Wstecz

Natura 2000

Zatoka Pomorska

Mapa: Zasięg obszaru Zatoka Pomorska w strefie Bałtyku przyległej do pow. kołobrzeskiego

Zatoka Pomorska to akwen o dużym zróżnicowaniu dna morskiego (od piaszczystych ławic, po rozległe żwirowiska i głazowiska. Centralną część Zat. Pomorskiej zajmuje duże wypłycenie zwane Ławicą Odrzańską.
Jest to kluczowy obszar dla ochrony siedliska 1110 - piaszczyste ławice podmorskie, oraz teren regularnych obserwacji morświna. Obszar ważny dla bałtyckiej populacji parposza. Ważna ostoja ptaków o randze międzynarodowej.
W okresie wędrówek i w okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3) następujących gatunków: perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, perkoz rogaty, bielaczek, lodówka, markaczka, nurnik, tracz długodzioby i uhla. W stosunkowo wysokich liczebnościach występują: nur czarnoszyi i nur rdzawoszyi.
Ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20 000 osobników - zimą powyżej 100 000 osobników.

Na obszarze stwierdzono występowanie następujących cennych gatunków:

Zwierzęta z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej:
- ssaki morświn,
- ptaki: nur rdzawoszyi, nur czarnoszyi, perkoz rogaty, bielaczek,
- ryby: parposz,

Inne cenne gatunki zwierząt:
- ptaki migrujące: perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, lodówka, markaczka, uhla, tracz długodzioby, nurnik.