Wstecz

Siedliska przyrodnicze wymagające ochrony

9110 Kwaśne buczyny


Na podstawie waloryzacji przyrodniczej NOF z 2015 r.
- Lasy bukowe na ubogich, kwaśnych glebach. Wykształcają się w gminie Kołobrzeg tylko na niewielkich powierzchniach w północnej części Lasu Rozcięcińskiego. W drzewostanie zdecydowanie dominują buki zwyczajne, w domieszce spotyka się rzadko dęby szypułkowe i sosny zwyczajne. Warstwa krzewów jest z reguły bardzo słabo rozwinięta, miejscami pojawiają się płaty zwartego odnowienia (młodego pokolenia) bukowego.
Runo jest bardzo ubogie, na stromych stokach przy dolinie Parsęty porostowo-mszyste, najczęściej z płonnikiem strojnym, widłozębem miotlastym, merzykiem groblowym. Na siedliskach świeżych w runie rosną takie gatunki jak: śmiałek pogięty, kosmatka owłosiona, turzyca pigułkowata, szczawik zajęczy, konwalijka dwulistna i trzcinnik leśny.