Wstecz

Gmina Dygowo


Wybierz obiekt
- parki - parki zabytkowe- cenne obiekty przyrodnicze

Gmina Dygowo położona jest w bezpośrednim zapleczu strefy nadmorskiej i wielkiego ośrodka wczasowo-sanatoryjnego jakim jest Kołobrzeg. Stwarza to możliwość rozwoju turystyki.

Przez obszar gminy przepływa rzeka Parsęta na długości 21 km, Pysznica (Pyszka) na długości 13,3 km, Bogucinka, w obrębie gminy płynie na długości 12,6 km, z mniejszych Olszynka, Łosia i Malechowska Struga. Sieć wodną gminy Dygowo tworzą również bezimienne dopływy rzeki Parsęty, które wpadają do niej bezpośrednio lub za pośrednictwem wyżej wymienionych cieków.

Jezioro Stojkowo
Jezioro Stojkowo

Obszar gminy Dygowo jest ubogi w jeziora, natomiast występują tu małe oczka polodowcowe wypełnione wodą lub też będące na etapie daleko zaawansowanej sukcesji roślinnej w kierunku utworzenia torfowisk. Największe z nich to Stojkowo I i Stojkowo II. Do wędkowania udostępnione jest jezioro Bardy będące we władaniu Okręgu Koszalińskiego PZW.

Do najbardziej wartościowych przyrodniczo obszarów gminy należą tereny podmokłe, doliny rzeczne, lasy, łąki i wody z występującą tu roślinnością i różnorodnym światem zwierząt.

Lapidarium w Bardach
Lapidarium w Bardach

Do terenów szczególnie cennych zaliczyć należy dorzecze Parsęty wraz z kompleksami leśnymi o zróżnicowanym drzewostanie i urozmaiconej rzeźbie terenu. Dorzecze Parsęty stanowi szczególnie uroczy zakątek gminy, bogaty w malownicze krajobrazy i czyste powietrze. Można tutaj spotkać rzadko już występujące gatunki ryb szlachetnych: łosoś, troć, pstrąg tęczowy, lipień.

Na terenie gminy znajdują się liczne stanowiska archeologiczne: osady oraz cmentarzyska z okresu średniowiecza oraz lapidaria w miejscu XIX-wiecznych cmentarzy ewangelickich w Dygowie i w Bardach.

Cenne zespoły roślinne

Roślinność źródlisk
Występuje tylko jeden zespół roślinności źródliskowej. Zespół rzeżuchy gorzkiej i śledziennicy naprzemianlistnej, stosunkowo częsty na niżu, stwierdzony został tylko w dolinie Parsęty, w kilku miejscach, głównie w okolicach Wrzosowa.

Roślinność torfowisk
Godne szczególnej uwagi są torfowiska wysokie kopułowe, zwane bałtyckimi. Występują one w okolicach Czernina (między Czerninem a Dygowem), Stojkowa i Gąskowa. Najcenniejszym tego typu obiektem na terenie gminy jest torfowisko Stramniczka. Występują tam cenne i rzadko spotykane gatunki roślin.
W sąsiedztwie Gąskowa na torfowisku występuje zespół owadożernych pływaczy z torfowcami.

Lasy
Lasy zlokalizowane są głównie w zwartym kompleksie w obrębie doliny Parsęty. Część z nich to drzewostany ponad 100-letnie. Poza doliną Parsęty zlokalizowane są trzy mniejsze kompleksy leśne:
- w dolinie Łosi koło Włościborza - drzewostany sosnowe, różnowiekowe,
- w dolinie rzeki Pyszka - drzewostany bukowe i dębowe w wieku ponad 100 lat,
- w kompleksie związanym z torfowiskiem "Stramniczka" .

Interesującym i cennym skupiskiem drzew, który można określić mianem starodrzewu, jest mała enklawa na najwyższym wzniesieniu gminy w sąsiedztwie wsi Bardy. Również takim jest drzewostan bukowo - kasztanowcowy na powierzchni ok. 1 ha, znajdujący się w połowie drogi polnej Jazy Kolonia (Jażdże) - Połomino. Nieznana jest funkcja tego obszaru w przeszłości. Być może był to park.

Zarośla i zadrzewienia śródpolne
W gminie występują zarówno zarośla jak i zadrzewienia śródpolne reprezentowane m.in. przez czyżnie i zarośla żarnowca. Czyżnie tworzone są przez gatunki roślin kolczastych, głównie przez śliwę tarninę z domieszką głogów i róż. Są charakterystyczne dla terenów otwartych, rolniczych. Występują wzdłuż dróg. Największe skupisko stwierdzono w rejonie Bardów, szczególnie w miejscu starej cegielni.
Zarośla żarnowca występują w okolicach Jazów. Oprócz żarnowca miotlastego w zaroślach tych występują jeżyny i sporadycznie głogi.

Cenne obszary przyrodnicze

Zasoby przyrodnicze gminy oceniane są jako przeciętne. Na ich tle wybijają się obszary cenne ze względu na występującą szatę roślinną:

Rezerwat przyrody
- Stramniczka

Przewidywane obszary chronionego krajobrazu
- Dolina Parsęty
- Dolina Pyszki

Przewidywane użytki ekologiczne
- Torfowisko koło Gąskowa

- inne torfowiska oraz lokalne obniżenia terenu stale lub okresowo pod wodą lub znacznie uwilgocone (największe ich skupisko znajduje się pomiędzy Dębogardem a Świelubiem).


Cenne obiekty I Parki gminne I Pomniki przyrody I Rośliny chronione I Zabytki ]