Wstecz

Wody
Charakterystyka ][ Jeziora ][ Rzeki ][ Parsęta ]

Jezioro Kamienica

Mapa: Jezioro Kamienica
Mapa: Jezioro Kamienica

Jezioro rynnowe o pow. 65 ha, długości 2,5 km, szerokości 0,4-0,5 km i średniej głębokości 5,9 m położone na pograniczu gmin Gościno i Siemyśl. Otoczone jest płatami buczyny o słabo lub wcale nie rozwiniętym pasie roślinności przybrzeżnej. Jest lęgowiskiem: perkoza dwuczubego, łabędzia niemego, krzyżówki, głowienki, czernicy, gągoła, nurogęsi, kani czarnej, łyski.

Jezioro Kamienica
Jezioro Kamienica

W jeziorze tym znaleźć można zbiorowiska rdestnicy przeszytej, a także moczarki kanadyjskiej - ekspansywnego gatunku pochodzącego z Ameryki Północnej. Wśród szuwarów porastających brzegi jeziora do ciekawszych należą niewielkie płaty skrzypu bagiennego oraz ponikła błotnego.

W Kamienicy występuje leszcz, lin, szczupak, płoć, okoń.

Na brzegu, w miejscowości Dargocice, niewielkie ośrodki wypoczynkowe, pole namiotowe i kemping. W części centralnej - zagospodarowane (pomosty, gastronomia, plaża) kąpielisko o znaczeniu lokalnym, poza tym popularne miejsce wędkowania. Otaczające rynny jeziora lesiste wysokie zbocza obfitują w bogatą i zróżnicowaną florę i faunę. Z jeziora wypływa rzeka Błotnica.

Wstecz


Jezioro Popiel

Mapa: Jezioro Popiel
Mapa: Jezioro Popiel

Malowniczo położone śródleśne jezioro o pow. 33,1 ha i średniej głębokości 3,5 m stanowiące ważny składnik krajobrazotwórczy gminy Rymań.
Jezioro otoczone jest borami sosnowymi i lasami mieszanymi ze znacznym udziałem dębów szypułkowych. W okolicy znajduje się dąb Bogusław, który liczy sobie około 600 lat. Na szczególną uwagę zasługuje starodrzew bukowy. Niewielką powierzchnię zajmują łęgi - na południe od jeziora (w miejscu gdzie znajdują się źródliska) i na północ wzdłuż strumienia odprowadzającego wodę. W otoczeniu jeziora Popiel znajduje się 65 ha lasów zakwalifikowanych jako lasy ochronne.
Jezioro Popiel
Jezioro Popiel

Czyste wody jeziora są źródłem dla niewielkiej, swobodnie meandrującej przez leśne ostępy rzeczki Popiel (1,27 km). Ma ona tu swój początek i jest zarazem jedynym odbiornikiem wód z jeziora. Jezioro i rzeka oprócz opadów atmosferycznych i spływów powierzchniowych z okalających terenów leśnych, zasilane są naturalnymi wypływami wód podziemnych ze źródeł i źródlisk.

Największe i najbardziej okazałe źródlisko (1,37 ha) położone jest u podstawy wzgórza porośniętego wiekowym drzewostanem.
Jezioro Popiel - żródlisko
Jezioro Popiel - żródlisko
Występuje tu wiele pojedynczych źródeł. Największe z nich o powierzchni 5,5 m2 i głębokości 2,1- 3,0 m, znajduje się na terenie mrocznego olsu porzeczkowego (oddz. 540 Nadl. Gościno). W tym samym lesie olsowym znajdują się trzy niewielkie źródła (głębokości do 0,7 m). Ich wody trafiają do rzeki Popiel. Na uwagę zasługują również niewielkie pojedyncze źródła znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora. Podobnie jak na terenie olsu również te są trudno dostępne. Wyjątkiem jest jedno ze źródeł. W miejscu wybijania wody ustawiono betonowe kręgi w celu łatwiejszego pozyskiwania czystej źródlanej wody do celów konsumpcyjnych.

Liczne źródła i malownicze źródliska są elementem większego układu hydrologicznego. Na układ ten składają się liczne, aczkolwiek niewielkie śródleśne bagienka, torfowisko wysokie, torfowisko przejściowe oraz wspomniane jezioro i rzeka Popiel. Ten unikalny w skali regionu i kraju układ wodny jest elementem tworzącym większą zlewnię rzeki Mołstowy (266,6 km2). Miejsce to jest cennym rezerwuarem czystej wody.

W sąsiedztwie jeziora zauważyć można dużą różnorodność gatunkową świata roślin i zwierząt.
Jezioro jest zasobne w szczupaki, węgorze, liny i płocie. Spotkać można także leszcze, okonie i karpie.
Z pośród ptaków wodnych corocznie na wodach jeziora możemy spotkać perkoza dwuczubego, łabędzia niemego, krzyżówkę i gągoła. Z ptaków śpiewających spotkamy bogatkę, kosa, strzyżyka, rudzika, kwiczoła, raniuszka i sójkę, a nad lustrem wody często można zauważyć przelatującego turkusowo-niebieskiego zimorodka. W czasie przelotów jezioro jest odwiedzane przez kormorany, można też wtedy spotkać biegusa zmiennego.
Z pośród płazów natknąć się można na traszkę zwyczajną, żabę moczarową i rzekotkę drzewną.
Czyste wody jeziora są miejscem występowania największego z naszych małży - szczeżui wielkiej, jak również groszówki lśniącej i kruszynki delikatnej.
W pobliżu jeziora znajduje się też odcinek ścieżki rowerowej.

Wstecz


Jezioro Resko Przymorskie

Mapa: Jezioro Resko
Mapa: Jezioro Resko Przymorskie

Jezioro o powierzchni całkowitej 580 - 620 ha, głębokości do 2,6 m (średnia głębokość 1,3 m) należy do jezior przybrzeżnych, odciętych od Bałtyku mierzeją. Lustro wody położone jest 0,3 m n.p.m. Jest położone pomiędzy ujściem Regi do morza a ujściem Parsęty, częścią wód wkracza na obszar gm. Kołobrzeg. Mierzeja oddzielająca jezioro od morza powstała w wyniku akumulacji piasku niesionego przez przybrzeżny prąd morski. W wyniku tej akumulacji zatoka morska została odcięta od otwartego morza.

Jezioro posiada bezpośrednie połączenie z Bałtykiem przetoką o długości 1300 m. Przetoka ta powstała dopiero w roku 1497, gdy podczas sztormu przerwana została mierzeja jeziora. Podczas północnych wiatrów woda morska wtłaczana jest do jeziora niosąc materiał, z którego rozbudowuje się przetoka w kierunku jeziora.

Około 10% powierzchni jeziora pokrywa silnie rozwinięta roślinność szuwarowa jak trzcina i pałka. Od wschodu, południa i zachodu do jeziora przylegają rozległe trzcinowiska poprzecinane siecią rowów melioracyjnych. Od północy teren porośnięty jest lasem.

Kanał
Kanał łączący jez. Resko Przymorskie z Bałtykiem

Powierzchnia jeziora jest zmienna, zależy od ilości wtłaczanej wody morskiej w wyniku zmiennych stanów pogodowych. Podobnie zmienny jest skład fizykochemiczny wód jeziora. Akwen posiada okrągły kształt, o linii brzegowej lepiej rozwiniętej od pozostałych jezior przymorskich. Jezioro zasilane jest głównie przez zlewnię Błotnicy oraz częściowo przez pozostałe mniejsze dopływy m.in. Łużankę oraz Starą Regę, której ujście do jeziora znajduje się na terenie gminy Trzebiatów. Jezioro wykazuje się dużym użyźnieniem co powoduje latem zakwity glonów i sinic. Wody jeziora są mętne a przejrzystość rzadko przekracza 1 m. Wody tego jeziora określone zostały jako pozaklasowe.

Jezioro jest miejscem schronienia i życia dla wielu gatunków zwierząt, np. dla objętych ochroną łabędzi niemych, perkozów oraz ptaków przelotnych np. gęsi zbożowych, stanowi znakomite miejsce dla wędkarzy i obserwatorów ptaków.

Jezioro Resko Przymorskie
Jezioro Resko Przymorskie

Jezioro Resko jest kluczową ostoją ptaków wodno-błotnych na terenie gminy Kołobrzeg. Jako lęgowisko, znaczeniem ustępuje jedynie Solnemu Bagnu w Kołobrzegu w obrębie użytku ekologicznego "Ekopark Wschodni".
Wokół jeziora Resko Przymorskie, zwłaszcza od strony południowej szeroki, trudny i nieprzebyty pas tworzą trzcinowiska. Od północy wokół przystani w szuwarach licznie występuje rutewka orlikolistna. W wodzie rozwijają się rdestnica grzebieniasta i kędzierzawa. Brzegi porasta oczeret Tabernemontana.

Jezioro szczególnie przychylne jest dla wędkarzy. Łowi się tu przede wszystkim leszcze, trafiają się sandacze, węgorze, okonie, szczupaki, liny i karpie.

Wstecz


Jezioro Bardy

Jezioro Bardy
Jezioro Bardy

Jezioro położone jest w sąsiedztwie miejscowości Bardy (gm.Dygowo). Pow. 1,09 ha. Powstało prawdopodobnie w starym wyrobisku gliny potrzebnej do produkcji cegieł. Jest we władaniu PZW. Występują tu lin, szczupak, karaś.

Wstecz


Jezioro Borek

Jezioro Borek
Jezioro Borek

Jezioro położone jest w pobliżu miejscowości Stary Borek (gm. Kołobrzeg). Jest to jezioro polodowcowe liczące ok. 10 000 lat o powierzchni ponad 10,1 ha. Położone na górce, na wysokości 4 m n.p.m. Jego maksymalna głębokość wynosi 5 metrów. Silnie zdegradowane poprzez zanieczyszczenia ze wsi. Sąsiaduje z zagajnikiem sosnowym. Przy zachodnim brzegu jeziora występuje nieco szerszy szuwar pałkowo - trzcinowy.
Występują tu dwa gatunki ryb: lin i karaś.

Wstecz


Jezioro Gościno

Staw koło Gościna
Staw koło Gościna

Jezioro ok. 500 m na południowy - zachód od Gościna, w pobliżu drogi z Gościna do Unieradza. Płytki zbiornik o pow. 21,68 ha, eutroficzny, z wąskim pasem szuwarów, otoczony zadrzewieniami olchowymi. W południowo-wschodniej części z szerokim pasem trzcinowisk dogodnym do gniazdowania ptaków. Z jeziora wypływa struga Ołużna odprowadzjąca wody do rzeki Błotnicy.

Wstecz


Jezioro Ołużna

Jezioro Ołużna
Jezioro Ołużna

Jezioro o pow. 8,5 ha położone we wsi Ołużna (gm. Gościno). W południowej części akwenu fragment torfowiska wysokiego i kępa lasku sosnowego. Jezioro obrośnięte roślinnością wynurzoną i krzaczastymi wierzbami, w północnej części wąskim pasem niskich brzóz.

Wstecz


Jezioro Pławęcino

Jezioro Pławęcino
Jezioro Pławęcino

Jezioro o pow. 8,68 ha, 1 km na północ od wsi Pławęcino (gm. Gościno). Zbiornik śródleśny, od zachodu przylegający do kompleksu leśnego, płytki, z pasem trzciny jeziornej w zachodniej części.

Wstecz


Jezioro Stojkowo

Jezioro Stojkowo
Jezioro Stojkowo

Jezioro położone jest na zachód od miejscowości Stojkowo (gm. Dygowo). Pow. 11,20 ha. Na południowym brzegu jeziora rozlokowano kilka domków kempingowych. Jezioro jest własnością prywatną. Można tu wędkować za opłatą ustaloną przez właściciela jeziora.

Wstecz


Jezioro Starnin

Jezioro Starnin
Jezioro Starnin

Położone w bujnych lasach iglastych koło wsi Starnin (gm. Rymań) jezioro ma charakter przepływowy, zarówno wpływające jak i wypływające z jeziora cieki wodne łączą się z rzeką Mołstową. Jezioro jest niewielkie i płytkie (do 2 m głębokości) mocno zamulone i od strony wsi Grąd, porośnięte niezliczoną ilością grążeli i grzybieni białych. Jezioro ma 6 ha powierzchni. Posiada bardzo stromą linię brzegową po wszystkich jego stronach. Występuje tu przede wszystkim leszcz, krąp a także lin, karp, węgorz. Dla spinningistów jest szczupak i okoń.
Wody jeziora Starnin wraz z wypływającą z niego rzeką Starninką stanowią obwód rybacki PZW.

Wstecz


Jezioro Trzynik Duży

Jezioro Trzynik Duży
Jezioro Trzynik Duży

Zbiornik wodny o pow. 10,6 ha, położony 1 km na południe od miejscowości Trzynik (gm. Siemyśl). Częściowo otoczone lasem mieszanym, pas trzcin niezbyt szeroki miejscami zanikający, głębokość niewielka. Występuje tu szczupak, lin, karaś.
Jezioro znajduje się we władaniu Polskiego Związku Wędkarskiego.

WsteczJezioro Trzynik Mały

Jezioro Trzynik Mały
Jezioro Trzynik Mały

Jezioro Dębnickie. Zbiornik wodny o niewielkiej głębokości, częściowo otoczony lasem mieszanym. Jest położony na S od m. Trzynik (gm. Siemyśl). Powierzchnia 2,81 ha. Jest miejscem lęgowym ptaków wodno-błotnych: stanowisko rozrodu gągoła. Miejsce rozrodu skójki malarskiej.
W jeziorze występuje lin, karaś.

WsteczCharakterystyka ][ Jeziora ][ Rzeki ][ Parsęta ]