Wstecz

Dla nas i dla przyszłych pokoleń...

Czynnikiem promującym walory środowiska Kołobrzegu i okolicznych gmin oraz określającym wyraźne zasady bezpiecznego i skutecznego ich rozwoju - powinien być system obszarów chronionych. Jego szkielet stanowi europejski system obszarów chronionych Natura 2000. Jest to europejska sieć obszarów kluczowych utworzonych dla zachowania najbardziej zagrożonych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków flory i fauny, reprezentatywnych dla Europy.

System Natura 2000 wspierać ma krajowe systemy ochrony przyrody tak, aby umożliwić zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, które stanowi istotną wartość w skali ogólnoeuropejskiej.

Wybierz obszar
 - obszary sieci Natura 2000 w granicach powiatu kołobrzeskiego


Podstawą prawną do utworzenia sieci Natura 2000 w Polsce są dwie dyrektywy unijne:
- Dyrektywa 92/43/EWG (tzw. Dyrektywa Siedliskowa),
- Dyrektywa 79/409/EWG (tzw. Dyrektywa Ptasia).

Obszary włączone w sieć spełniać muszą określone kryteria. Warunkiem podstawowym są występujące na tych obszarach gatunki roślin i zwierząt, które wymieniają załączniki do powyższych dyrektyw, albo też występowanie całych ekosystemów jak np. wrzosowiska, bagienne łąki, torfowiska, mechowiska, buczyny, grądy, dąbrowy, bory bagienne, brzeziny bagienne, lasy łęgowe itd.

W rejonie Kołobrzegu znajdują się trzy obszary Natura 2000 - wytypowane ze względu na obecność tego rodzaju siedlisk. Dwa kolejne obszary zostały zgłoszone w roku 2009. Są to nie tylko pasy wydmowe z charakterystycznym dla nich wiciokrzewem pomorskim i jeziorami lagunowymi, ale także bagna, liczne zbiorniki wodne z ostojami ptactwa oraz doliny rzek, przecinające ziemię kołobrzeską, z których najbardziej znamiennym przykładem jest dolina Parsęty.
Jest także jeden obszar specjalnej ochrony ptaków oraz jeden na przyległym obszarze morskim.

Wytypowane obszary to:
- obszar specjalnej ochrony siedlisk PLH320017 Trzebiatowsko - Kołobrzeski Pas Nadmorski
- obszar specjalnej ochrony siedlisk PLH320007 Dorzecze Parsęty
- obszar specjalnej ochrony siedlisk PLH320012 Kemy Rymańskie
- obszar specjalnej ochrony siedlisk PLH320049 Dorzecze Regi
- obszar specjalnej ochrony siedlisk PLH320065 Torfowisko Poradz
- obszar specjalnej ochrony ptaków PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie
- obszar specjalnej ochrony ptaków PLB990003 Zatoka Pomorska

Obszary włączone do sieci Natura 2000 nie stają się automatycznie parkiem narodowym czy krajobrazowym albo rezerwatem przyrody. Jedyne, co należy na tych obszarach zrobić, to zachować ostoje w dobrym stanie. Pociąga to konsekwencje dla działalności gospodarczej na tych terenach. Działalność taka powinna być prowadzona w ściśle określonych formach, które zapewniać powinny zachowanie ostoi w pożądanym stanie, a tym samym dziedzictwa przyrodniczego dla nas i dla przyszłych pokoleń.

System obszarów chronionych uzupełniać powinny rezerwaty, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i pomniki przyrody, zaprojektowane w wyniku inwentaryzacji przyrodniczych poszczególnych gmin oraz w gminnych strategiach ochrony przyrody.