Wstecz

Gmina Kołobrzeg - Obszary Chronionego Krajobrazu

Mirocice - Stramnica

Przewidywany Obszar chronionego krajobrazu

Mapa: Granice Obszaru Chronionego Krajobrazu 'Mirocice - Stramnica'.
Mapa: Granice Obszaru Chronionego Krajobrazu

Propozycja na podstawie waloryzacji Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego z roku 2015.
Obszar położony jest między Mirocicami, Stramnicą, a Kądzielnem we wschodniej części gminy. Objekt obejmuje część obszaru miasta Kołobrzeg m.in. teren Mirocice (dz. nr 4 obr. 20 oraz południowe złoże torfów borowinowych).
Teren ten to wielkoobszarowe agrocenozy na pagórkowatych wzniesieniach oraz stanowisko rozrodu fauny: skowronek, świergotek łąkowy, trzcinniczek, zaganiacz, trznadel, potrzos, potrzeszcz, pliszka siwa, lęgowisko perkoza, bociana białego i strumieniówki. Na terenie tym przewidziano również utworzenie użytków ekologicznych chroniących zbiorniki śródpolne: Oczka Śródpolne - Niekanin, Stawy Niekanin - Obroty, Oczko Śródpolne Stramnica oraz Stramnicki Grąd

Celem ochrony jest zachowanie unikalnych walorów różnorodności biologicznej, ochrona lokalnych walorów krajobrazowych, zachowanie żerowisk kani rudej i lęgowisk ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej - bocian biały, gatunków nielicznych w Polsce - strumieniówka i perkozek, stanowisk płazów i gadów - ropucha szara, zaskroniec zwyczajny i jaszczurka zwinka, ochrona miejsc rozrodu chronionych ptaków wróblowatych oraz zachowanie dużych walorów krajobrazowych.

Siedlisko rzadkich gatunków tj. żaba moczarowa, jaszczurka zwinka, żmija zygzakowata.
Siedlisko rzadkich gatunków podlegających ochronie: kania ruda, błotniak stawowy, bocian biały.
Siedlisko rzadkich gatunków z listy Konwencji Berneńskiej: bocian biały, perkozek, błotniak stawowy, myszołów, skowronek, śpiewak, kwiczoł, kos, rudzik, kopciuszek, mysikrólik, pliszka siwa, piecuszek, sierpówka, dymówka, oknówka, łozówka, kapturka, strumieniówka, trznadel, potrzos, potrzeszcz, ropucha szara, zaskroniec zwyczajny, jaszczurka zwinka, dzik, sarna, zając szarak, borsuk.

* * * * *

Propozycja jest kontynuacją przewidywanego dla gminy Kołobrzeg zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Moreny Srokosza" w waloryzacji z 2002 r., który wraz z zespołem przyrodniczo - krajobrazowym "Mirocice" wnioskowanym w opracowaniu ekofizjograficznym miasta Kołobrzeg z 2004 r. powinien stanowić jednolity obszar ochronny.

Wstecz


Pradolina i Dolina rzeki Parsęty

Przewidywany Obszar chronionego krajobrazu

Propozycja na podstawie waloryzacji Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego z roku 2014.
Obszar na północy rozciąga się między Dźwirzynem a Grzybowem, na wschodzie ciągnie się do Rościęcina oraz obejmuje takie miejscowości jak: Karcino, Głowaczewo, oraz sąsiaduje z miejscowościami Drzonowo, Nowogardek, Stary Borek, Błotnica, Przećmino i Zieleniewo. Obszar obejmuje większą część gminy Kołobrzeg.

Celem ochrony jest zachowanie unikalnych walorów różnorodności biologicznej, ochrona regionalnych walorów krajobrazowych, zachowanie stanowisk lęgowych ptaków z "Polskiej czerwonej księgi zwierząt" i Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, ochrona miejsc rozrodu zespołu zalewowych łąk w korycie drobnych cieków wodnych jak Błotnica, Stróżka, Wielki Rów i Dębosznica, ochrona krajobrazu i terenów mokradłowych.

Obszar ten obejmuje pradolinę i dolinę rzeki Parsęty z terenami podmokłymi i lasami w dolinie, jeziorem Resko Przymorskie i stanowiskami rozrodu fauny. W dolinie Parsęty występują cenne dla fauny zakrzewienia wzdłuż koryta rzeki a naturalnie meandrująca rzeka stwarza liczne nisze dla fauny. Występują tu liczne stanowiska ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i nielicznych jako lęgowe w Polsce: bąka, bociana białego, błotniaka stawowego, derkacza, żurawia, rybitwy rzecznej, gąsiorka, dzięciołka, remiza, kląskawki, trzciniaka, perkoza dwuczubego, kokoszki, wodnika. Jest to miejsce bytności bobra europejskiego oraz płazów - ropucha szara, żaby zielone i gadów - zaskroniec zwyczajny, jaszczurka zwinka. W skład obszaru wchodzi proponowany użytek ekologiczny Głowaczewo. Na terenie tym również przewidziano również utworzenie użytków ekologicznych chroniących fragmenty ekosystemów półnaturalnych - mokradła śródpolne.

Wstecz


Dolina Błotnicy z Jeziorem Kamienica

Przewidywany Obszar chronionego krajobrazu

Propozycja na podstawie waloryzacji Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego z roku 2014.
Dolina Błotnicy z Jeziorem Kamienica i terenami przyległymi oraz terenami leśnymi i podmokłymi między Gościnem i Ołużną.
Cel i przedmiot ochrony: zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny rzecznej z terenami przyległymi, pokrytej łęgami, olsami, buczynami, brzezinami bagiennymi, torfowiskami oraz roślinnością wodną jezior o charakterze naturalnym, z wieloma stanowiskami rzadko spotykanych, zagrożonych i chronionych gatunków roślin.

Mozaika różnych środowisk. Duża koncentracja zjawisk źródliskowych. W obrębie obszaru znajdują się cztery jeziora a największe z nich to jez. Kamienica zlokalizowane w gminie Siemyśl. Ogromnym walorem przyrodniczym proponowanego obszaru są wspaniałe lasy liściaste (olsy porzeczkowe, olsy torfowcowe, brzeziny bagienne, żyzne lasy bukowe, kwaśne buczyny, buczyny źródliskowe, łęgi). Na terenie tym rozproszone są mokradła (torfowiska i mszary) śródleśne, z których najciekawsze zostały zaproponowano do ochrony rezerwatowej. Z cennych gatunków flory występuje tu: bagno zwyczajne, wełnianka pochwowata, marzanka wonna, przylaszczka pospolita, wiciokrzew pomorski, kalina koralowa, kozłek dwupienny, żankiel zwyczajny, miodunka ćma, pępawa błotna, porzeczka czarna, bluszcz zwyczajny, grzybienie białe, grążel żółty.

Walory o charakterze regionalnym (bogactwo florystyczne, kontrastowość ekologiczna, naturalny charakter obiektu, korytarz ekologiczny).

Wstecz