Wstecz

Miasto Kołobrzeg - obszary cenne

Obszary Cenne wg. waloryzacji przyrodniczej z 2001 r.

OC-1

Obszar Parku im. Aleksandra Fredry. Położony jest przy kołobrzeskim Amfiteatrze, między ulicami - Sułkowskiego, Fredry, 4 Dywizji Wojska Polskiego i Wschodnią. Obszar o dużej różnorodności biologicznej. Na terenie tego parku lęgnie się ok. 48 gatunków ptaków, więcej niż w Kołobrzeskim Lesie: krzyżówka, grzywacz, sierpówka, puszczyk, krętogłów, dzięcioł duży, sosnówka, piegża, kos, raniuszek, makolągwa, mysikrólik.

OC-2

Teren okalający proponowany rezerwat przyrody "Owcze Bagno". Położony jest w północno - zachodniej części miasta, między wybrzeżem Bałtyku, ulicami Zachodnią, Grzybowską, Koralową i Wczasową. Są to trzcinowe szuwary i pastwiska na torfowisku niskim. Jest to ostoja wędrownych siewkowców - m.in. czajka, biegus zmienny, kszyk, oraz ptaków wróblowatych - m.in. kukułka, świerszczak, potrzos, trzciniak, rudzik, cierniówka, brzęczka, rokitniczka.Obszary Cenne wg. Studium... z 2013 r.

OC-1

Park imienia Aleksandra Fredry, który charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością, gdyż udokumentowano, że na jego obszarze lęgnie się ok. 48 gatunków ptaków np. krzyżówka, grzywacz, sierpówka, puszczyk, dzięcioł duży itp.

OC-2

Teren położony na północ od ul. Wylotowej, który charakteryzuje się występowaniem licznych stanowisk gatunków chronionych roślin i zwierząt m.in. bezkręgowców, gadów, ptaków i ssaków.

OC-3

Teren doliny Stramniczki położony na wschód od drogi wojewódzkiej nr 163, gdzie występują liczne stanowiska gatunków chronionych faunistycznych, tj. ssaków, ptaków, gadów, płazów i bezkręgowców.Obszary Cenne wg. Waloryzacji z 2015 r.

Zatoka falochronu - panorama
Zatoka falochronu

OC-1

Zatoka falochronu - opisany po raz pierwszy, wyjątkowo dobrze zachowany układ ekologiczny i sukcesyjny wybrzeża wydmowego na terenie wojskowym po zachodniej stronie ujścia Parsęty. Obszar obejmuje zachodni falochron wejścia do portu wraz z pasem wybrzeża na terenie jednostki wojskowej na odcinku do zabytkowego Fortu Kleista.
Sklasyfikowano tu siedlisko przyrodnicze Nadmorskie wydmy szare z murawą psammofilną Helichryso-Jasionetum litoralis (kod 2130). Licznie rośnie tu szczotlicha siwa, kostrzewa czerwona, turzyca piaskowa oraz utrzymujące się po młodszym okresie rozwoju wydmy - piaskownica zwyczajna i wydmuchrzyca piaskowa. Licznie pojawiają się tu porosty i mszaki. Na te wydmy wkraczają też luźno rosnące okazy sosen, ale dominuje inwazyjna wierzba wawrzynkowa.

- jest to miejsce odpoczynkowe w okresie wędrówek i zimowania dla wielu gatunków ptaków wodno-błotnych w tym gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej - batalion, łęczak, rybitwa czubata, popielata i rzeczna; ujętych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt - szlachar, biegus zmienny oraz umieszczonych na polskiej czerwonej liście zwierząt - kulik wielki.

OC-2

Pas lasów ochronnych wybrzeża - znajduje się tu jedna z kolonii gawrona (w mieście ochrona częściowa), liczne stanowiska objętych ścisłą ochroną drobnych ptaków wróblowatych; miejsce występowania gatunków objętych ochroną częściową tj. mrowisk mrówki rudnicy oraz kilku gatunków trzmieli

OC-2

Lotnisko Bagicz - miejsce licznego gniazdowania gatunku z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej derkacza - co najmniej 8 par, gatunków nielicznych jako lęgowe w Polsce - strumieniówka i białorzytka oraz wielu drobnych chronionych ptaków wróblowatych; miejsce żerowiskowe dla gatunku z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej - gąsiorka oraz nielicznej w Polsce pustułki; miejsce bytności chronionego częściowo gronostaja oraz żerowisko ściśle chronionych - karlika malutkiego, karlika większego i borowca wielkiego.