Wstecz

Materiały źródłowe 1. Materiały z waloryzacji przyrodniczej miasta Kołobrzeg
  - wykonane przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie w 2001 r.
 2. Materiały z waloryzacji przyrodniczej gminy Kołobrzeg
  - wykonane przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie w 2002 r.
 3. Materiały z waloryzacji przyrodniczej gminy Ustronie Morskie
  - wykonane przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie w 2004 r.
 4. Materiały z waloryzacji przyrodniczej gminy Dygowo
  - wykonane przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie w 2002 r.
 5. Materiały z waloryzacji przyrodniczej gminy Gościno
  - wykonane przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie w 2002 r.
 6. Materiały z waloryzacji przyrodniczej gminy Siemyśl
  - wykonane przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie w 2001/02 r.
 7. Materiały z waloryzacji przyrodniczej gminy Rymań
  - wykonane przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie w 2002 r.
 8. Materiały IV Zachodniopomorskiego festiwalu nauki Spotkania z nauką w Kołobrzegu
  - wyd. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe - 2004 r.
 9. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg
 10. Źródliskowe solniska z Salicornia europaea (Chenopodiaceae) w okolicach Kołobrzegu - Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(2): 337-345, 2007 - opr.: Beata Bosiacka i Mieczysław Stachowiak
 11. Nowe stanowiska roślinności halofilnej w Kołobrzegu - Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią seria B - Botanika, tom 50: 117-129 2001- opr.: Beata Bosiacka, Edyta Stępień
 12. Roślinność śródpolnych oczek wodnych w zachodniej części Wybrzeża Słowińskiego - Przegląd Przyrodniczy XV, 3-4 (2004): 31-61 - opr.: Beata Bosiacka, Monika Myśliwy
 13. Roślinność śródpolnych zagłębień bezodpływowych w mieście i gminie Kołobrzeg - Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią seria B - Botanika, tom 52: 81-108 2003 - opr.: Beata Bosiacka, Monika Radziszewicz
 14. Nadmorski bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum ericetosum tetralicis Wojterski 1963 na Wybrzeżu Trzebiatowskim - Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią seria B - Botanika, tom 52: 65-79 2003 - opr.: Beata Bosiacka
 15. Rozmieszczenie i zagrożenia wybranych gatunków diagnostycznych w nadmorskich borach bażynowych na zachodnim odcinku polskiego wybrzeża Bałtyku - Fragm. Flor. Geobot. Polonica 12(1): 23-24, 2005 - opr.: Beata Bosiacka
 16. Walory florystyczne Kołobrzeskiego Lasu - Chrońmy Przyrodę Ojczystą zeszyt 4 (Lipiec - Sierpień) 2004 - opr.: Beata Bosiacka, Agnieszka Grinn - Gofroń
 17. Przewodnik do oznaczania roślin - autor: Józef Rostafiński, Olga Seidl
 18. Pospolite rośliny naczyniowe Polski - autor: Jakub Mowszowicz
 19. Rozmieszczenie populacji woskownicy europejskiej - Myrica gale L. i jej stan na obszarze Pobrzeża Szczecińskiego - ACTA BIOLOGICA NR 14 SZCZECIN 2008
 20. Nowe stanowiska rukwi drobnolistnej Nasturtium microphyllum w Polsce - Chrońmy Przyrodę Ojczystą Tom 69, zeszyt 6, 2013
 21. Paprotniki Polski - Sariusz Tlałka, Adam Rostański
 22. Porosty, mszaki, paprotniki - Hanna Wójciak
 23. Atlas roślin naczyniowych Polski - internet "http://www.atlas-roslin.pl/"
 24. Państwa roślinne kuli ziemskiej - Zbigniew Podbielkowski
 25. Atlas grzybów Polski - internet "http://www.grzyby.pl/"
 26. Grzyby. Wielki ilustrowany przewodnik - Ewald Gerhardt
 27. Wielki atlas grzybów - Pavol Skubla
 28. Grzyby. Rozpoznawanie i zbieranie - Till R.Lohmeyer, Ute Künkele
 29. Ottova encyklopedia HUB - Ladislav Hagara
 30. Smardz jadalny Morchella esculenta i naparstniczna stożkowata Verpa conica na wydmie nadmorskiej w Kołobrzegu - Przegląd Przyrodniczy Tom XI Zeszyt 1 str. 85 z 2000 r. - opr. Beata Bosiacka
 31. Różnorodność Macromycetes na tle przemian roślinności na torfowisku atlantyckim „Stramniczka” - "Woda-Środowisko-Obszary wiejskie 2010: t. 10 z. 3 (31)" - autor: Zofia Sotek, Małgorzata Stasińska
 32. Awifauna lęgowa Solnego Bagna pod Kołobrzegiem w latach 1985-2002 - Ptaki lęgowe terenów chronionych i wartych ochrony (wyd. Słupsk 2006) - opr.: Robert Kościów, Ireneusz Ratajczyk
 33. Ruta R., Stachowiak M., Aleksandrowicz O. 2006. Polskie pismo entomologiczne. vol. 75: 359-368.
 34. Klucze do oznaczania owadów Polski - zeszyty naukowe - wyd. Polski Związek Entomologiczny
 35. Przewodnik wędkarski "Parsęta od Parsęcka do Bard" wyd. 2002 r. - autor: Jerzy Pletty
 36. Przewodnik wędkarski "Parsęta od Bard do ujścia" wyd. 2002 r. - autor: Jerzy Pletty
 37. Flora von Pommern wyd. 1898 - Wilhelm Müller
 38. Flora des Nordostdeutschen Flachlandes (ausser Ostpreussen) wyd. 1898-99 - August Ascherson i Paul Graebner
 39. Allgemeine botanische Zeitschrift nr 17, 5 z roku 1911 (1912)
 40. Graebner P. 1893 (1894). Biologische Notizen. [Notatki biologiczne]. Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 35: 148-157.
 41. Diels L. 1930. Westliche Pflanzen bei Kolberg. [Zachodnie rośliny pod Kołobrzegiem]. Heimatkal. Kolberg-Körlin, s. 31-32.
 42. Besch R. 1930. Das Zymbelkraut in Kolberg. [Cymbalaria muralis w Kołobrzegu]. Heimatkal. Kolberg-Körlin.: 37-38.
 43. Dibbelt O. 1930b. Salzpflanzen des Binnenlandes. [Rośliny solniskowe w obszarach śródlądowych]. Heimatkal. Kolberg-Körlin, s. 38-39.
 44. Holzfuss E. 1930. Fremdlinge in der Pflanzenwelt des Kreises Kolberg. [Obce [gatunki] w świecie roślin powiatu Kołobrzeg]. Heimatkal. Kolberg-Körlin.: 34-35.
 45. Magdalena Lazarus & Katarzyna Wszałek-Rożek - Two rare halophyte species: Aster tripolium L. and Plantago maritima L. on the Baltic coast in Poland - their resources, distribution and implications for conservation management - Biodiv. Res. Conserv. 41: 51-60, 2016
 46. Materiały własne autora serwisu i źródła internetowe
 47. Mapa Bioróżnorodności - Baza Danych: http://baza.biomap.pl/pl/db
 48. Motyle Europy: http://www.lepidoptera.eu
 49. Bank danych o lasach:https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/
 50. Materiały z waloryzacji przyrodniczej Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego (Miasto Kołobrzeg, gm. Kołobrzeg, gm. Ustronie Morskie)
  - sporządzone przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie w 2015 r.