Wstecz

Gmina Siemyśl

Ważniejsze zabytki

Kędrzyno
 • grodzisko wyżynne wczesnośredniowieczne typu cyplowego z wklęsłym majdanem, wałem poprzecznym i fosą (wraz z osadą przyzagrodową), otoczone wałem wysokości 3,5 m. Oddz. 295a,b,c,d,f Nadl. Gościno. Nr. rej. 747/69, 748/69.

  Nieżyn
 • domniemane grodzisko wczesnośredniowieczne (znane z literatury jako Mącznik), oddz. 292b Nadl. Gościno. Nr. rej. 752/69.

  Trzynik
 • grodzisko wyżynne typu cyplowego, dwuczłonowe, z wałem poprzecznym wysokości 2 - 3 metrów, przykrytym kamiennym płaszczem i podwójną linią fos. Wczesne średniowiecze i młodsza epoka brązu. Pow. 7,65 ha (oddz. 217g, 220a leśn. Trzynik). Nr. rej. 760/69.

  Byszewo
 • kurhan

  Świecie Kołobrzeskie
 • kurhan

  Białokury
 • kurhan


  Zabytkowe obiekty sakralne

  Charzyno - Kościół
  Charzyno - Kościół parafialny p. w. św. Franciszka z Asyżu.
  Pochodzi z XIX wieku. Świątynia jest orientowana, oszkarpowana, jednonawowa, na planie prostokąta z wydzielonym prezbiterium. Wieża na planie kwadratu, okna ostrołukowe z ceglanym maswerkiem. Cmentarz, kaplica cmentarna.
  Niemierze - Kościół
  Niemierze - Kościół filialny p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
  Wzniesiony prawdopodobnie w XV wieku, w XVI wieku rozbudowany, a w 1741 i 1876 r. odrestaurowany. Kościół jest murowany z cegły i kamienia polnego, jednonawowy, na planie prostokąta, z niewyodrębnionym prezbiterium. Od strony zachodniej wzniesiona została wieża. Zabytkowe wnętrze tworzą: barokowy ołtarz główny, datowany na XVIII wiek, ambona z 1777 r. z malowanymi przedstawieniami czterech Ewangelistów. Nr rej. 132/56.
  Nieżyn - Kościół
  Nieżyn - Kościół filialny p.w. św. Jana Chrzciciela.
  Zbudowany w XIII w., restaurowany dwukrotnie: ok. 1600 r. staraniem Krzysztofa Manteuffla oraz w XIX w. Późnoromański kościół. Kościół jest repliką kościoła z Unieradza. Budowla sakralna jest orientowana na rzucie prostokąta, z niewyodrębnionym prezbiterium, nawa murowana z kamienia, od strony zachodniej wieża w dolnej kondygnacji z kamienia, w górnej o konstrukcji ryglowej. Nr rej. 154/56.
  Siemyśl - Kościół
  Siemyśl - Kościół parafialny p.w. Św. Stanisława Kostki, 1866r;
  Trzynik - Kościół
  Trzynik - Ewangelicka kaplica pałacowa, obok Kościół filialny p.w. Św. Kazimierza, poł. XIX wieku, neogotyk. Nr rej. 372/64
  Unieradz - Kościół
  Unieradz - Kościół filialny p. w. św. Michała Archanioła.
  Prawdopodobnie z 1266 r. Został wzniesiony z kamieni i wykazuje cechy romańskie i gotyckie. Okna w stylu renesansowym pochodzą z XVI wieku. Nr rej. 208/59
  Unieradz - znaki na kościele
  Tajemnicze znaki na ścianie kościoła w Unieradzu.


  Zabytkowe cmentarze

  Unieradz
 • cmentarz przykościelny, nieczynny. Nr rej. 208/59