Wstecz

Gmina Gościno

Czermień

Użytek ekologiczny

Mapa: UE Czermień
Mapa: UE Czermień

Jest to mokradło o pow. 3 ha położone 0,5 km S od m.Myślino.
Występuje tu rzadko spotykana roślinność m.in. czermień błotna i brzoza omszona.
Celem ustanowienia użytku ekologicznego jest ochrona i utrzymanie we właściwym stanie tworów i składników przyrody, a także kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec przyrody poprzez edukację i informowanie w dziedzinie ochrony przyrody.

Obiekt nie był wskazany do ochrony we wnioskach z inwentaryzacji przyrodniczej gminy.

Obiekt ustanowiony Uchwałą nr XLV/290/06 RG Gościno z dnia 27.X.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 115/2006, poz. 2205).
Wstecz


Parowa

Przewidywany użytek ekologiczny

Mapa: Granice UE Parowa
Mapa: Granice UE Parowa

Ząbrowo: 3 km NW, Nadl. Gościno, obr. Gościno, oddz. 280g. Obszar o pow. 8,26 ha odgrywa dużą rolę krajobrazową i przyrodniczą. Mokradło w rynnie mającej początek wśród pól na północ od Ołużnej i ciągnącej się w kierunku północnym ku wnętrzu kompleksu borów przy północnej granicy gminy. Do ochrony w formie użytku ekologicznego proponuje się najciekawszy fragment na granicy kompleksu leśnego z roślinnością bagienną i wodną.

Od strony południowej dominują tu łozowiska tworzące mozaikę z szuwarami oraz bogatymi florystycznie łąkami trawiasto-turzycowymi. Dominuje na nich trzcinnik lancetowaty oraz turzyce: nitkowata, pospolita, dzióbkowata, dwustronna. Z rzadkich i ciekawych gatunków występują tu także: wąkrota zwyczajna, sitniczka szczecinowata, siedmiopalecznik błotny, wełnianka wąskolistna, czermień błotna.
W kierunku północnym zarośla wierzbowe ustępują mozaice szuwarów i otwartych wód. Przy brzegach licznie rośnie tu szalej jadowity, turzyca nibyciborowata, tojeść bukietowa, marek szerokolistny. Na wodzie licznie występuje żabiściek pływający, grzybienie północne, rdestnica pływająca. W wodzie płaty tworzy moczarka kanadyjska, w części północnej masowo rośnie osoka aloesowata, okresowo zarastająca zupełnie północną część mokradła.

Mokradło porośnięte grzybieniami północnymi
Mokradło porośnięte grzybieniami północnymi w porze wiosennej

Obiekt ważny dla zachowania walorów przyrodniczych mokradła ze zbiorowiskami wodnymi i bagiennymi o charakterze naturalnym, z rzadko spotykanymi, zagrożonymi i chronionymi gatunkami roślin.
Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) oraz zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i symulowanej regeneracji torfowiska przejściowe i trzęsawiska, obniżenia dolinkowe i pła mszarne.

Występują tu: żaba moczarowa i żaba śmieszka, łabędź niemy, gęgawa, krzyżówka, cyranka, żuraw, czernica, gągoł, błotniak stawowy, wodnik, kokoszka, czajka, perkozek, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, łyska, kukułka, świergotek łąkowy, świerszczak, brzęczka, łozówka, zaganiacz, cierniówka i in.

Mokradło w porze letniej zarośnięte osoką aloesowatą
Mokradło w porze letniej z osoką aloesowatą

Na uwagę zasługuje bogata fauna ważek z cennymi gatunkami: zalotką większą, zalotką spłaszczoną, gadziogłówką zwyczajną.
Występuje tu także wgłębka wodna, zdrojek pospolity, fiołek błotny.

Obiekt proponowany do ochrony w formie użytku ekologicznego w kompleksowym programie ochrony przyrody Pobrzeża Koszalińskiego (Jasnowska i in. 1996). Z obiektu tego podawany był wrzosiec bagienny.


Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG Nr XVI/118/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
Wstecz


Staw Ząbrowo

Przewidywany użytek ekologiczny

Staw koło Ząbrowa Obniżenie terenowe położone w północno-zachodniej części wsi, przy bocznej drodze polnej, oddz. 280g Nadl. Gościno, pow. 8,26 ha.Szeroki pas gęstej trzciny i zakrzaczeń wierzbowych w tylnej części zbiornika.
Miejsce rozrodu ptaków i płazów.
Występują: ropucha szara, żaba trawna, żaba śmieszka, żaba moczarowa, traszka zwyczajna, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, karlik malutki, mroczek późny.
Bocian biały, łabędź niemy, gęś gęgawa, cyranka, czernica, gągoł, kania czarna, kania ruda, bielik, błotniak stawowy, orlik krzykliwy, kuropatwa, wodnik, kokoszka, czajka, mewa siwa, żuraw, dzięcioł czarny, łyska, potrzos.

Wstecz

Kaczy Dołek

Przewidywany użytek ekologiczny

Jezioro OłużnaKolonia Ołużna. Jezioro o pow. 8,5 ha osadzone na wyniesieniu terenu, z fragmentami torfowiska wysokiego (w południowej części akwenu) i kępą lasku sosnowego oraz przylegającym od południa mokradłem. Jezioro obrośnięte roślinnością wynurzoną i krzaczastymi wierzbami, w południowej części wąskim pasem niskich brzóz. Obiekt stanowi cenne miejsce rozrodu ptaków wodno-błotnych i płazów.
Występują tu: kokoszka, perkozek, perkoz dwuczuby, krzyżówka, łyska, żaba śmieszka, żaba trawna.
Wymagana ochrona różnorodności biologicznej i zachowanie naturalnych siedlisk dla rozrodu chronionych gatunków ptaków wodno-błotnych i płazów.

Wstecz

Staw Gościno

Przewidywany użytek ekologiczny

Staw koło Gościna Staw ok. 500 m na północny-zachód od Gościna, w pobliżu drogi z Gościna do Unieradza. Płytki zbiornik o pow. 21,68 ha, eutroficzny, z wąskim pasem szuwarów, otoczony zadrzewieniami olchowymi. W południowo-wschodniej części z szerokim pasem trzcinowisk dogodnym do gniazdowania ptaków.
Celem jest ochrona walorów różnorodności biologicznej, ochrona miejsca rozmnażania wielu gatunków bezkręgowców, w tym: świtezianka błyszcząca, świtezianka dziewica, racicznica zmienna, ostoja lęgowych i wędrownych ptaków wodno-błotnych, miejsce rozrodu płazów i węży (zaskroniec), we wschodniej części z szerokim pasem trzcinowisk dogodnym do gniazdowania ptaków.
Traszka zwyczajna, ropucha szara, żaba śmieszka, żaba trawna, żaba moczarowa, jaszczurka żyworodna, zaskroniec zwyczajny, perkozek, perkoz rdzawoszyi, łabędź niemy, gęgawa, krzyżówka, gągoł.

Wstecz

Jezioro Pławęcino

Przewidywany użytek ekologiczny

Jezioro PławęcinoJezioro o pow. 8,68 ha, na północ od wsi Pławęcino. Zbiornik śródleśny, od zachodu przylegający do kompleksu leśnego, płytki, z pasem trzciny jeziornej w zachodniej części.
Traszka zwyczajna, żaba śmieszka, żaba trawna, żaba moczarowa, zaskroniec zwyczajny, perkozek, perkoz dwuczuby, łabędź niemy, gęgawa, krzyżówka, czernica, gągoł, myszołów zwyczajny, wodnik, łyska, kukułka, dzięcioł czarny, rudzik.

Ochrona różnorodności biologicznej, ochrona miejsca rozmnażania wielu gatunków bezkręgowców, w tym: świtezianka błyszcząca, nimfa stawowa, gadziogłówka zwyczajna, ochrona miejsca rozrodu ptaków kaczkowatych, żab i zaskrońca, ochrona ostoi dla migrujących ptaków.

Wstecz

Kamiczka

Przewidywany użytek ekologiczny

Mokradło KamiczkaKamiczka - przy drodze powiatowej z Gościna do Pławęcina.
Elementy biocenotyczne w rolniczym krajobrazie wsi. Naturalne formy krajobrazowe, ekosystemy, które stwarzają warunki do dalszego istnienia najcenniejszym przedstawicielom świata roślin i zwierząt. Obniżenia terenowe z bogatą roślinnością nawodną, podwodną i bagienną, zmiennym lustrem wody, bogactwo ptactwa wodnego - łabędzie, mewy, czapla siwa, kaczki krzyżówki, gęsi gęgawe.

Ochrona różnorodności biologicznej, zbiorowisk bagiennych i torfowiskowych. Ochrona ekosystemów wodnych i podmokłych.

Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG Nr XVI/118/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
Wstecz

Torfowisko Robuń I

Przewidywany użytek ekologiczny(1)

Robuń: 1,6 km N, Pobłocie Małe: 1,7 km S, Nadl. Gościno, obr. Gościno, oddz. 125k. Rozległe, śródleśne torfowisko mszame. Największą powierzchnię zajmują mszary z trzciną i trzęślicą modrą. Na mniejszych powierzchniach wykształcają się mszary z turzycą dzióbkowatą, nitkowatą, pospolitą i wełnianką pochwowatą. Duże powierzchnie porośnięte są niewysokimi sosnami zwyczajnymi i brzozami omszonymi. Na mszarach występują poza tym: wełnianka wąskolistna, żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna, wrzosiec bagienny, turzyca gwiazdkowata.

Celem jest zachowanie walorów przyrodniczych torfowiska mszarnego, ze zbiorowiskami torfowiskowymi o charakterze naturalnym, z rzadko spotykanymi, zagrożonymi i chronionymi gatunkami roślin.

Wstecz

Torfowisko Robuń II

Przewidywany użytek ekologiczny (2)

Robuń: 1,3 km NNE, Nadl. Gościno, obr. Gościno, oddz. 130c.
Mszar otoczony wilgotnym borem trzęślicowym. Wąska, zewnętrzna część mszarów przerośnięta jest sitem rozpierzchłym i siedmopalecznikiem błotnym. Część centralna to mszary z turzycą dzióbkowatą i wełnianką wąskolistną. Duże płaty tworzy przygiełka biała oraz torfowiec magellański. Z rzadkich gatunków występują tutaj także: rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna, turzyca nitkowata.

Celem jest zachowanie walorów przyrodniczych torfowiska mszarnego, ze zbiorowiskami torfowiskowymi o charakterze naturalnym, z rzadko spotykanymi, zagrożonymi i chronionymi gatunkami roślin.

Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG Nr XVI/118/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
Wstecz

Torfowisko Robuń III

Przewidywany użytek ekologiczny (3)

Robuń: 1,2 km NNE, Nadl. Gościno, obr. Gościno, oddz. 130g.
Zarastające jeziorko śródleśne otoczone łozowiskiem z wierzbą szarą i kożuchem czermieni błotnej. W grząskim ple rosną także siedmiopalecznik błotny i tojeść bukietowa. Dalej ku środkowi zarośla ustępują szuwarom pałkowym oraz płu mszarnemu. Pło mozaikowo pokrywają zbiorowiska z turzycą nitkowatą, sitem rozpierzchłym, wełnianką wąskolistną oraz turzycą dzióbkowatą i wełnianką pochwowatą. Na mszarach występują z rzadkich i ciekawych gatunków: bobrek trójlistkowy, rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna. W środkowej części otwarte lustro wód z grzybieniami białymi, rdestnicą i pływaczem drobnym.

Celem - zachowanie walorów przyrodniczych zarastającego jeziorka śródleśnego ze zbiorowiskami bagiennymi o charakterze naturalnym, z rzadko spotykanymi, zagrożonymi i chronionymi gatunkami roślin.
Torfowisko wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), oraz zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji.

Wstecz

Cyrankowy Staw

Przewidywany użytek ekologiczny

Kolonia Robuń. Niewielkie śródpolne oczko wodne, brzegi z wąskim pasem trzcin, przy brzegach grążele żółte.
Występują tu: żaba moczarowa, traszka zwyczajna, krzyżówka, łyska, cyranka.

Wstecz

Łąki

Przewidywany użytek ekologiczny

Mapa: UE Łąki
Mapa: UE Łąki
Łąki w obniżeniu przeciętym linią kolejową między Wartkowem i Dargocicami (1 km W od Wartkowa).
Rynnowe obniżenie otoczone polami. Na obrzeżach sucho, i tutaj znajduje się wąski pas łąk rajgrasowych oraz wyczyńcowych. Dno obniżenia zajmują wilgotne, bogate florystycznie łąki ostrożeniowe oraz zbiorowiska trawiasto-turzycowe oraz szuwary i turzycowiska. Własne zbiorowiska wykształcają: sitowie leśne, turzyca zaostrzona, nitkowata, dzióbkowata, trzcinnik prosty, mozga trzcinowata, śmiałek darniowy. W części południowej pło nasuwa się na niewielkie zbiorniki wodne i tutaj występuje zbiorowisko z siedmiopalecznikiem błotnym oraz szuwar z pałką szerokolistną. Niewielkie powierzchnie zajmują płaty łozowisk z wierzbą szarą. Wśród długiej listy gatunków tu zanotowanych na uwagę zasługują: turzyca prosowa, pospolita, fiołek błotny, wełnianka wąskolistna, trzęślica modra, firletka poszarpana, gwiazdnica błotna, rdest wężownik.

Celem utworzenia jest zachowanie walorów przyrodniczych torfowiska mszarnego, ze zbiorowiskami torfowiskowymi o charakterze naturalnym, z rzadko spotykanymi, zagrożonymi i chronionymi gatunkami roślin.

Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG Nr XVI/118/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Obiekt uwzględniony w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG NR XXVI/159/08 z dnia 11 września 2008 r. (Dz.U. Woj. Zach. nr. 87 poz. 1832 z 2008 r.)
Wstecz

Leśny Staw

Przewidywany użytek ekologiczny

Dargocice. Staw we wsi Dargocin, przylegający od zachodu do kompleksu leśnego zaś od północy i wschodu do pól uprawnych i zabudowań wsi.
Cel: ochrona walorów różnorodności biologicznej, ochrona miejsca rozmnażania wielu gatunków bezkręgowców, w tym: pałątka pospolita, gadziogłówka zwyczajna, traszka zwyczajna, ropucha szara, żaba śmieszka, żaba trawna, żaba moczarowa, zaskroniec zwyczajny.

Wstecz

Mokradło

Przewidywany użytek ekologiczny

Dargocice: 2,5 km SW, Nadl. Gościno, obr. Gościno, oddz. 264a.
Śródleśne torfowisko otoczone wąskim pasem zarośli wierzby szarej. W okrajku dominuje sit rozpierzchły, któremu towarzyszy: mietlica psia, turzyca siwa i pospolita, tojeść bukietowa, fiołek błotny, czermień błotna, siedmiopalecznik błotny. W środkowej części mozaika grząskich mszarów z turzycą dzióbkowatą, wełnianką wąskolistną i sitem rozpierzchłym. Występują tu m.in. żurawina błotna, turzyca nitkowata, gwiazdkowata, rosiczka okrągłoIistna, bobrek trójlistkowy.

Celem jest zachowanie walorów przyrodniczych torfowiska mszarnego, ze zbiorowiskami torfowiskowymi o charakterze naturalnym, z rzadko spotykanymi, zagrożonymi i chronionymi gatunkami roślin.

Wstecz

Staw Ramlewo

Przewidywany użytek ekologiczny

Staw we wsi Ramiewo, niewielkie oczko wodne, płytkie, o dnie mulistym, szeroki pas trzcin i szuwarów, niewielkie zadrzewienia wokół brzegów.
Celem jest ochrona walorów różnorodności biologicznej, ochrona miejsca rozmnażania wielu gatunków bezkręgowców, w tym: pałątka pospolita, gadziogłówka zwyczajna.

Wstecz

Karkowo

Przewidywany użytek ekologiczny

Obiekt położony w oddz. 213k Nadl. Gościno. Mszar śródleśny.

Obiekt nie przewidywany do ochrony przez autorów inwentaryzacji przyrodniczej gminy.

Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG Nr XVI/118/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
Wstecz

Pobłockie Mokradło

Przewidywany użytek ekologiczny

Pobłocie Małe Pobłocie Małe: 0,7 km NW, Nadl. Gościno, obr. Gościno, oddz. 116c.
Kompleks bagiennych olszyn i brzezin oraz mszarów i szuwarów. Kompleks mokradeł położonych wśród drzewostanów gospodarczych, głównie brzozowych. Mokradła otaczają łozowiska z wierzbą szarą, pod krzewami pła tworzy czermień błotna. Wszystkie mokradła (16c,f,h) pokrywają pła z sitem rozpierzchłym, mniejsze powierzchnie zajmują mszary z turzycą nitkowatą, dzióbkowatą i pęcherzykowatą, zbiorowiska z manną jadalną. W fitocenozach bagiennych występują m.in. wełnianka wąskolistna, siedmiopalecznik błotny, przetacznik błotny, turzyca pospolita i turzyca siwa. W otaczających mokradła lasach występuje kalina koralowa, wyka leśna.

Obiekt proponowany we wnioskach z inwentaryzacji przyrodniczej gminy do ochrony w formie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego

Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w formie użytku ekologicznego - Uchwała RG Nr XVI/118/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
Wstecz

Kem

Przewidywany użytek ekologiczny

W okolicy Dargocic
Kem (oz) w okolicy Dargocic
W okolicy Dargocic
Kem (oz) w okolicy Dargocic. Stan w 2020 r.
Obiekt położony na E od Dargocic. Jest to oz (kem) pokryty drzewostanem bukowym obejmujący działkę 218/3, dominanta w krajobrazie. Zakaz zrębu zupełnego.

Obiekt nie ujęty we wnioskach z waloryzacji przyrodniczej gminy.

Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG Nr XVI/118/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.


* * * * *


Stan na rok 2020. W części własność LP o pow. 2 ha. Buczyna. Wiek drzew 16 i 24 lata. W części własność prywatna. Działka o pow. 0,06 ha pokryta drzewostanem liściastym, z przewagą buka w wieku 118 lat.
Wstecz