Wstecz

Gmina Siemyśl, Rymań

Bagno pod Górą Białokurską

Przewidywany użytek ekologiczny

Ludwikowo
Mapa: UE Góra Białokurska

Obiekt położony 1,7 km na północny-zachód od Gorawina (częściowo Nadl. Gościno oddz. 391a).
Jest to mokradło i oczko śródpolne ze zbiorowiskami szuwarowymi i zaroślowymi o charakterze naturalnym, z rzadko spotykanymi, zagrożonymi i chronionymi gatunkami roślin oraz zwierząt. Część mokradła znajduje się w granicach gminy Rymań.

Bagno pod Górą Białokurską
Bagno pod Górą Białokurską
W części południowej znajduje się płytki zbiornik śródpolny o rozbudowanej linii brzegowej. W wodzie obficie występuje - rdestnica pływająca, przy brzegach dominuje zbiorowisko z sitem rozpierzchłym i szuwar pałkowy z pałką szerokolistną. Licznie występują: siedmiopalecznik błotny, tojeść bukietowa i jeżogłówka pojedyncza. W części północnej (Nadl. Gościno oddz. 391a) mokradło otoczone jest przez łozowisko. Od zewnątrz przylega do pasa zbiorowisk roślinnych z dominacją trzęślicy modrej.

W części centralnej, obok kęp łozy, występują zbiorowiska z dominacją siedmiopalecznika błotnego, ponikła błotnego, okrężnicy bagiennej, turzycy dzióbkowatej i rdestnicy pływającej. Z rzadszych gatunków występuje fiołek błotny.
Bagno pod Górą Białokurską - fragment
Bagno pod Górą Białokurską


Bagno jest miejscem rozrodu oraz żerowania rzadkich lub bardzo rzadkich gatunków ptaków i płazów bezogonowych.
Występują tu gatunki fauny tj. kumak nizinny, rzekotka, żaba zielona i moczarowa, błotniak zbożowy i stawowy, łabędź niemy, gęgawa i kokoszka.

Celem ochrony jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych mokradła i oczka śródpolnego, ze zbiorowiskami szuwarowymi i zaroślowymi o charakterze naturalnym, z rzadko spotykanymi, zagrożonymi i chronionymi gatunkami roślin oraz zwierząt.

Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rymań - Uchwała RG nr. z dn. 16.07.2008 r.