jako obszar cenny (OC-4 Łasin-Gwizd).

Celem i przedmiotem ochrony są walory krajobrazowe i przyrodnicze obszaru morenowego pokrytego żyznymi lasami liściastymi o charakterze półnaturalnym.
Kompleks leśny obejmujący rozległe płaty buczyn kwaśnych i żyznych, grądów i łęgów olszowych oraz olsów bagiennych. Część powierzchni leśnej zajmują zbiorowiska przekształcone nasadzeniami gatunków obcych geograficznie i ekologicznie (drzewostany sosny, świerka i brzozy). Mozaika siedlisk lasowych o zmiennych warunkach wilgotnościowych i ekspozycji sprzyja zróżnicowaniu zbiorowisk roślinnych oraz występowaniu licznych, rzadko spotykanych gatunków flory. Ciekawostką jest masowe występowanie złoci pochwowatej - gatunku zagrożonego w Polsce i nielicznie spotykanego endemita Europy Środkowej.
Inne cenne gatunki: przetacznik górski, szczaw gajowy, czartawa drobna i pośrednia, manna gajowa, kruszczyk szerokolistny, fiołek przedziwny, gnieźnik leśny, kozłek bzowy, przytulia wonna, bluszcz pospolity, porzeczka czarna, żankiel zwyczajny.

Jest to względnie duży, zwarty kompleks żyznych lasów liściastych, położony poza siecią Natura 2000, mimo że dominują tu cztery leśne siedliska przyrodnicze wymagające ochrony w tej sieci. Dodatkowo listę siedlisk uzupełniają naturalne zbiorniki eutroficzne z bogatą florą. Ważny obszar dla kilku silnych populacji gatunków zagrożonych (zwłaszcza złoć pochwowata i przetacznik górski).