Wstecz

Natura 2000

Zatoka Pomorska

Mapa: Zasięg obszaru Zatoka Pomorska w strefie Bałtyku przyległej do pow. kołobrzeskiego

Obszar ten rozciąga się od zachodnich krańców jeziora Bukowo (Łazy), gdzie obejmuje pas wód przybrzeżnych Bałtyku o szerokości 15 km po granicę Polski rozszerzając się tutaj do około 70 km. Obszar ma powierzchnię 311 877,3 ha i jest własnością Skarbu Państwa. Północną granicę Zatoki stanowi linia wytyczona od przylądka Arkona (wyspy Rugia) do latarni morskiej Gąski (ok. 20 km na wschód od Kołobrzegu), która oddziela ją od wód Basenu Bornholmskiego. Obejmuje akwen o dużym zróżnicowaniu dna morskiego (od piaszczystych ławic, po rozległe żwirowiska i głazowiska). Centralną część Zatoki Pomorskiej zajmuje duże wypłycenie zwane Ławicą Odrzańską.
Jest to kluczowy obszar dla ochrony siedliska 1110 - piaszczyste ławice podmorskie, oraz teren regularnych obserwacji morświna. Obszar ważny dla bałtyckiej populacji parposza. Ważna ostoja ptaków o randze międzynarodowej.
W okresie wędrówek i w okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3) następujących gatunków: perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, perkoz rogaty, bielaczek, lodówka, markaczka, nurnik, tracz długodzioby i uhla. W stosunkowo wysokich liczebnościach występują: nur czarnoszyi i nur rdzawoszyi.
Ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20 000 osobników - zimą powyżej 100 000 osobników.

Na obszarze stwierdzono występowanie następujących cennych gatunków:

Zwierzęta z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej:
- ssaki morświn,
- ptaki: nur rdzawoszyi, nur czarnoszyi, perkoz rogaty, bielaczek,
- ryby: parposz,

Inne cenne gatunki zwierząt:
- ptaki migrujące: perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, lodówka, markaczka, uhla, tracz długodzioby, nurnik.