Wstecz

Gmina Rymań


Wybierz obiekt
- parki zabytkowe- cenne obiekty przyrodnicze

Gmina Rymań posiada duże walory przyrodnicze. Wynika to z dużej lesistości, dużej ilości torfowisk mszarnych i mokradeł oraz dużego zróżnicowania krajobrazowego. Flora gminy obejmuje co najmniej 592 gatunki roślin naczyniowych, w tym 28 gatunków podlegających ochronie prawnej (14 objętych ochroną ścisłą) 41 gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem.
W gminie Rymań zarejestrowano co najmniej 157 gatunków kręgowców z czego do krągłoustych należą 2 gatunki, do ryb - 17, do płazów 11, do gadów 5, do ptaków 104 i do ssaków 22.

Na terenie gminy Rymań znajduje się wiele obszarów o cennych walorach turystycznych. Niewątpliwie najbardziej atrakcyjnym przyrodniczo i krajobrazowo są okolice jeziora Popiel.
Przez gminę przepływa rzeka Mołstowa, prawy dopływ Regi, dostępna dla kajaków. Północną i środkową część gminy zajmują w większości tereny rolnicze.
Teren gminy w znacznej jego części porastają lasy, będące bogatym źródłem runa leśnego oraz cennym terenem łowieckim. W lasach, chętnie odwiedzanych przez miłośników przyrody, występuje wiele starodrzewów i pomników przyrody.

Rzeka Mołstowa
Rzeka Mołstowa w okolicy Rzesznikowa
Do szczególnie interesujących ze względów przyrodniczych należą:
- grądy, buczyny i łęgi NW od Ledowa, E od Małoboru, SW od Strzebielewa, W od Petrykoz, NW od Górawina, w dolinie Mołstowej.
- lasy i bory bagienne między Starninem i Rymaniem.

Oprócz lasów, posiadających wielkie walory krajobrazowe, na terenie gminy występują też inne niezwykle atrakcyjne obszary jak np. dolina rzeki Mołstowej, obszar w rejonie Ledowa, z najwyższym w okolicy wzniesieniem - Kobylą Górą, liczne bagienka i oczka polodowcowe oraz bogate w roślinność i faunę ekosystemy łąkowo - szuwarowo - bagienne.

Na terenie gminy znajdują się lasy o charakterze ochronnym o pow. 147,43 ha stanowiące ostoje gniazdującego orlika krzykliwego i bociana czarnego (oddz.585, 586, 608, 609, 631, 634, 635 Nadl. Gościno). Obejmują one: dla bociana czarnego strefę ochrony ścisłej o pow. 4,96 ha oraz strefę ochrony częściowej o promieniu 500 m; dla orlika krzykliwego strefę ochrony ścisłej o pow. 8.50 ha oraz strefę ochrony częściowej o promieniu 500 m. W lasach tych obowiązuje ograniczenie cięć zgodnie z zasadami obowiązującymi dla lasów ochronnych.

Ze względu na duże walory przyrodnicze, naturalny charakter ekosystemów, bogactwo florystyczne i rolę w krajobrazie istnieją plany otoczenia ochroną prawną cennych obiektów przyrodniczych (w tym jeden głaz narzutowy i źródlisko).

Cenne obszary przyrodnicze

Użytki ekologiczne
- Torfowisko Małża

Przewidywany rezerwat
- Starnińskie Brzeziny

Przewidywane obszary chronionego krajobrazu
- Kemy Rymańskie
- Dolina Mołstowej

Przewidywane użytki ekologiczne
- Bagno pod Górą Białokurską
- Mszar Drozdowo
- Śródleśne Jeziorko koło Drozdowa
- Mszar Starnin I
- Mszar Starnin II
- Mszar Ledowo
- Mszar Śródpolny Dębica
- Mokradło koło Dębicy
- Melno I
- Melno II
- Torfowisko Melno
- Mszar koło Kamienia Rymańskiego I
- Mszar koio Kamienia Rymańskiego II
- Mszar koło Kamienia Rymańskiego III
- Mszar koło Kamienia Rymańskiego IV
- Mszar koło Kamienia Rymańskiego V
- Torfowisko Bukowo
- Mszar Bukowo
- Mszar nad Jeziorem Popiel
- Torfowisko nad Jeziorem Popiel
- Torfowisko Popiele I
- Torfowisko Popiele II
- Torfowisko Popiele III
- Leszczyn

Przewidywane zespoły przyrodniczo - krajobrazowe
- Ludwikowo
- Las Gorawiński
- Torfowiska koło Kinowa
- Jezioro Popiel
- Kamień Rymański


Cenne obiekty I Parki gminne I Pomniki przyrody I Rośliny chronione I Zabytki ]