Wstecz

Gmina Gościno


Wybierz obiekt
- parki zabytkowe- cenne obiekty przyrodnicze

Gmina Gościno położona jest na równinach, które utworzone są z materiału pozostawionego przez topniejący lodowiec lub naniesionego przez wody roztopowe i cechuje je znaczna różnorodność młodoglacjalnych form geomorfologicznych. Na falistą równinę składa się wysoczyzna przecięta dolinami Parsęty i Błotnicy oraz sandr w południowo-zachodniej części gminy. Wzniesienia w zachodniej części gminy to w części ozy, kemy i ostańce wysoczyznowe, ale wysokości bezwzględne są niewielkie (30-70 m n.p.m.). Południowa i wschodnia część powierzchni gminy jest płaska lub lekko falista.

Góra Łysica
Widok z góry Łysica (76,5 m) w kierunku wschodnim na Wartkowo

Urozmaicenie w rzeźbie wprowadzają nieliczne podmokłe obniżenia terenowe. Najniżej położone miejsce w gminie znajduje się w jej północnej części, w dolinie Parsęty (2,4 m n.p.m.). Najwyższe wzniesienia ciągną się południkowo na wschód od górnej Błotnicy i jeziora Kamienica osiągając wysokości od 60,0 do ponad 70 m n.p.m. w rejonie Wartkowo- Dargocice- Karkowo oraz pomiędzy Wierzbką i Dębicą.

Rzeka Gościnka
Meandrująca rzeka Gościnka

W rejonie Dargocic znajduje się głaz wpisany, z uwagi na nietypową wielkość, do wojewódzkiego rejestru zabytków. Inny duży głaz o nazwie "Kamień Katarzyny" znajduje (znajdował) się w rejonie Gościna nad brzegiem rzeki Gościnki. Jego nazwa związana jest z legendą Katarzyny von Grabs, córki rycerza z okolicznego grodu. Jest to głaz około dwumetrowej długości o dość regularnych kształtach leżący sobie od wieków nad Gościnką na południe od młyna. Można tam dotrzeć od strony drogi na Robuń - niedaleko Technikum należy skręcić w lewo.
Decyzją władz gminy, kamień ten został przeniesiony i znajduje się teraz obok kościoła w Gościnie (inf. 7.12.2007 r.).

Ciekawostkę przyrodniczą stanowi jedno z wyrobisk żwirowni w pobliżu Gościna porośnięte plechą wątrobowca - porostnicy wielokształtnej. Stwierdzono tu jedyne dotychczas w Polsce, naturalne stanowisko współżyjącego z tym wątrobowcem grzybka pępóweczki wątrobowcowej.

Cenne zespoły roślinne

Ekosystemy wodne i bagienne
Przez granicę z gminą Dygowo przepływa rzeka Parsęta, natomiast zachodnią granicę z gminą Siemyśl stanowi rzeka Błotnica wraz z jeziorem Kamienica, uchodząca do jeziora Resko Przymorskie.
Obszar gminy znajduje się niemal w całości w zlewni dwóch rzek przymorskich - Parsęty i Błotnicy. Przez obszar gminy przepływa także rzeka Gościnka. W krajobrazie okolic Gościna wody stojące odgrywają niewielką rolę. Jedyny duży zbiornik - jezioro Kamienica - znajduje się w sąsiedniej gminie Siemyśl.

Inne znajdujące się na terenie gminy jeziora to niewielkie zbiorniki eutroficzne, płytkie, zarastające, z silnie i szeroko rozwiniętą roślinnością szuwarową. Jezioro Pławęcino i Staw Gościno to największe z nich. Są one położone w północno-zachodniej części gminy.

Żródlisko
Żródlisko koło Dargocic

W dolinach rzek oraz nad jeziorami Kamienica i Pławęcino, częste są wysięki wód. Wyjątkowo efektowne źródło znajduje się na południowy-zachód od Dargocic, gdzie w okazałym cyrku źródliskowym całe kamienistożwirowe dno pokryte jest kożuchem wątrobowców. Obszar źródliskowy znajduje się też w rejonie Myślina, gdzie naturalny początek winna mieć rz.Gościnka. Obecne jej źródło, w efekcie działań melioracyjnych jest jednak na terenie łąk .

W gminie dominują torfowiska niskie. Największe z nich znajdują się w zachodniej części gminy w rejonie wsi Pławęcino oraz w części południowo-wschodniej, wokół wsi Ramlewo. Torfowiska te są ostoją wielu rzadko spotykanych gatunków roślin oraz zbiorowisk roślinnych.

Łąki, murawy i okrajki
Na szczególną uwagę zasługują rozległe przestrzenie zajmowane przez bogate florystycznie kompleksy łąk, turzycowisk i zarośli w dolinie Błotnicy, w rejonie Ramlewa, Dargocic i Wartkowa. Spotkać tu można różne gatunki storczyków, rzadkie gatunki turzyc i wiele innych ciekawych roślin. Także w rowach odwadniających bagniste łąki trafić można na ciekawostki florystyczne np. na rukiew wodną koło Ramlewa.

Suche, słoneczne murawy wykształcają się rzadko, tylko w rejonie Ramlewa i Dargocic. Zajmują tu zresztą niewielkie powierzchnie i reprezentowane są w zasadzie tylko przez jeden zespół roślinny. Budują go jasieniec piaskowy i chronione kocanki piaskowe. Ciekawe zbiorowiska światłolubne wykształcają się w okrajkach buczyn w rejonie Dargocic. Na skrajach lasu na zboczach opadających do jeziora Kamienica spotkać można płaty z kłosownicą pierzastą i turzycą siną.

Lasy
Dominują siedliska lasów świeżych i lasów mieszanych świeżych na których wykształcają się malownicze i cenne przyrodniczo buczyny i grądy w rejonie jeziora Kamienica oraz na skarpach doliny Błotnicy i Parsęty. W rejonie wsi Skronie, Pobłocie Małe i Robuń na siedliskach lasowych wprowadzone zostały drzewostany sosnowe, rzadziej świerkowe, przez co naturalne walory tych fragmentów leśnych znacznie ucierpiały.

Morena czołowa w okolicy Dargocic
Kem (oz) w okolicy Dargocic

Siedliska wilgotne: olsy, łęgi, bory bagienne, bory wilgotne, brzeziny bagienne i lasy mieszane wilgotne zajmują niewielką powierzchnię leśną. Występują w obniżeniach terenowych oraz na dnach dolin rzecznych. Największy kompleks olsów i łęgów znajduje się w dolinie Błotnicy w rejonie Pławęcina, głównym gatunkiem jest tu olsza czarna z domieszką jesionu i czeremchy zwyczajnej.
Brzeziny bagienne to lasy objęte ochroną. Dominuje w nich brzoza omszona, w domieszce występuje sosna. Wykształcają się one na torfach przejściowych w obniżeniach terenowych w rejonie wsi Ołużna, Pobłocie Małe i Karkowo.
Cechą znamienną lasów okolic Gościna jest występowanie wszędzie w wielkich ilościach i na bardzo różnych siedliskach - chronionego wiciokrzewu pomorskiego.
Wiciokrzew pomorski jest symbolem Nadleśnictwa Gościno, które ma swoją siedzibę w Gościnie.

Cenne obszary przyrodnicze

Zasoby przyrodnicze gminy oceniane są jako przeciętne. Na ich tle wybijają się obszary cenne ze względu na występującą szatę roślinną i wymagające ochrony:

Przewidywane rezerwaty przyrody
- Mołtowska Dolina
- Dargocicki Mszar

Przewidywane obszary chronionego krajobrazu
- Dolina Błotnicy
- Dolina Parsęty

Stanowisko dokumentacyjne
- Wyrobisko po żwirowni

Użytek ekologiczny
- Czermień

Przewidywane użytki ekologiczne
- Parowa
- Staw Ząbrowo
- Kaczy Dołek
- Staw Gościno
- Jezioro Pławęcino
- Kamiczka
- Torfowisko Robuń I
- Torfowisko Robuń II
- Torfowisko Robuń III
- Cyrankowy Staw
- Łąki
- Leśny Staw
- Mokradło
- Staw Ramlewo
- Karkowo
- Pobłockie Mokradło
- Kem

Przewidywane zespoły przyrodniczo - krajobrazowe
- Pobłockie Mokradła
- Pobłockie Lasy
- Karkowo
- Ramlewo

Inne obszary cenne przyrodniczo (OC)
- wykaz


Cenne obiekty I Parki gminne I Pomniki przyrody I Rośliny chronione I Zabytki ]