Wstecz

Gminy: Kołobrzeg, Siemyśl, Gościno

Rościeński Las

Mapa: Rościeński Las
Mapa: Rościeński, Charzyński i Zambrowski Las

Jest to kompleks leśny położony pomiędzy miejscowościami: Rościęcino na północy, Charzyno na południu, od zachodu graniczy z drogą krajową S-6, od wschodu granicę stanowi rz. Parsęta. Kompleks leśny położony jest na styku gmin: Kołobrzeg, Siemyśl i Gościno. Las jest w zarządzie Nadl. Gościno.

W skład kompleksu leśnego wchodzą trzy obręby:
- Rościeński Las (oddz. 232 -238, 244 - 248, 254 - 257, 264 - 267, 270 - 273) - L-ctwo Grzybowo.
- Charzyński Las (oddz. 237 - 243, 249 - 253, 258 - 263, 268, 274 - 275) - L-ctwo Świelubie.
- Ząbrowski Las (oddz. 276 - 280) - L-ctwo Gościno.

Podłoże w większości obszaru stanowią piaski i żwiry sandrowe. Drzewostan przeważnie budują monokultury sosnowe. Drzewostan rośnie na potencjalnych siedliskach lasów mieszanych Querco roboris-Pinetum (Pino-Quercetum). W niższym poziomie drzewostanu sośnie towarzyszy odnawiający się dąb szypułkowy, który niekiedy obficie występuje też w podszycie, podobnie jak kruszyna. W warstwie tej spotkać także można rozproszony podrost buka zwyczajnego, brzozy brodawkowatej, jarzębiny, świerka pospolitego, czeremchy amerykańskiej. W licznych płatach występuje niekorzystne zjawisko fruticetyzacji poprzez ekspansję jeżyn. Niekiedy ponad runo wyrasta wiciokrzew pomorski występujący tu jednak z osłabioną żywotnością. W warstwie zielnej powszechnie spotykany jest śmiałek pogięty. W niewielkich skupieniach rosną: borówka czarna, wrzos pospolity, siódmaczek leśny, konwalijka dwulistna, pszeniec zwyczajny, nerecznica krótkoostna. Bardzo rzadko pojawia się korzeniówka. Sporadycznie natknąć się można także na gatunki siedlisk mezotroficznych, m.in.: kokoryczkę wielokwiatową, nerecznicę szerokolistną. W warstwie mszystej dominują mchy borowe: brodawkowiec czysty, widłoząb miotlasty, rokietnik pospolity, ale spotkać też można płonnika, fałdownika. Niektóre fitocenozy nabierają cech typowych dla kontynentalnego boru mieszanego Querco roboris-Pinetum. Szczególnie duży udział gatunków z klasy Querco-Fagetea cechuje płaty z dosadzanym dębem.

Łęg jesionowo-olszowy zanotowano w dolinie Parsęty, wzdłuż zachodniego brzegu, w oddziale 270, 271. Dominuje tu olsza czarna. Drzewa mają w wielu przypadkach charakter odroślowy, a ich żywotność jest słaba. Jesion spotykany jest dosyć licznie tylko w podszycie oraz jako siewki - w runie. Runo jest miejscami bardzo zniszczone, widoczne są ślady podtopienia. W lepiej zachowanych płatach obficie występują nitrofity: niecierpek pospolity, pokrzywa zwyczajna, bodziszek cuchnący, kuklik pospolity, jasnota plamista. Często spotykane są ponadto: czartawa pospolita, gwiazdnica gajowa, wietlica samicza, nerecznica oraz szereg gatunków szuwarowych. Do najrzadszych należą: fiołek bagienny, piżmaczek wiosenny, tarczyca pospolita. W najbardziej przesuszonych fragmentach pojawiają się: śmiałek darniowy i śmiałek pogięty, prosownica rozpierzchła, orlica, wiciokrzew pomorski, szczawik zajęczy. W niektórych płatach obserwowana jest także ekspansja maliny.

Bory mieszane występują w siedliskach buczyn zmienionych przez gospodarkę leśną. Zbiorowisko występuje w obrębie Charzyński Las oddział 251b oraz 253i. W drzewostanie dominuje sosna zwyczajna, wprowadzono również świerk pospolity, rzadziej występuje buk zwyczajny i dęby: szypułkowy i bezszypułkowy. W runie dominują gatunki "przywiązane" do zespołów borowych m.in.: borówka czarna, borówka brusznica, śmiałek pogięty, konwalijka dwulistna, szczawik zajęczy, wrzos zwyczajny, z mchów: rokietnik pospolity, widłoząb miotlasty, widłoząb kędzierzawy (Dicranum undulatum), brodawkowiec czysty, bielistka siwa, płonnik pospolity. W runie notowano również, choć znacznie rzadziej, gatunki lasów liściastych: marzankę wonną, nerecznicę krótkoostną, nerecznicę samczą i turzycę pigułkowatą.

Zespół Fago-Quercetum petraeae ("kwaśna" dąbrowa typu "pomorskiego"). Zespół odnotowano w obrębie Charzyńskiego Lasu. Subatlantycka mezotroficzna "kwaśna" dąbrowa typu "pomorskiego" w typie siedliskowym boru mieszanego występuje na Pobrzeżach i Pojezierzach Południowobałtyckich. Drzewostan tworzą dąb bezszypułkowy i buk zwyczajny, czasem z przewagą jednego z tych gatunków oraz stała domieszka sosny zwyczajnej. W runie panuje borówka czarna, turzyca pigułkowata, kłosówka miękka, jastrzębiec oraz mech rokiet cyprysowy. Na Pobrzeżu Koszalińskim występuje w siedliskach wilgotniejszych, często na przesuszonych pokładach torfowych, przez co nawiązuje do brzeziny bagiennej. W drzewostanie, obok dębu szypułkowego, brzozy brodawkowatej pojawia się nieraz brzoza omszona, przejmująca nawet dominację. Gatunek charakterystyczny wiciokrzew pomorski, występuje bardzo licznie w podszyciu lasu. W runie dominują gatunki borowe, zaś udział gatunków lasów liściastych jest nieznaczny i sporadyczny.

Kwaśne buczyny Luzulo-Fagenion (kod 9110) - lasy bukowe na ubogich, kwaśnych glebach. Wykształcają się tylko na niewielkich powierzchniach w północnej części Lasu Rozcieńskiego w oddz. 236f, 237f, 265m. W drzewostanie zdecydowanie dominują buki zwyczajne Fagus sylvatica, w domieszce spotyka się rzadko dęby szypułkowe i sosny zwyczajne. Warstwa krzewów jest z reguły bardzo słabo rozwinięta, miejscami pojawiają się płaty zwartego odnowienia (młodego pokolenia) bukowego. Runo jest bardzo ubogie, na stromych stokach przy dolinie Parsęty porostowo-mszyste, najczęściej z płonnikiem strojnym, widłozębem miotlastym, merzykiem groblowym. Na siedliskach świeżych w runie rosną takie gatunki jak: śmiałek pogięty, kosmatka owłosiona, turzyca pigułkowata, szczawik zajęczy, konwalijka dwulistna i trzcinnik leśny.

W południowej części obszaru, na skraju kompleksu leśnego w oddz. 280 znajduje się mokradło "Parowa" o dużych walorach krajobrazowych i przyrodniczych.

Las jest siedliskiem rzadkiej błonkówki smukwy kosmatej Scolia hirta, która występuje tu dość licznie.