Wstecz

Miasto Kołobrzeg

Park im. 3 Dywizji Piechoty WP

Park im. 3 DP, ścieżka spacerowo - jezdna
Park im. 3 DP WP, ścieżka spacerowo - jezdna

Park o powierzchni 4,5 ha położony jest pomiędzy ulicami: Koszalińską, Mieszka I, Kaszubską. Park został utworzony w 1971 roku na terenie dawnieszego zespołu cmentarzy niemieckich zlokalizowanych w sąsiedztwie nieistniejącego już kościoła pod wezwaniem św. Jerzego. Cmentarz został założony tu w XIX w.

Park został wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Nr rej. 927/76).

Teren parku jest bardzo zaniedbany, podmokły, a drzewa nieliczne. Wiele z nich wymarło z powodu zniszczenia starych rowów melioracyjnych i podniesienia się poziomu wód gruntowych. Kilka starych jesionów i szpalery grabowe przypominają o historii tego miejsca.

Część zachodnią parku przeznaczono pod zabudowę - domy wielorodzinne przy ul. Mieszka I.
W 1995 r. część terenu parku przeznaczono pod budowę kaplicy a następnie w 2000 r. wybudowano plebanię wraz z ogrodem na zapleczu.
Powierzchnia parku ograniczona została do 2,6 ha, a sam park wykreślono z rejestru zabytków Decyzją Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r.

Część parku przeznaczono na plac zabaw dla dzieci, pomimo że na terenach dawnych cmentarzy grzebalnych nie powinno się lokalizować takich obiektów. Na części dawnego parku, przy kościele wznoszony jest budynek mieszkalny.
Pojawia się tu co raz więcej ścieżek i utwardzonych ciągów komunikacyjnych.
Park im. 3 DP WP - układ historyczny
Park im. 3 DP WP - plan zespołu cmentarzy z 1906 r.

Najcenniejszymi zadrzewieniami parku są: leszczyna turecka, wierzba iwa, jesion wyniosły odm. zwisająca. Rosną tu szpalery wiekowych grabów pospolitych, które wyznaczały niegdyś granicę cmentarza.

Przyszłość tego parku nie napawa optymizmem, ale przydałyby się nowe nasadzenia i uporządkowanie terenu oraz przystosowanie go do funkcji wypoczynku biernego.