Wstecz

Miasto Kołobrzeg

Dolina Parsęty

Przewidywany Obszar Chronionego Krajobrazu

Mapa: Granice przewidywanego OChK
Mapa: Granice przewidywanego OChK "Dolina Parsęty"
Wersja zaproponowana w Opracowaniu ekofizjograficznym Kołobrzegu z 2004 r. autorstwa mgr Zofii Kempińskiej.

Obiekt obejmuje obszar w południowej części miasta, i obejmuje dolinę rzeki Parsęty i Kanału Drzewnego do granicy miasta od południa wraz z terenami przyległymi oraz obszarem łąk na zachód od ul. B. Krzywoustego. Obejmuje swoim zasięgiem część terenów gm. Kołobrzeg w rejonie Budzistowa.
Jest to propozycja, która wynika ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg" opracowanego wcześniej przez gminę - w celu zachowania ciągłości korytarza ekologicznego oraz zachowania walorów krajobrazowych naturalnej doliny rzecznej z meandrami i starorzeczami oraz ochrony siedliskowej.

W "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg" z 2013 roku autorstwa Anny Siekierskiej, nie zaplanowano utworzenia OChK "Dolina Parsęty"