Wstecz

Gmina Kołobrzeg - użytki ekologiczne

Bór Wrzoścowy

Przewidywany użytek ekologiczny

Mapa: Bór Wrzoścowy
Mapa1: Bór Wrzoścowy - na podstawie waloryzacji z 2002 r.
Położony na E od Dźwirzyna. Obejmuje unikatowy na polskim wybrzeżu biotop nadmorskiego boru bagiennego wraz z roślinnością. Jest to niewielki płat (ok. 2 ha) nadmorskiego boru bagiennego w bardzo płytkim zagłębieniu śródwydmowym w poddz. 204a, w kompleksie z nadmorskimi borami bażynowymi. Gruba warstwa próchnicy wraz ze wstawkami torfu zalega bezpośrednio na skale macierzystej, jaką jest luźny, wilgotny lub oglejony piasek pochodzenia aluwialnego.

Nadmorski bór bagienny
Nadmorski bór bagienny
Cenne gatunki flory: wrzosiec bagienny, tajęża jednostronna, bagno zwyczajne, bażyna czarna, turzyca piaskowa, borówka bagienna. Na północnym skraju boru, na wydmach nadmorskich, występuje bogata flora porostów.

Ochrony prawnej wymaga siedlisko boru bagiennego oraz chrobotka leśnego, chrobotka najeżonego, bielistki siwej, widłaka jałowcowatego i torfowca ostrolistnego.
Miejscami występuje tu także chroniony mech gajnik lśniący oraz widłak goździsty.

Zagrożeniem dla flory jest przycinanie gałęzi i istniejący w chronionej strefie nadmorskiej parking leśny.

Obiekt uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG Uchwała Nr IX/53/2007z dnia 31 maja 2007 r.
Mapa: Bór Wrzoścowy
Mapa2: Bór Wrzoścowy - na podstawie waloryzacji z 2015 r.

Autorzy Waloryzacji Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego z 2015 roku przewidują utworzenie użytku ekologicznego na znacznie większym obszarze niż to wcześniej planowano.

Ostatecznie Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.U. Woj. Zach. z dnia 23 czerwca 2017 r. Poz. 2734) ustanowiono po stronie wschodniej w pasie nadmorskim rezerwat przyrody florystyczny "Wydmy między Dźwirzynem a Grzybowem".


Więcej >>
Wstecz


Uroczysko Grzybowo

Przewidywany użytek ekologiczny

Mapa: Uroczysko Grzybowo
Mapa: Uroczysko Grzybowo
Teren położony na E od Grzybowa przy granicy z miastem Kołobrzeg. Jest to rozlewisko i staw z fragmentem torfowiska wysokiego przy ul. Zachodniej sąsiadujące z mokradłami w strefie przymorskiej.
Uroczysko Grzybowo
Uroczysko Grzybowo

Jest to lęgowisko bąka, jastrzębia, łabędzia niemego, gęsi gęgawy, błotniaka stawowego, zniczaka, myszołowa, potrzosa, potrzeszcza. Także jest to miejsce rozrodu zaskrońca zwyczajnego, jaszczurki zwinki, padalca zwyczajnego.

Teren wymaga ochrony prawnej jako siedlisko rzadkich gatunków zwierząt.

Obiekt uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG Nr XXXVIII/215/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r., (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego z 25.09.2006 roku Nr 99 poz. 1868)

Wstecz


Ujście Błotnicy

Przewidywany użytek ekologiczny

Mapa: UE Ujście Błotnicy wg waloryzacji przyrodniczej
Mapa: UE Ujście Błotnicy wg waloryzacji przyrodniczej gminy (2002 r.)

Obiekt położony na S od Dźwirzyna. Są to trzcinowiska z fragmentem lustra wody we wschodniej części Jeziora Resko Przymorskie między półwyspem przy kanale łączącym jezioro z morzem a ujściem rzeki Błotnicy, Dębosznicy do wału na wysokości Karcina wraz z fragmentem olszyny nad Dębosznicą i fragmentem koryta Błotnicy. Obszar obejmuje również deltę wsteczną przy kanale z łaszką na Jeziorze Resko. Jest to siedlisko rzadkich gatunków ptaków i miejsce rozrodu zwierząt chronionych.

Obszar stanowi lęgowisko ptaków wodno - błotnych: perkozek, perkoz dwuczuby, bąk, gęgawa, błotniak stawowy, kokoszka wodna, łyska, wodnik, brodziec piskliwy, trzcinniczek, trzciniak, wąsatka. Ostoja dla wędrownych ptaków blaszkodziobych na Resku Przymorskim.
Mapa: UE Ujście Błotnicy wg waloryzacji przyrodniczej
Mapa: UE Ujście Błotnicy na podstawie m.p.z.p. Dźwirzyna (2007 r.)
Miejsce rozrodu ropuchy szarej, żaby śmieszki, żaby trawnej, jaszczurki zwinki, zaskrońca zwyczajnego i wydry.
Cenne gatunki ryb: lin, węgorz, szczupak, kiełb.

Ujście Błotnicy - fragment trzcinowisk
Ujście Błotnicy - fragment trzcinowisk
W celu zachowania cennego siedliska zaleca się wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych, wytyczenie korytarza dla wypływających łodzi i kajaków z terenu przystani wodnej i wyznaczenie strefy ochronnej od strony wody jeziora dla zapewnienia spokoju lęgowiskom. Zagrożeniem dla tego siedliska jest również ewentualne odwodnienie obszarów podmokłych.

Obiekt uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod nazwą UE "Resko" - Uchwała RG Nr IX/53/2007 z dnia 31 maja 2007 r., (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego z 10.07.2007 roku Nr 81 poz. 1309.

Granice użytku ekologicznego w m.p.z.p zmieniono w stosunku do proponowanych w waloryzacji przyrodniczej m.in. w ten sposób, że wyłączono z ochrony obszar świeżej łąki o największych walorach florystycznych na całym wyznaczonym pod zabudowę terenie nad jeziorem Resko Przymorskie znajdującą się pomiędzy ul. Krasickiego a brzegiem jeziora. Występuje tu m.in. kilka gatunków, należących do regionalnie rzadkich, m.in. rutewka żółta, firletka poszarpana oraz nieliczne na tym stanowisku, unikatowe w skali kraju gatunki halofilne - sit Gerarda i ściśle chroniona babka nadmorska (!) oraz częściowo chroniony groszek błotny. Licznie występuje tu paproć nasięźrzał pospolity. Niewielkie skupienia tworzy dosyć rzadko spotykana drżączka średnia. Wśród trzcin i trzcinnika oprócz rutewki żółtej pojawia się także dosyć rzadko spotykana rutewka orlikolistna.
Spośród zbiorowisk otwartych na uwagę zasługuje także murawa psammofilna, przechodząca we wrzosowisko.


* * * * *
Mapa: UE Ujście Błotnicy wg waloryzacji przyrodniczej NOF (2014)
Mapa: UE Ujście Błotnicy wg waloryzacji przyrodniczej NOF (2015)
W waloryzacji Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego (2015 r.) zaproponowano korektę granic użytku ekologicznego oraz następujące wskazania konserwatorskie i planistyczne:
- oczyszczenie terenu ze śmieci;
- wytyczenie, oznakowanie i opisanie szlaków turystycznych;
- wytyczenie strefy ochronnej od strony wód jeziora dla zapewnienia spokoju lęgowej faunie,
- wytyczenie korytarza dla wypływających łodzi i kajaków z terenu przystani.
Zakazy:
- zakaz eksploatacji trzcinowisk przez cały rok,
- zakaz palenia ognisk w odległości 100 metrów od granic użytku ekologicznego.

Zagrożenia:
W obrębie Dźwirzyno obszar UT między ul. Krasińskiego i kanałem ujściowym łączącym jezioro Resko z morzem - występuje kolizja planowanego zagospodarowania z siedliskami chronionymi w obszarze Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski (PLH320017) oraz z siedliskami szeregu gatunków chronionych ściśle i częściowo. Występują tu siedliska nadmorskie, wydmy z zaroślami wierzby piaskowej (kod 2170), górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) (kod 6230), zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (kod 6410). Poza tym występują tu niewielkie płaty łąk świeżych i łąk nawiązujących do słonaw ze stanowiskami gatunków halofilnych. Brzozowe lasy na kwaśnym podłożu mineralno-torfowym nawiązują do brzezin bagiennych na płytkich torfach z dominującą trzęślicą modrą i turzycą pospolitą w runie.
W obszarze występuje ogromna i wyjątkowa w skali regionalnej populacja chronionego ściśle nasięźrzała pospolitego Ophioglossum vulgatum, poza tym rosną tu licznie: turówka wonna Hierochloe odorata, trzcinnik prosty Calamagrostis stricta, turzyca dwustronna Carex disticha, babka nadmorska Plantago maritima, groszek błotny Lathyrus palustris, i wiele innych rzadko spotykanych gatunków. Ze względu na nagromadzenie walorów przyrodniczych obszar należy do wyjątkowych w skali gminy, a ze względu na to, że jest znaczącą ostoją gatunków zagrożonych w skali regionalnej oraz jest miejscem występowania siedlisk przyrodniczych rzadko spotykanych w skali regionalnej - obszar ma rangę regionalną.

Wstecz


Brzezina Bagienna

Przewidywany użytek ekologiczny

Mapa: Brzezina bagienna
Mapa: Brzezina Bagienna

Obiekt położony na S od Dźwirzyna. Jest to brzezina bagienna rozwijająca się na zdegradowanym w różnym stopniu torfowisku wysokim w oddz. 208-212, wykształcając szereg postaci nabierających coraz więcej cech naturalnych w miarę zagłębiania się w kompleks leśny. W północnej części dominują brzeziny bagienne, w południowej - wyrobiska po eksploatacji torfu, porośnięte trzęślicą, wełnianką i wrzosem, z udziałem wrzośca bagiennego

Torfowisko
Torfowisko
Obiekt obejmuje siedliska przyrodnicze podlegające ochronie:
- 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
- 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
- *91D0 Bory i lasy bagienne i brzozowo - sosnowe bagienne lasy borealne

Występują tu cenne gatunki roślin takie jak: wrzosiec bagienny, bagno zwyczajne, bażyna czarna, rosiczka okrągłolistna, borówka bagienna, żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna, kalina koralowa, nerecznica szerokolistna, zachylnik błotny, próchniczek błotny, widłak jałowcowaty, przygiełka biała, wełnianka pochwowata a także woskownica europejska.
Brzezina Bagienna - rów odwadniający
Brzezina Bagienna - Kanał Grzybowski

Łozowiska w sąsiedztwie brzeziny tworzą jedną z największych powierzchnię zaroślową w gminie, tworząc otulinę brzeziny bagiennej. Zarośla budowane są tu przez krzewiaste wierzby: wierzbę szarą, uszatą i pięciopręcikową. W domieszce są wierzba krucha, brzoza brodawkowata i omszona, topola osika, kruszyna pospolita.
Zarośla woskownicy europejskiej
Zarośla woskownicy europejskiej


W runie występują rozmaite rośliny łąkowe i szuwarowe. Ochronie powinno podlegać siedlisko brzeziny bagiennej oraz torfowca nastroszonego i torfowca magellańskiego.

Torfowisko możliwe do renaturyzacji. Zagrożeniem jest ewentualne osuszenie terenu z uwagi na gęstą sieć rowów melioracyjnych.

Obiekt uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy - Uchwała RG Nr L/337/10 z dnia 27 września 2010 r.

* * * * *

W projekcie PZO obszaru "Trzebiatowsko - Kołobrzeski Pas Nadmorski" zaplanowano poprawę stosunków wodnych poprzez budowę drewnianych zastawek na rowach melioracyjnych, według potrzeb po wynikach ekspertyzy fitosocjologicznej i hydrologicznej. Projektowane obiekty piętrzące powinny posiadać możliwość regulacji piętrzenia, ponieważ mają czynnie regulować poziom wody. Bieżąca regulacja i konserwacja zgodnie ze wskazaniami monitoringu. Zalecenia dotyczą całego kompleksu otwartego torfowiska i przylegających borów i lasów bagiennych (oddziały leśne: 203 g,h,j, 207, 208 a, c, d, f, 209, 210, 211, 212). Od 3 roku obowiązywania planu.
Zaplanowano usunięcie nadmiernego nalotu drzew i krzewów (zgodnie z wynikami ekspertyzy) na powierzchni torfowiska otwartego, z zachowaniem populacji woskowinicy europejskiej i bez narażania jej na nagłą nadmierną ekspozycję na światło. Wycinka optymalnie zimą, przy zamarzniętej powierzchni torfowiska, konieczne usuwanie drewna poza granice torfowiska i przylegających do niego wydzieleń. Dotyczy całej powierzchni otwartego torfowiska (oddziały leśne: 210 a, 211 b).

W PZO obszaru "Trzebiatowsko - Kołobrzeski Pas Nadmorski" zaplanowano zadania ujęte w projekcie PZO, a ponadto zaplanowano zadanie: Ograniczenie dalszej zabudowy terenów wokół torfowiska na terenach przylegających do torfowiska - między Dźwirzynem a Grzybowem. Niewylewanie ścieków bytowych. Skanalizowanie obecnych lub przyszłych domostw znajdujących się w zlewni torfowiska lub stosowanie szczelnych szamb.


* * * * *

W waloryzacji przyrodniczej Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego z roku 2015 przewidziano utworzenie rezerwatu przyrody "Torfowisko wysokie Dźwirzyno" w miejsce dotychczasowego użytku ekologicznego.


* * * * *

Roślinność torfowiska wg. P. Greabner "Die Heide Norddeutschlands 1901"

Licznie: zachylnik błotny, nerecznica krótkoostna, mietlica olbrzymia, kłosówka wełnista, trzęślica modra, wełnianka pochwowata, wełnianka wąskolistna, przygiełka biała, ponikło błotne, ponikło skąpokwiatowe, wełnianeczka darniowa, turzyca pospolita, turzyca prosowata, turzyca bagienna, turzyca Oedera, turzyca dzióbkowata, sit sztywny, rosiczka okrągłolistna, rosiczka długolistna, siedmiopalecznik błotny, pięciornik kurze ziele, lenek stoziarn, bażyna czarna, fiołek błotny, bebłek błotny, wąkrota zwyczajna, modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna, borówka czarna, borówka brusznica, wrzos pospolity, wrzosiec bagienny, tojeść bukietowa, gnidosz rozesłany, świetlik łąkowy

Rozproszone: nerecznica grzebieniasta, turzyca sina, turzyca żółta, turzyca nibyciborowata, sit rozpierzchły, wątlik błotny, wierzba płożąca, wierzba uszata, szczaw polny, jaskier płomiennik, jaskier wielki, wiązówka błotna, kruszyna pospolita, olszewnik kminkolistny, tojeść pospolita, szelężnik większy, czarcikęs łąkowy, drżączka średnia, karmnik rozesłany, rzeżucha łąkowa, krzyżownica zwyczajna, wierzbówka kiprzyca, bobrek trójlistkowy, mięta nadwodna, tarczyca pospolita, kozłek dwupienny

Rosnące w rowach melioracyjnych i oczkach wodnych: jeżogłowka najmniejsza, jeżogłówka różnolistna, włosienicznik wodny, rzęśl wiosenna, wierzbownica błotna, wywłócznik kłosowy, potocznik wąskolistny, selery wodne, okrężnica bagienna, pływacz zwyczajny, pływacz drobny, pływacz zachodni, starzec błotny, żabieniec babka wodna, kropidło wodne

Wstecz


Oczko Wodne Korzyścienko

Przewidywany użytek ekologiczny

Oczko wodne Korzyścienko
Łąka obok Oczka wodnego Korzyścienko

Obiekt położony w sąsiedztwie Korzyścienka. Jest to oczko wodne mające częściowo charakter astatyczny - w środku lata silnie się wypłyca, pozostałą część wodną gęsto zarasta stosunkowo bogata gatunkowo łąka ramienicowa. Na brzegach występują płaty szuwarów z ponikłem błotnym, z pałką szerokolistną, jeżogłówką gałęzistą.

Cennymi gatunkami tu rosnącymi są: ramienica Chara contraria, włosienicznik wodny, rogatek krótkoszyjkowy, turzyca prosowa.

Na okolicznych łąkach i szuwarach występuje tygrzyk paskowany oraz chroniony czerwończyk nieparek.

Obiekt wymaga ochrony prawnej jako twardowodne i skąpożywne siedlisko wodne z podwodnymi łąkami ramienic.

Wstecz


Słonawa

Przewidywany użytek ekologiczny

Mapa: Słonawa
Mapa: UE Słonawa - na podstawie m.p.z.p. Budzistowa
Obiekt w sąsiedztwie Budzistowa. Położony jest około 100 m NE od ogrodów działkowych, w obrębie nieużytków ciągnących się na wschodnim brzegu Parsęty od osady aż do zabudowań Kołobrzegu. Jest to niewielki płat solniska (ok. 0,6 ha) położony w obrębie rozległych trzcinowisk na wschodnim brzegu Parsęty, na linii tego samego uskoku w antyklinie, który warunkuje istnienie pobliskich solnisk w mieście Kołobrzegu, które również zostały w trakcie inwentaryzacji przyrodniczej miasta przewidziane do ochrony w formie użytku ekologicznego. W przyszłości powinno się rozpatrzyć możliwość utworzenia w tym miejscu rezerwatu przyrody.
Jest to najbardziej charakterystyczny zespół solniskowy na polskim wybrzeżu Bałtyku.

Roślinność słonawy ma charakter nadmorski, jednak geneza jest typowa dla zbiorowisk śródlądowych (uzależniona od wypływu solanki). Dzięki swojemu pochodzeniu i położeniu należy do wyjątkowych na polskim wybrzeżu. Mimo dużych strat powodowanych destrukcją ze strony człowieka i zaniechaniu umiarkowanego korzystania z terenu, utrzymująca się mimo to roślinność halofilna jest bezcenna ze względu na obecność gatunków rzadkich i interesujących przyrodniczo.

Słonawa koło Budzistowa
Słonawa koło Budzistowa
Cenne gatunki to: babka nadmorska tworząca jeden zwarty łan kilkuset osobników. Towarzyszą jej: aster solny, mlecznik nadmorski, sit Gerarda, babka Wintera, łoboda oszczepowata, koniczyna rozdęta, ostrzew rudy, oczeret Tabernemontana, sitowiec nadmorski. Poza łanem babki nadmorskiej w niższej warstwie zielnej występuje kostrzewa nadmorska i mietlica nadmorska. Ponadto na terenie przyległych łąk występują: bobrek trójlistkowy, kukułka krwista, świbka morska oraz nasięźrzał pospolity.

Wymaga ochrony prawnej z uwagi na unikalne siedlisko halofilne wraz z chronioną roślinnością charakterystyczną dla tego rodzaju siedlisk. Zagrożeniem jest silna ekspansja trzciny, która prawdopodobnie znacznie pomniejszyła pierwotną powierzchnię słonawy, także osuszanie terenu i wysyp śmieci z pobliskich ogrodów działkowych.

Obiekt uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy - Uchwała RG Nr L/336/10 z dnia 27 września 2010 r.

* * * * *

W waloryzacji przyrodniczej Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego z roku 2015, zaplanowano utworzenie rezerwatu przyrody Solnisko Kołobrzeskie w miejsce dotychczasowego użytku ekologicznego.

Wstecz


Stramnicki Grąd

Przewidywany użytek ekologiczny

Stramnicki Grąd
Stramnicki Grąd - fragment lasu

Obiekt położony pomiędzy Kądzielnem a Stramnicą. Jest to jedyny w gminie Kołobrzeg fragment lasu grądowego. Występuje w postaci niewielkiej wysepki wśród pól, oderwanej od wielkiego kompleksu leśnego Kołobrzeskiego Lasu (oddz.45 Nadl. Gościno).
Współdominują tu stare buki i dęby szypułkowe (do 235 cm obwodu i do 23 m wysokie). W obniżeniach terenu rozwijają się drobne płaty olsu porzeczkowego.

Cenne gatunki tu występujące to: konwalia majowa, kalina koralowa, bluszcz pospolity, porzeczka czarna. Ubogie runo budowane jest przez fiołek Rivina, zawilec gajowy, przytulię wonną, kostrzewę olbrzymią.
Gdzieniegdzie można spotkać perłówkę zwisłą. Na obrzeżach lasu występuje również pszeniec gajowy, gruszyczka mniejsza, kruszczyk szerokolistny, tojeść gajowa, zerwa kłosowa, podkolan zielonawy, szalej jadowity, stokłosa żytnia, dziurawiec skrzydełkowaty.

Wstecz


Oczko Śródpolne Stramnica

Przewidywany użytek ekologiczny

Oczko śródpolne Stramnica
Oczko śródpolne Stramnica

Obiekt położony na S od Stramnicy. Jest to podmokłe zagłębienie z klasycznym układem strefowym roślinności. Od środka na zewnątrz porastają je szuwary z pałką szerokolistną, jeżogłówką gałęzistą, turzycą pęcherzykowatą, turzycą sztywną, manną jadalną, mozgą trzcinowatą.

Cenne gatunki to: przywrotnik pasterski, przetacznik błotny, wgłębka.
Cenne gatunki fauny: bocian biały, potrzeszcz, potrzos, trznadel.
Zagrożeniem dla siedliska są zwierzęta gospodarskie pojone w tym miejscu.

Uaktualnione na podstawie waloryzacji z 2015 r.

Wstecz


Oczka Śródpolne - Niekanin

Przewidywany użytek ekologiczny

Oczka śródpolne Niekanin

Obiekt położony ns S od Stramnicy. Są to dwa oczka wodne, jedno okresowo wysycha - otoczone zaroślami wierzbowymi. W drugim, głębokim, rozwija się łąka ramienicowa charetum contrariae, zespół rdestnicy pływającej. Na obrzeżach obu i na dnie wysychającego oczka występują szuwary z pałką szerokolistną, mozgą trzcinowatą, ponikłem błotnym, manną jadalną, jeżogłówką gałęzistą.

Gatunki cenne tu występujące to ramienica Chara contraria i jaskier skąpopręcikowy oraz wgłębka.

Jest to wymagające ochrony siedlisko twardowodnych oligo- i mezotroficznych zbiorników z podwodnymi łąkami ramienicowymi.

Podczas inwentaryzacji w maju 2008 r. stwierdzono wykonywanie prac ziemnych wokół zbiornika.

Uaktualnione na podstawie waloryzacji z 2015 r.

Wstecz


Oczka Śródpolne - Stare Miasto

Przewidywany użytek ekologiczny

Mapa: Oczka Śródpolne - Stare Miasto
Mapa: Oczka Śródpolne - Stare Miasto
Cztery oczka wodne, trzy częściowo wysychające, otoczone drzewami lub zaroślami wierzbowymi. W oczku z wodą bujnie rozwija się podwodna łąka ramienicowa, zespół
rdestnicy pływającej. Na brzegach i na dnie wysychających zagłębień rozwijają się szuwary z turzycą zaostrzoną, turzycą prosową, jeżogłówką gałęzistą, turzycą sztywną, okrężnicą bagienną, manną jadalną, trzciną pospolitą.

Cenne gatunki to: ramienica krucha, turzyca zaostrzona, turzyca prosowa, okrężnica bagienna, tojeść bukietowa, siedmiopalecznik błotny. Występuje tu bocian biały.

Jest to wymagające ochrony siedlisko twardowodnych oligo- i mezotroficznych zbiorników z podwodnymi łąkami ramienicowymi.

Obiekt uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy - Uchwała RG Nr L/336/10 z dnia 27 września 2010 r.

Uaktualnione na podstawie waloryzacji z 2015 r.

Wstecz


Stawy Niekanin - Obroty

Przewidywany użytek ekologiczny

Stawy Niekanin-Obroty

Obiekt położony pomiędzy Niekaninem a Obrotami. Są to dwa zbiorniki wodne osiągające długość niemal 300 m. Głębokość ich wynosi około 2 m. Większy zbiornik - Czarny Staw o pow. 3,39 ha, posiada zadrzewioną wyspę. Nad Czarnym Stawem, a szczególnie nad drugim zbiornikiem bezimiennym, rozwijają się szuwary z pałką wodną, szuwary z pałką wąskolistną, szuwary ze skrzypem bagiennym, szuwary z turzycą dzióbkowatą oraz zdegenerowane łęgi.
Oba zbiorniki wodne znacznie uatrakcyjniają krajobraz tej części gminy.

Cenne gatunki tu występujące: oczeret jeziorny, wąkrota zwyczajna, rdest ziemnowodny, tojeść bukietowa, zachylnik błotny.

Gatunki fauny: karp, karaś, lin, piżmak, perkozek, zaskroniec zwyczajny, szczeżuja wielka, potrzos.

Uaktualnione na podstawie waloryzacji z 2015 r.

Wstecz


Stare Miasto - Łozowiska

Przewidywany użytek ekologiczny

Mapa: Stare Miasto - Łozowiska
Mapa: Stare Miasto - Łozowiska, w kompleksie leśnym Obrockie Sosny
Zarośla łozowe zarastające podmokłe (stagnująca woda) torfowisko przejściowe w kompleksie leśnym Obrowskie Sosny, w oddz. 194m, 197b. Na obrzeżach występuje wąski pas brzeziny bagiennej.

Brzezina na łozowiskach koło Starego Miasta Cenne gatunki roślin to: czermień błotna, okrężnica bagienna, turzyca prosowa, siedmiopalecznik błotny, fiołek błotny, wełnianka wąskolistna, sit sztywny.
Grzyby: błyskoporek podkorowy, smolucha świerkowa, świecznica rozgałęziona.

Obiekt jako siedlisko torfowca nastroszonego oraz torfowca bagiennego wymaga ochrony.

Obiekt uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy - Uchwała RG Nr L/336/10 z dnia 27 września 2010 r.

Uaktualnione na podstawie waloryzacji z 2015 r.

Wstecz


Oczko Śródpolne - Stary Borek

Przewidywany użytek ekologiczny

Obiekt położony w pobliżu Starego Borka w sąsiedztwie Jeziora Borek. Oczko wodne okresowo wysycha, porastają je szuwary z okrężnicą bagienną, szuwar z pałką szerokolistną, szuwar z manną mielec, z manną jadalną.

Cenne gatunki to: bebłek błotny, przetacznik błotny, okrężnica bagienna, jaskier skąpopręcikowy,
szczaw błotny, wgłębka. Obiekt wymaga ochrony jako siedlisko marginalne.

* * * * *

Mapa: Stary Borek (kemy, ozy)
Mapa: Stary Borek (kemy, ozy).
Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy - Uchwała RG Nr XLIII/287/10 z dnia 3 marca 2010 r.

Obiekt uwzględniony w Studium obejmuje znacznie większy obszar niż zaproponowano to w wyniku inwentaryzacji przyrodniczej gminy z 2002 r. Do ochrony przewidziano fragment terenu z elementami polodowcowej rzeźby terenu (kemy i ozy), na mapie oznaczony czerwoną linią ciągłą.

* * * * *
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla m. Stary Borek zaprojektowano utworzenie Zepołu przyrodniczo krajobrazowego Borek obejmującego elementy polodowcowej rzeźby terenu wraz z jeziorem Borek (granice oznaczone na mapie linią kropkowaną). Uchwała nr XVIII/129/12 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2012 r.

* * * * *
Mapa: „Oczko śródpolne - Stary Borek”
Mapa: Oczko Śródpolne - Stary Borek - wg waloryzacji z 2015 r.

W waloryzacji przyrodniczej Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego z roku 2015, przewiduje się do ochrony w formie użytku ekologicznego jedynie obszar wyniesienia terenowego z punktem wysokościowym 16,0, z oczkiem wodnym, analogicznie jak proponowano w waloryzacji przyrodniczej gminy z 2002 r.


Wstecz


Karcińska Buczyna

Przewidywany użytek ekologiczny

Obiekt położony w okolicy Karcina. Jest to jedyny w gminie Kołobrzeg w miarę rozległy kompleks lasów liściastych dębowo - grabowych. Wzdłuż nasypu kolejowego ciągnie się wąskim pasem żyzna buczyna niżowa. W jej obrębie rozproszone są małe płaty olsu porzeczkowego, skupiające się wokół licznych zagłębień terenu. Buki osiągają max. rozmiary 430 cm obwodu.
Cenne gatunki to: kruszczyk szerokolistny, przytulia wonna, żankiel zwyczajny, turzyca blada, turzyca pigułkowata, turzyca długokłosa, turzyca rzadkokłosa, szczaw gajowy.
Jest to miejsce gniazdowania ptaków wróblowatych, miejsce rozrodu płazów, gadów i ssaków.

Występują tu: ropucha szara, żaba trawna, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny, jeż wschodni, nocek rudy, mroczek późny, karlik malutki, dzik, sarna.

* * * * *

W waloryzacji przyrodniczej Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego z roku 2015, nie przewiduje się ochrony obiektu.

Wstecz


Stara Żwirownia Obrocka

Przewidywany użytek ekologiczny

Żwirownia w Obrotach

Obiekt położony w pobliżu wsi Obroty.
Wyrobisko po żwirowni zarastają fitocenozy muraw szczotlichowych znajdujące się w różnych stadiach sukcesji ekologicznej. Wyjątkowy aspekt nadają liczne, pozarastane plechy porostu naziemnego - pawężnicy psiej, pokrywające duże powierzchnie w najstarszej części wyrobiska.

Cenne gatunki to: wyka lędźwianowata, kocanki piaskowe, nicennica drobna, nicennica polna, chroszcz nagołodygowy, pawężnica psia.
Występuje tu ropucha paskówka.

Ze względu na unikatową obfitość i wielkość plech chronionego gatunku porostu - pawężnicy psiej porastającej podłoże piaskowe, należałoby miejscowo zakazać wstępu na teren najstarszej części wyrobiska.

Stare wyrobisko zostało w części wypełnione ziemią i gruzem co wskazuje na zagrożenie zniszczeniem tego cennego obiektu przyrodniczego (VI.2007 r.).

Stanowisko cennych gatunków roślin zniszczone z powodu zasypania starego wyrobiska ziemią (V.2008 r.).

* * * * *

W waloryzacji przyrodniczej Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego z roku 2015, nie przewiduje się ochrony obiektu.

Wstecz


Śródpolne Oczko - Drzonowo

Przewidywany użytek ekologiczny

Śródpolne oczko - Drzonowo

Obiekt położony w pobliżu Drzonowa (0,6 km S). Jest to wyjątkowo duże oczko śródpolne osiągające ponad 200 m długości i należy do największych zbiorników tego typu w gminie. Było prawdopodobnie użytkowane niegdyś jako staw rybny (w środku przepławka) i jako jedyne z kilku oczek na tym terenie pozostało nieosuszone. Najbliższe, sąsiednie zagłębienie śródpolne porośnięte jest obecnie przez łozowiska.

Brzegi oczka wodnego porasta bogata gatunkowo roślinność szuwarowa, szuwar z ponikłem błotnym, z pałką szerokolistną, z turzycą dzióbkowatą, z turzycą pęcherzykowatą, z manną jadalną. Wokół porasta wąski pas roślinności drzewiastej.

Cenne gatunki roślin to: siedmiopalecznik błotny, wąkrota zwyczajna, fiołek błotny, okrężnica bagienna, wełnianka wąskolistna, jaskier skąpopręcikowy, tojeść bukietowa, przetacznik błotny, szczaw nadmorski, szczaw błotny.
Jest tu lęgowisko ptaków wodno-błotnych: perkozek, bąk, gęgawa, błotniak stawowy, kokoszka wodna. Miejsce rozrodu płazów, gadów i ssaków: żaba moczarowa, zaskroniec zwyczajny, dzik, sarna.
Cenne gatunki fauny: pliszka siwa, kormoran.

Oczko wodne posiada znaczne walory krajobrazowe.

Uaktualnione na podstawie waloryzacji z 2015 r.

Wstecz


Rzeka Bogucinka

Przewidywany użytek ekologiczny

Mapa: Rzeka Bogucinka
Mapa: Rzeka Bogucinka
Bardzo wysokie (do 30 m wysokości) i strome zbocza w rejonie wsi Obroty i Bogucino powodują występowanie źródeł z charakterystyczną roślinnością źródliskową. Odcinek doliny rzecznej ze strumieniem i lasem łęgowym, różnorodną roślinnością i ciekawym systemem korzeniowym drzew, źródliskami i młakami.

Obiekt obejmuje fragment obszaru cennego przyrodniczo (OC-11) - zaproponowanego przez autorów opracowania ekofizjograficznego gminy z 2008 r.

Obiekt przewidziany do ochrony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - Uchwała RG Nr XLIII / 287 / 10 z dnia 3 marca 2010 r.

* * * * *

W waloryzacji przyrodniczej Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego z roku 2015, nie przewiduje się ochrony obiektu.

Wstecz


Głowaczewo

Przewidywany użytek ekologiczny

Mapa: Granice użytku ekologicznego 'Głowaczewo'.
Mapa: Granice użytku ekologicznego 'Głowaczewo'

Propozycja na podstawie waloryzacji Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego z roku 2015.
Obiekt położony na północny wschód od Głowaczewa.
Przedmiot i cel ochrony: siedliska stanowiące miejsca rozrodu i bytowania wielu gatunków ptaków, przede wszystkim wodno-błotnych w tym gatunków umieszczonych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, nielicznych jako lęgowe w Polsce. Miejsce istotnych koncentracji ptaków wodno-błotnych w okresie migracji i zimowania oraz zalatywania gatunków bardzo rzadko pojawiających się w Polsce (w tym wymagających weryfikacji przez Komisję Faunistyczną) - m.in. ibis kasztanowaty, warzęcha, terekia, szablodziób.

Nieużytkowane gospodarczo stawy rybne porośnięte szerokim pasem roślinności szuwarowej. Miejsce lęgów gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej - błotniak stawowy, żuraw, rybitwa rzeczna i gąsiorek oraz gatunków nielicznych w Polsce - remiz, krakwa, cyraneczka, łabędź niemy, trzciniak, wodnik, głowienka, sieweczka rzeczna, cyranka, brzęczka i płaskonos. W okresie migracji i zimowania istotne miejsce dla kaczkowatych i siewkowatych (koncentracje do kilku tysięcy os.). Żerowisko bielika. Miejsce rozrodu żab zielonych oraz żerowisko borowca wielkiego, karlika malutkiego i większego.

Teren prywatny pod nadzorem Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Ostoja ptaków "Stawy Głowaczewo".

Wstecz


Wrzośce Grzybowskie

Przewidywany użytek ekologiczny

Mapa: Granice użytku ekologicznego 'Wrzośce Grzybowskie'.
Mapa: Granice użytku ekologicznego
Wrzośce Grzybowskie
Wrzośce Grzybowskie

Propozycja na podstawie waloryzacji Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego z roku 2015.
Objekt położony na zachód od Grzybowa, między Grzybowskim Rowem i drogą łączącą Grzybowo z Dźwirzynem.
Jest to północno-wschodnia część rozległego torfowiska rozciągającego się między Grzybowem i Dźwirzynem. Na obrzeżach porasta zdegradowaną brzeziną bagienną (dominacja trzęślicy modrej i jeżyn w runie, licznie występuje zachylnik błotny). Poza tym to rozległe zbiorowiska otwarte porosłe głównie trzęślicą modrą, zarastające kruszyną i brzozami. Lokalnie zachowane płaty z wrzoścem bagiennym i torfowcami, poza tym rośnie tu nerecznica grzebieniasta, wierzba płożąca, turzyca prosowata, gwiazdnica bagienna, próchniczek błotny, grzybienie białe. Miejsce rozrodu żurawia. W oczkach wodnych stanowisko szczeżui wielkiej, miejsce rozrodu ropuchy szarej.

Występujące tu, chronione siedliska z Dyrektywy siedliskowej: brzezina bagienna, łąki trzęślicowe, zdegradowane mszary wysokotorfowiskowe.
Zagrożenia: odwadnianie i eutrofizacja (murszenie torfu). Ekspansja zarośli i drzew.
Najważniejsze zagrożenia - porzucenie użytkowania rolniczego, podziały powierzchniowe i dążenie do zabudowy terenu.


Wstecz


Dźwirzyno Wschód

Przewidywany użytek ekologiczny

Mapa: Granice użytku ekologicznego 'Dźwirzyno Wschód'.
Mapa: Granice użytku ekologicznego
Fragment wrzosowiska
Dźwirzyno: fragment wrzosowiska

Propozycja na podstawie waloryzacji Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego z roku 2015.
Obiekt położony na wschód od Dźwirzyna. Jest to skraj dawnego torfowiska wysokiego Dźwirzyno, na tym obszarze już zmineralizowany lub z płytkimi zatorfieniami. Obszar zarastający drzewami (brzozy, sosny, wierzby, osiki, dęby) z enklawami ubogich gatunkowo łąk trzęślicowych i wrzosowisk, z rozproszonymi gatunkami torfowiskowymi.
Rzadkie gatunki: wrzosiec bagienny, nerecznica grzebieniasta. Pnie drzew porośnięte masowo porostami, wśród nich: brodaczka zwyczajna, płucnica zielonawa, włostka brązowa, złotlinka jaskrawa, pustułka rurkowata, płucnik modry, mąkla tarniowa, mąklik otrębiasty, przylepnik złotawy.

Celem utworzenia jest ochrona półnaturalnych siedlisk na skraju zdegradowanego torfowiska wysokiego obejmujących pozostałości brzezin bagiennych, wrzosowisk i łąk trzęślicowych oraz muraw bliźniźniaczkowych.

Obszar pełni funkcję otuliny między Dźwirzynem i proponowanym do ochrony w formie rezerwatu przyrody najlepiej zachowanym fragmentem centralnym Torfowiska Wysokiego Dźwirzyno.


Wstecz