Wstecz

BorowinaNa terenie Kołobrzegu znajduje się duże złoże borowiny. Położone jest ono we wschodniej części miasta przy drodze Kołobrzeg-Koszalin. Decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.07.1977 r. utworzony został obszar górniczy "Mirocice" obejmujący złoże torfów borowinowych wraz ze strefą ochronną złoża. Obszar górniczy "Mirocice" przekazano w użytkowanie dla Przedsiębiorstwa Państwowego "Uzdrowisko Kołobrzeg" w Kołobrzegu. Zasoby złoża są duże. Jego eksploatacja jest przewidziana na ponad 150 lat.
Koncesję na wydobywanie torfów leczniczych udzielił Uzdrowisku Kołobrzeg Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 27.10.1992 r. na okres 20 lat. Na podstawie zmienionych przepisów prawnych Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Decyzją nr WOŚ III 7422 44 2012 WP z dnia 23.10.2012. zmienił warunki koncesji, ustalając m. in. jej ważność do 26.10.2032 r.

Wejście do kopalni borowiny
Kopalnia borowiny przy ul. Koszalińskiej - brama wjazdowa
Złoże składa się z dwóch pól: południowego "Kołobrzeg I" o powierzchni 51,04 ha i północnego "Kołobrzeg II" o powierzchni 48,44 ha. Pola rozdzielone są nasypem drogi ul. Koszalińskiej. Dla drogi ustanowiono filar ochronny, o szerokości 50 m od krawędzi szosy, po obu jej stronach. Eksploatacja prowadzona jest na złożu południowym. Powierzchnia przeznaczona pod eksploatację wynosi 50 ha, a zasoby możliwe do wydobycia wynoszą 1.306,5 tys. m3. Miąższość torfu wynosi od 0,8 m do 4,0 m, średnia 3,6 m. Pole północne posiada zasoby bilansowe 1,508 tys. m3.

O borowinie w Polsce po raz pierwszy pisze w XVI wieku dr Wojciech Oczko, lekarz nadworny króla Stefana Batorego. Stosowanie torfu w medycynie ludowej jest powszechne w XVIII wieku. Rozkwit leczenia borowiną, czyli peloterapia, przypada na wiek XIX - od połowy wieku stosowane są kąpiele torfowe w zakładach uzdrowiskowych. Lecznictwo uzdrowiskowe bardzo się rozwija w XX wieku i tendencja ta będzie cechowała wiek XXI, gdyż ludzie z coraz większym zaufaniem wracają do naturalnych metod leczniczych.

Mapa: Obszar górniczy Mirocice
Mapa: Obszar górniczy "Mirocice" - kolory: złoża - niebieski, obszar górniczy - czerwony
W peloterapii stosowane są różne peloidy, czyli naturalne substraty lecznicze, powstałe w procesach geologicznych z udziałem wody i mikrorganizmów. Dzięki strukturze drobnocząsteczkowej i zawartości koloidów, które pęcznieją po zmieszaniu z wodą, służą do celów leczniczych. Są to różnego rodzaju torfy i muły oraz sedymenty jeziorne (gytie) i osady źródliskowe, zwłaszcza wód termalnych.

Wyrobiska potorfowe
Kopalnia borowiny - rejon wydobywania torfu
Nie ma specyficznych złóż borowinowych, gdyż wszystkie rodzaje torfu nadają się do zabiegów leczniczych, jednakże muszą spełniać określone wymogi.

Stosowanie zabiegów borowinowych jest jednym z atutów Uzdrowiska Kołobrzeg. Dodatkowe zaś atuty - to piękna przyroda nadmorska oraz osobliwa roślinność takich cennych obiektów jak rzadkie w kraju torfowiska, które warto zobaczyć urządzając wycieczki terenowe.Marszałek województwa Zachodniopomorskiego na wniosek Uzdrowiska Kołobrzeg S.A. oraz w oparciu o interes prawny stron, zmienił granice obszaru górniczego "Mirocice" z kopalnią borowiny. Po zmianie granice obszaru górniczego zawężone zostały jedynie do obszaru wydobywczego po południowej stronie od ul. Koszalińskiej.Ekspertyza hydrologiczna