Wstecz

Gmina Siemyśl


Wybierz obiekt
- parki- parki zabytkowe- cenne obiekty przyrodnicze- Kemy Rymańskie

W gminie Siemyśl największą powierzchnię zajmuje przestrzeń rolnicza (ponad 70%). Stąd najbardziej charakterystyczne dla gminy są krajobrazy rolnicze. Otwarta przestrzeń posiada jednak pewne walory, ponieważ dzięki ukształtowaniu terenu istnieje kilka punktów widokowych, skąd rozpościerają się szerokie panoramy na teren gminy i obszary sąsiednie. Pod tym względem wyróżniają się wzgórza kemowe okolic Niemierza, Byszewa, Nieżyna, Unieradza i Białokur.

Widok ze wzgórza Wyżawa
Widok ze wzgórza Wyżawa w kierunku południowo-wschodnim na obszar gminy

Jedna z najszerszych panoram rozciąga się ze wzgórza zwanego "Wyżawa" koło Niemierza. Jego wysokość wynosi 48,4 m n.p.m. przez co wyraźnie góruje nad otaczającym obszarem. Można z niego podziwiać krajobraz we wszystkich kierunkach, a wyjątkowo rozległy jest w kierunku północnym. W pogodne dni widać na horyzoncie nadmorskie bory. Dawniej na szczycie ustawiona była wieża, z której widać było Morze Bałtyckie.

Około 600 m na południe od drogi Nieżyn - Byszewo znajduje się drugie wyraźne wzgórze zwane "Niżawką". W kierunku południowym widoczny jest niezbyt rozległy krajobraz wysoczyzny morenowej z charakterystycznymi zadrzewionymi obniżeniami. Natomiast w kierunku przeciwnym rozciąga się piękna panorama na północną część gminy. Na pierwszym planie widać aleję drzew wzdłuż drogi, co jest dość charakterystycznym elementem krajobrazu okolic Siemyśla.

Rozległa przestrzeń upraw rolnych
Rozległa przestrzeń upraw rolnych

Ze względu na brak atrakcyjnych walorów turystycznych rekreacja i turystyka na terenie gminy prowadzona jest na małą skalę. Jednak istnieje w gminie wiele obiektów o dużych walorach przyrodniczych zasługujących na wyeksponowanie.
Do najatrakcyjniejszych należy zaliczyć okolice jeziora Kamienica, parki dworskie szczególnie w Trzyniku i pomniki przyrody (okazałe drzewa i głazy narzutowe) oraz stare grodziska. Południowa część gminy znajduje się w granicach obszaru "Kemy Rymańskie", chronionego w ramach systemu Natura 2000.

Ciekawym elementem przyrodniczym gminy są naturalne łąki wyczyńcowe oraz łąki rajgrasowe na nieużytkowanych ciepłych zboczach wzniesień terenowych. Siedliska takie podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Zasoby przyrodnicze gminy oceniane są jako przeciętne.


Cenne zespoły roślinne

Lasy
Gmina Siemyśl charakteryzuje się niską lesistością. Lasy położone są głównie w części północnej i południowo - wschodniej gminy (okolice jeziora Kamienica oraz dolina Parsęty). Duża część lasów uznana została jako lasy ochronne, chroniące środowisko wodne czy też obszary leśne np. na terenie leśn. Trzynik gdzie występuje las dębowo-grabowy o charakterze zbliżonym do naturalnego w oddz. 212d. Na terenie lasów ochronnych prowadzona jest specjalna gospodarka leśna zapewniająca zachowanie funkcji dla jakich uznano las ochronny. Lasy stanowią także strefę ochrony zabytkowych stanowisk archeologicznych położonych na terenie gminy Siemyśl - 3 grodziska i jedna osada słowiańska (oddz. 217g, 292b, 295abcdf).

Wody
Dolina Błotnicy w okolicach Unieradz
Dolina Błotnicy w okolicy Unieradza

Przez obszar gminy przepływają dwie rzeki Dębosznica i Błotnica wpadające do jeziora Resko Przymorskie (gm. Kołobrzeg), oraz Lędówka i Lnianka - dopływy Dębosznicy. Na terenie gminy położone są dwa jeziora: jezioro rynnowe Kamienica oraz jezioro Trzynik Duży. Pozostałe zbiorniki wodne mają poniżej 3 ha powierzchni w tym Trzynik Mały o pow. 2,81 ha. Licznie występują oczka wodne w zagłębiach wytopiskowych na wysoczyźnie w środkowej części gminy.
Wędkarze mają do dyspozycji na rzece Błotnicy m.in. dwa łowiska w Nieżynie. Do wędkowania udostępnione jest także jezioro Trzynik Duży będące we władaniu Okręgu Koszalińskiego PZW.


Cenne obszary przyrodnicze

Przewidywany obszar chronionego krajobrazu
- Jezioro Kamienica i dolina Błotnicy

Przewidywane użytki ekologiczne
- Bagno pod Górą Białokurską
- Byszewskie Błota
- Jezioro Kamienica
- Jezioro Trzynik Mały i Duży
- Mszary Siemyskie

Inne obszary cenne przyrodniczo (OC)
- wykaz


Cenne obiekty I Parki gminne I Pomniki przyrody I Rośliny chronione I Zabytki ]