Wstecz

Miasto Kołobrzeg

Maćkowe Łąki

Przewidywany użytek ekologiczny

Propozycja wg. waloryzacji przyrodniczej Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego (NOF) z 2015 r.
Obiekt położony jest w południowej i południowo-wschodniej części miasta koło osiedla Janiska i osiedla Lęborskiego. Ciągnąc się od linii kolejowej do Białogardu wzdłuż Stramniczki, a następnie wąskim gardłem przez ul. B. Krzywoustego łączy się z doliną Parsęty na północ od rezerwatu Solnisko Kołobrzeskie.

Mapa: Granice UE i rezerwatu przyrody
Mapa4: Granice UE oraz rezerwatu przyrody wg. waloryzacji z 2015 r.

Przedmiot i cel ochrony: utworzenie korytarza ekologicznego między Ekoparkiem Wschodnim a doliną rzeki Parsęty w celu przepływu i wymiany genów, ochrona bioróżnorodności. Ochrona roślinności halofilnej. Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Teren użytku to kompleks podmokłych łąk w niecce pradoliny. Dominują tu łąki wyczyńcowe i kłosówkowe oraz szuwary trzcinowe. W rozproszeniu występują gatunki solniskowe. Najcenniejsze siedliska solniskowe przylegające od południa proponowane są do włączenia do rezerwatu przyrody Solnisko Kołobrzeskie.

Zwierzęta rzadkie i chronione: wodnik, kropiatka, kokoszka wodna, derkacz (2 pary - gatunek ujęty w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej), łyska, czajka, kszyk, skowronek, brzegówka, trzcinniczek, remiz, rokitniczka, makolągwa, trznadel, potrzos. Miejsce bytowania bobra europejskiego.

Tereny kopalni borowiny graniczące z przewidzianym użytkiem od strony wschodniej po zakończeniu eksploatacji należy poddać rekultywancji i w przyszłości włączyć do przewidzianego użytku ekologicznego.