Wstecz

Gmina Ustronie Morskie - obszary cenne

OC-1

Ustronie Morskie. Śródpolne oczko wodne, pogłębione (wodopój dla zwierząt), o powierzchni lustra wody ok. 100 m2 - 25 gatunków roślin, 4 zbiorowiska: Potametum natantis, Ranunculus trichophyllus, Polygono-Bidentetum, Caricetum acutifirmis; cenne przyrodniczo ze względu na dużą populację jaskra skąpopręcikowego, który występuje tu zarówno w formie wodnej jak i lądowej.

OC-2

Gwizd. Propozycja wg. waloryzacji z 2004 r. Śródpolne oczko wodne w zagłębieniu o pow. ok. 1000 m2, mimo małej różnorodności gatunkowej (18 gat.) wyróżnia się bujną, roślinnością o klasycznym strefowym układzie agregacji zbiorowisk: Elodeetum canadensis, Equisetetum fluviatilis, Eleocharitetum palustris, Sparganietum erecti, Caricetum gracilis.

OC-3

Kukinka. Propozycja wg. waloryzacji z 2004 r. Zalane wodą wyrobiska w pobliżu wysypiska śmieci: bujna roślinność wodna i szuwarowa, zbiorowiska o charakterze agregacyjnym (stosunkowo niewiele gatunków). W wodzie dominuje moczarka kanadyjska, w jednym z wyrobisk, przy drodze gruntowej, cenne przyrodniczo gatunki: ramienica krucha oraz rdestnica Bertolda.

OC-4

Łasin - Gwizd. Propozycja wg. waloryzacji z 2004 r. Nizinny las dębowo - grabowy, występuje na potencjalnym siedlisku grądu, ale intensywna gospodarka leśna bardzo zniekształciła fitocenozy leśne (silnie prześwietlony drzewostan, liczne nasadzenia obcych gatunków). W obniżeniach terenu rozwijają się drobne płaty olesu.
Cenne gatunki: gnieźnik leśny, kruszczyk szerokolistny, przytulia wonna, bluszcz pospolity, żankiel zwyczajny.

OC-5

Pomiędzy Łasińskim Lasem a szosą Kołobrzeg - Koszalin. Propozycja wg. waloryzacji z 2004 r. Pola z oczkami wody. Teren silnie pofalowany. Siedlisko bytowania: traszki zwyczajnej, grzebiuszki ziemnej i ropuchy szarej a także derkacza.

OC-6

Rusowo. Propozycja wg. waloryzacji z 2004 r. Misa dawnego jeziora Rusowo. Dzisiaj teren przesuszony.
Siedlisko bytowania m.in. derkacza, kszyka, błotniaka stawowego i łąkowego, gąsiorka, świerszczaka, strumieniówki.

OC-1

Propozycja wynikająca z waloryzacji przyrodniczej z 2015 r. Przekształcenie proponowanego wcześniej użytku ekologicznego Korona i Zaplecze Klifu. Specyficznie wykształcona, żyzna buczyna niżowa, porastająca szczyt stopniowo wznoszącego się, niskiego klifu. Runo leśne jest zasypywane piaskiem, pojawiają się w nim psammofity, co nadaje buczynie wyjątkowy charakter. Na zapleczu buczyny rozwija się młoda fitocenoza olesu, a za nią (między lasem a drogą gruntową Sianożęty-Bagicz) mozaika napiaskowych muraw i wilgotnych łąk. W kilku podtapianych zagłębieniach, wśród wtórnie usypanych wydm, występuje interesująca roślinność bagienna. Cenne gatunki: kukułka plamista, kukułka krwista, turzyca Oedera, turzyca najeżona, sitowie jeziorne, szelężnik większy, konwalia majowa, bluszcz pospolity, przytulia wonna, turzyca piaskowa, lepiężnik kutnerowaty. Miejsce lęgów gatunku z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej tj. gąsiorka oraz nielicznej w Polsce dziwonii; miejsce bytności gatunku z polskiej czerwonej listy zwierząt - leszcz (Nebria livida); znajduje się tu kolonia lęgowa ściśle chronionej brzegówki.

OC-2

Propozycja wynikająca z waloryzacji przyrodniczej z 2015 r. Lotnisko Bagicz - miejsce lęgów nielicznej w Polsce strumieniówki, wielu ściśle chronionych gatunków drobnych ptaków wróblowatych oraz żerowisko ściśle chronionych - karlika malutkiego, karlika większego i borowca wielkiego.