Wstecz

Siedliska przyrodnicze wymagające ochrony

Kod Typ siedliska Lokalizacja

  1130EstuariaUjście Starej Regi (Kanał Resko) łączące jezioro Resko Przymorskie z morzem
*1150Laguny przybrzeżnepodtyp *1150-2 Jeziora przymorskie
Kryptodepresyjny, płytki akwen jeziora Resko Przymorskie
  1230Klify na wybrzeżu BałtykuKołobrzeg, Bagicz - Sianożęty - Ustronie Morskie
  1330Solniska nadmorskieIstniejące lub potencjalne obszary:
na Owczym Bagnie między Grzybowem a Kołobrzegiem, w obrębie złóż borowiny - na Maćkowych Łąkach (Dolina Stramniczki), na Solnym Bagnie (Ekopark Wschodni) i w Mirocicach.
  1310Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiemNa obszarze miasta Kołobrzeg: w Dolinie Stramniczki; gmina Kołobrzeg: Słonawa k/Budzistowa
*1340Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwaryNa obszarze miasta Kołobrzeg: w Dolinie Stramniczki; gmina Kołobrzeg: Słonawa k/Budzistowa
  2110Inicjalne stadia nadmorskich wydm białychpodtyp 2110-2 Inicjalne stadia nadmorskich wydm na pograniczu plaży i białych wydm z niehalofilnym zespołem piaskownicy zwyczajnej i wydmuchrzycy piaskowej w podzespole z honkenią piaskową:
między Dźwirzynem a Grzybowem (339-343 km)
  2120Nadmorskie wydmy białeMiędzy Dźwirzynem a Grzybowem (339-343 km). Mimo lokalnych zniszczeń aluwialnego brzegu na wschód od Dźwirzyna, właśnie tam występują najszersze wały wydm białych.
*2130Nadmorskie wydmy szare z murawą psammofilnąPodobnie jak w przypadku siedliska 2120.
  2180Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskichpodtyp 2180-1 las brzozowo-dębowy
Występuje w bardziej typowym, pasowym układzie między Ustroniem Morskim a Gąskami i między Kołobrzegiem a Grzybowem.
podtyp 2180-3 łęg czeremchowo-jesionowy
Występuje w kompleksie wtórnie usypanych na klifach wydm, tworząc większe płaty między Ustroniem Morskim a Gąskami (na zapleczu boru nadmorskiego lub lasu brzozowo-dębowego).
podtyp 2180-4 nadmorski bór bażynowy
Między Dźwirzynem a Grzybowem można znaleźć typowo wykształcone i zróżnicowane na podzespoły bory bażynowe, ale odcinek ten znajduje się pod bardzo silną presją turystyczną.
  3150Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, PotamionSiedlisko na obszarze Mirocice oraz w dolinie Parsęty
  3260Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosienicznikówSiedlisko występuje na całej długości rzeki Parsęty
  4030Suche wrzosowiskapodtyp 4030-2 wrzosowiska knotnikowe
Płat siedliska występuje na wschód od Dźwirzyna
  6120Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)Siedlisko udokumentowane w Mirocicach. Ponad to odnotowane na terenie gm. Kołobrzeg i Siemyśl.
*6230Bogate florystycznie murawy bliźniczkowe, psiary (Nardion)Siedlisko udokumentowane na obrzeżach zadrzewień i torfowisk na południe od Dźwirzyna.
  6410Zmiennowilgotne łąki trzęślicoweZdegradowane postacie między Grzybowem a Dźwirzynem. Poza tym na terenie gm. Siemyśl i Rymań.
  6430Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzecznepodtyp 6430-3 niżowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe
W obrębie torfowisk niskich Pradoliny Bałtyckiej w rejonie Bagicza i Solnego Bagna.
  6510Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnieDegeneracyjne formy występują przy NE granicach Lasu Kołobrzeskiego i na polanie leśnej w SW części tego kompleksu leśnego; Mirocice - SE część obszaru
*7110Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)Na niewielkich powierzchniach w granicach rezerwatu "Stramniczka". Poza tym na obszarze gm. Rymań.
  7120Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracjiWystępuje w rezerwacie "Stramniczka" i na południowy wschód od Dźwirzyna w kompleksie z brzeziną bagienną.
  7150Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion (przygiełkowiska)na niewielkich powierzchniach w granicach rezerwatów: "Roby" i "Stramniczka"
  9110Kwaśne buczynyNa niewielkich powierzchniach w północnej części Lasu Rościeńskiego
  9130Żyzne buczynypodtyp 9130-1 żyzna buczyna niżowa
Jedyny, ale bardzo rozległy kompleks tego typu buczyn znajduje się w Lesie Kołobrzeskim (gmina miasto Kołobrzeg - pododdziały: 1c, 2f, 2g, 2h i gmina Ustronie Morskie - oddziały: 7-61). Wśród bukowych drzewostanów nierzadkie są nasadzenie obcych gatunków, które obniżają naturalne walory kompleksu leśnego.
  9160Grąd subatlantyckiw Kołobrzeskim Lesie - według dostępnych danych płaty siedliska występują w pododdziałach: 3c, 4g, 5i, 5c, 5m, 5l, 6b, 8a, 14i, 15c, 16d, 38g, 38i, 38l, 54d, 54f, 55b, 55d, 55g, 55j, 60d. Badania terenowe wykazały, że najlepiej wykształcone płaty siedliska występują w północnej części Kołobrzeskiego Lasu (UE "Ekopark Wschodni") - pododdziały 3c, 4g, 5i, 5c, 5m, 5l, 6b, 8a i gmina Ustronie Morskie - pododdziały 4g, 4j, 4l
w kompleksie leśnym na południe od Karcina - na niezbyt wielkich powierzchniach i na N od Stramnicy (oddz. 45 nadl. Gościno).
*91D0Bory i lasy bagiennepodtyp *91D0-1 brzezina bagienna
w obrębie kompleksu zdegradowanego Torfowiska Wysokiego Dźwirzyno; obrzeża torfowiska "Stramniczka"
podtyp *91D0-2 sosnowy bór bagienny
Na obrzeżach torfowiska "Stramniczka".
*91E0Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe podtyp *91E0-1 nadrzeczny łęg wierzbowy
wąskie pasy wiklin nadrzecznych wykształcają się wzdłuż brzegów Parsęty
podtyp *91E0-3 niżowy łęg jesionowo-olszowy
Kołobrzeski Las: pododdziały 1b, 2a,b, 3b,d, 4a,d, 5b,f,g,h, 5n, 6a, 8b, 9a,
Duże powierzchnie w gminie Kołobrzeg zajmują, zwłaszcza w dolinie Parsęty.
podtyp *91E0-4 źródliskowe lasy olszowe na niżu lub źródliskowe podzespoły Fraxino-Alnetum (Mirocice/Kołobrzeg - działka nr 4 obr. 20). Część płatów podawanych w dostępnych opracowaniach jako łęgi w Kołobrzeskim Lesie (w pododdziałach 4b, 14j, 15g i 15f, 18c, 39b, 39c) wykazuje wyraźne cechy bagiennych lasów olszowych, nie będących przedmiotem ochrony.
*91F0Łęgowe lasy dębowo wiązowo jesionowe Siedlisko odnotowane na terenie gm. Dygowo.

* - gwiazdką oznaczone są priorytetowe siedliska przyrodnicze