Wstecz

Przepisy prawaDyrektywa Siedliskowa - DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.

Dyrektywa Ptasia - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.

Prawo ochrony środowiska
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

O ochronie przyrody
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Ochrona gatunkowa roślin
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.

Ochrona gatunkowa zwierząt
Rozporządzenie MŚ z dnia 16 grudnia 2016 r.

Ochrona gatunkowa grzybów
Rozporządzenie MŚ z dnia 9 października 2014 r.

Siedliska przyrodnicze oraz gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000
Rozporządzenie MŚ z dnia 13 kwietnia 2010 r. - tekst jednolity z dnia 30 pażdziernika 2014 r.

O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Ustawa z dnia 3 października 2008 r.

O zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.

Kryteria oceny wystąpienia szkody w środowisku
Rozporządzenie RM z dnia 10 września 2019 r.

O Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r.

Listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym
Rozporządzenie MŚ z dnia 9 września 2011 r.

Opłaty za usunięcie drzew i krzewów
Rozporządzenie MŚ z dnia 3 lipca 2017 r.

W sprawie obszarów chronionego krajobrazu
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 maja 2005 r.

Uchwała Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia: 15 września 2009 r. - w sprawie: obszarów chronionego krajobrazu