Wstecz

Gmina Rymań

Parki podworskie

W gminie znajduje się 9 parków pałacowych i dworskich, z czego 7 wpisanych jest do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W rejestrze zabytków znajdują się następujące parki:

- park pałacowy w Rymaniu (Nr rej. 917/76)
Park z 2 połowy XIX wieku o powierzchni 5 ha. Znajduje się w administracji Lasów Państwowych (Oddz. 444 b,c,d,f Nadl. Gościno) i niestety wydaje się być traktowany jak las gospodarczy. Należy opracować odmienne zasady postępowania dla tego obiektu. Dawne założenie parkowe wraz z lasem tworzące piękny zespół zieleni w krajobrazie zabudowań wsi. Czytelny układ parku wzorowany jest na duńskich ogrodach. W latach 70-tych wycięto 1,5 ha drzewostanu dębowo-wiązowego mającego ca 200-400 lat. Na obszarze parku rośnie jeszcze kilkaset drzew liściastych (buki, dęby szypułkowe, olsze czarne) i iglastych - głównie świerki pospolite. Wiele drzew osiąga tu okazale rozmiary, m.in.: dęby 301, 330, 348, 375, 380, 390, 511 cm obwodu, grab 226 i 262 cm, buk 300 cm. Gęsty podszyt stanowią wiązy z samosiewu, czarny bez i leszczyna. Stwierdzono też chroniony bluszcz pospolity.

- park dworski w Drozdowie (Nr rej. 925/76)
Park z XIX / XX wieku o powierzchni 4 ha. Układ przestrzenny parku całkowicie zatarty. Drzewostan parkowy tworzą: dęby szypułkowe (dwa o obwodach 350 i 430 cm), klony pospolite, wiązy polne, kasztanowce, wierzby białe, brzozy gruczolkowate, lipy drobnolistne, klony polne oraz świerki pospolite. W podszycie dominuje bez czarny, śnieguliczka, czeremcha pospolita, trzmielina, leszczyna, stwierdzono także porzeczkę alpejską, tawułę i czarny bez w odmianie wcinanolistnej S. nigra 'Laciniata'. Gęsty jest także samosiew drzew liściastych, głównie klonu pospolitego. Niektóre starsze drzewa próchnieją i wypadają, stąd na terenie parku znajduje się sporo wywrotów.

- park pałacowy w Jarkowie (Nr rej. 926/976)
Park z 2 połowy XIX wieku o powierzchni 1,5 ha. Urządzenia parkowe i pałac zniszczone, zachował się jedynie basen z nieczynną fontanną. Drzewostan parku reprezentowany jest głównie przez: buki, jawory, dęby szypułkowe, brzozy i świerki pospolite. Rosną tu też lipy drobnolistne i klony pospolite oraz drzewa obcego pochodzenia (2 klony srebrzyste, sosny wejmutki i drzewa w ozdobnych odmianach: jesion płaczący, buk odm. purpurowa i dąb szypułkowy odm. stożkowa).

- park dworski w Leszczynie (Nr rej. 983/78)
Park z XIX / XX wieku o powierzchni 5 ha. W drzewostanie panuje buk zwyczajny, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna. Stwierdzono także klony pospolite i jawory, kasztanowce białe i buk czerwonolistny. Z gatunków iglastych występuje sosna pospolita, świerk pospolity i cis. Gęsty podszyt tworzą: trzmielina zwyczajna, śnieguliczka biała, czarny bez i róża pomarszczona.

- park pałacowy w Rzesznikowie (Nr rej. 924/7)
Park z połowy XIX wieku o powierzchni 4 ha. Starodrzew parku tworzą: buki i dęby szypułkowe, a także kasztanowce białe, jesiony wyniosłe, klony pospolite i jawory. Wg studium cz. I (1999/2000) w parku rośnie wiąz polny o średnicy pnia 1,5 m, przez autorów opracowania inwentaryzacji przyrodniczej gminy nie odnaleziony. Stwierdzono natomiast lipę drobnolistną o obwodzie 325 cm i klon pospolity o obwodzie 280 cm. W podszycie dominuje samosiew klona pospolitego, wiązowy oraz czarny bez.

- park dworski w Skrzydłowie (Nr rej. 984/78)
Park z początku XX wieku o powierzchni 3 ha. Na terenie parku znajduje się zniszczony i opuszczony budynek dworu. Drzewostan w wieku 70-80 lat (worzą głównie: jesiony wyniosłe, świerki pospolite, kasztanowce białe, olsze czarne i dęby szypułkowe. Poza tym rosną tu też klony pospolite, brzozy brodawkowate, robinie akacjowe, buki zwyczajne i klony polne. Na uwagę zasługuje świerk biały i 3 klony srebrzyste. W gęstym dominuje śnieguliczka biała i leszczyna pospolita.

- park pałacowy w Starninie (Nr rej. 985/78)
Park z XIX / XX wieku o powierzchni 1,1 ha. Obszar parku ma kształt trójkąta, w którego centrum znajduje się polana i zamulony staw. Wyposażenie parku jest zniszczone. Starodrzew (głównie liściasty) reprezentowany jest głównie przez: klony pospolite, olsze czarne, lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe oraz kasztanowce białe. W domieszce rosną grochodrzewy i jawory. Na uwagę zasługuje jesion wyniosły odm. płacząca. W podszyciu licznie występuje: leszczyna pospolita, czarny bez i śnieguliczka biała. Niektóre drzewa w złym stanie, częściowo obumarłe.


Cenne obiekty I Parki gminne I Pomniki przyrody I Rośliny chronione I Zabytki ]