Wstecz

Siedliska przyrodnicze wymagające ochrony

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie


Są to antropogeniczne zbiorowiska użytków zielonych na żyznych, świeżych glebach mineralnych bez śladów zabagnienia. W typowej formie są bogate florystycznie i wysokoproduktywne. Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki mezofilne wykształciły się na potencjalnych siedliskach grądów i najsuchszych postaciach łęgów.

Typowe gatunki roślin:
rajgras wyniosły, bodziszek łąkowy, szczaw rozpierzchły, dzwonek rozpierzchły, pępawa dwuletnia, przytulia pospolita, świerzbnica polna, pasternak zwyczajny, kozibród wschodni, kozibród łąkowy.

Najczęściej notowane spośród traw to: stokłosa miękka, kupkówka pospolita, konietlica łąkowa, tymotka łąkowa, wiechlina łąkowa, wiechlina zwyczajna, wyczyniec łąkowy.

Z roślin dwuliściennych: rogownica pospolita, kminek zwyczajny, marchew zwyczajna, barszcz zwyczajny, barszcz syberyjski, krwawnik pospolity, jastrun właściwy, chaber łąkowy, brodawnik zwyczajny, mniszek pospolity i motylkowe: komonica zwyczajna, groszek łąkowy, koniczyna łąkowa, koniczyna drobnogłówkowa. Na niżu także: skalnica ziarenkowata.

W Planie Zadań Ochronnych dla obszaru "Trzebiatowsko - Kołobrzeski Pas Nadmorski" wymienia się degeneracyjne formy tego siedliska przy NE granicy Lasu Kołobrzeskiego i na polanie leśnej w SW części tego kompleksu leśnego.

- Zarejestrowano niewielkie, wielogatunkowe płaty świeżych łąk wykształcające się na glebach mineralnych i mineralno-organicznych w Mirocicach (z waloryzacji przyrodniczej miasta z 2015 r.). Występują tu w sąsiedztwie nasypu kolejowego przy zachodniej granicy działki nr 4 i w kompleksie zapustów osikowych przy wschodniej granicy działki łąki rajgrasowe Arrhenatheretum elatioris.
Do roślin charakterystycznych dla tych siedlisk należą trawy: Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata oraz liczne gatunki dwuliścienne, np.: krwawnik pospolity, przytulia pospolita. Fitocenozy z gatunków charakterystycznych zespołu występuje tu rajgras wyniosły, któremu towarzyszy m.in. bodziszek łąkowy i pasternak. Zbiorowisko dobrze wyróżniają także występujące miejscami masowo takie gatunki jak kupkówka pospolita i komonica zwyczajna.