Wstecz

Gmina Kołobrzeg - obszary cenne

OC-1

Obszar położony w pobliżu Grzybowa. Oczka wodne na torfowisku niskim - sezonowo wysychające lub tworzące rozlewiska oczka, otoczone szuwarami właściwymi i wysokoturzycowymi. Na brzegach i mulistym dnie wysychajacych oczek występują m.in.: oczeret Tabernemontana, sit drobny, przetacznik bagienny.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grzybowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 99, poz. 1868) teren OC-1 objęty został granicami użytku ekologicznego UE-2 "Uroczysko Grzybowo".

OC-2

Obszar położony w pobliżu Kądzielna. Śródpolne oczko wodne - otoczone drzewami (wierzby białe Salix alba o rozmiarach pomnikowych), wśród których rosną m.in.: kruszczyk szerokolistny, szelężnik większy i przytulia wonna. Oczko okresowo wysycha. W płytkiej wodzie obficie rozrasta się rogatek krótkoszyjkowy z domieszką jaskra skąpopręcikowego oraz gatunki pleustonowe. Na brzegach - zespół manny jadalnej Sparganio-Glycerietum fluitantis.

OC-3

Obszar położony w pobliżu Stramnicy. Śródpolne oczko wodne - dosyć głębokie, otoczone zaroślami wierzbowymi Salicetum pentandro-cinereae. Na brzegach, częściowo w wodzie, występują fitocenozy szuwarów: z pałką wąskolistną Typhetum angustifoliae, z trzciną pospolitą Phragmitetum australis, z turzycą pęcherzykowatą Caricetum vesicariae, z turzycą sztywną Caricetum elatae, z okrężnicą bagienną Hottonietum palustris.

OC-4

Obszar położony w pobliżu miejscowości Obroty. Zdegradowane, śródleśne torfowisko wysokie na Klasztornym Bagnie - oddziały 192 i 193. Mursz porasta głównie trzęślica modra i wełnianka wąskolistna. W centralnej części zachowała się warstwa mszysta (zamierająca) złożona z torfowców. Roślinność nawiązuje do kwaśnych młak niskoturzycowych Caricion nigrae. Interesujące gatunki to: turzyca drobna, sit drobny, wąkrota zwyczajna. Ponad to: fiołek błotny, okrężnica bagienna, drabik drzewkowaty, turzyca siwa, tojeść rozesłana, tojeść bukietowa, gorysz błotny, siedmiopalecznik błotny, pięciornik kurze ziele, zachylnik błotny.

OC-5

Obszar położony w pobliżu miejscowości Karcino. Śródpolne oczko wodne - otoczone drzewami, okresowo wysychające, zarośnięte przez szuwary: z tatarakiem Acoretum calami, z manną mielec Glycerietum maximae, z mozgą trzcinowatą Phalaridetum arundinaceae, z manną jadalną Sparganio-Glycerietum fluitantis. Licznie występuje tu rzadki gatunek - turzyca nibylisia.

OC-6

Obszar położony w pobliżu miejscowości Drzonowo. Stara żwirownia - wyrobiska porasta murawa szczotlichowa Spergulo vernalis-Corynephoretum, której wyjątkowy akcent nadają rozproszone plechy epigeicznego porostu - pawężnicy psiej. Inne cenne gatunki to: seradela drobna, chroszcz nagołodygowy, niezapominajka pagórkowa, kocanki piaskowe, nicennica polna, nicennica drobna.

OC-7

Obszar położony w pobliżu miejscowości Bogusławiec. Śródpolne oczko wodne - otoczone drzewami, z dużą taflą wody. W zbiorniku bujnie rozwija się zespół moczarki kanadyjskiej Elodeetum canadensis ze znacznym udziałem okrężnicy bagiennej. Na powierzchni - zbiorowisko pleustonowe Spirodeletum polyrrhizae. Brzegi porastają szuwary: z pałką szerokolistną Typhetum latifoliae, z tatarakiem Acoretum calami.

OC-8

Oczka koło Grzybowa

Obszar położony w sąsiedztwie Grzybowa za parkingiem leśnym. Jest to stanowisko rozrodu perkozka, grzebiuszki ziemnej, jaszczurki zwinki, zaskrońca i żmii zygzakowatej. W oczkach wodnych stanowisko szczeżui wielkiej. Miejsce rozrodu ropuchy szarej. Możliwe występowanie żółwia błotnego.

Na podstawie waloryzacji Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego z roku 2014 obszar ten proponuje się do objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego Wrzośce Grzybowskie.


OC-9

jez. Borek

Obszar położony w pobliżu miejscowości Stary Borek. Jest to jezioro polodowcowe liczące ok. 10 000 lat o powierzchni ponad 10 ha. Położone przy wsi Stary Borek na górce, na wysokości ponad 4 m n.p.m. Jego głębokość maksymalna osiąga 5 metrów. Od strony południowej sąsiaduje z monokulturą sosnową. Przy zachodnim brzegu występuje nieco szerszy szuwar pałkowo-trzcinowy. Jest to stanowisko rozrodu ptaków wodno-błotnych, płazów i gadów: perkozek, łabędź niemy, krzyżówka, grzebiuszka ziemna, żaba śmieszka, żaba moczarowa oraz dwa gatunki ryb.


OC-10

Obszar położony na E od Stramnicy, po południowej stronie torów kolejowych. Występują tu szuwary: z turzycą pęcherzykowatą, z trzciną pospolitą, zespół pałki szerokolistnej. Do szuwarów wnikają: rdestnica pływająca, okrężnica bagienna, żabieniec babka wodna.
Jest to stanowisko rozrodu ptaków wodno-błotnych, płazów i gadów: bąk, błotniak stawowy, potrzos, trzcinniczek, grzebiuszka ziemna, żaba śmieszka, zaskroniec zwyczajny.

Propozycja autorów opracowania ekofizjograficznego z 2008 r.

OC-11

Dolina Bogucinki i cieku bez nazwy. Występują tu biotopy sprzyjające bytowaniu gatunków bezkręgowców i kręgowców - wilgotne łąki, lasy łęgowe, źródliska.

Propozycja autorów opracowania ekofizjograficznego z 2008 r.