Wstecz

Warto zwiedzić


Moreny Srokosza

Mapa: Obszar pomiędzy Kądzielnem i Stramnicą
Mapa: Obszar pomiędzy Kądzielnem i Stramnicą
Obszar przyległy do Kołobrzegu pomiędzy Kądzielnem a Stramnicą zasługuje na szczególną uwagę. Silnie falista powierzchnia wysoczyzny wznosi się tutaj na wysokość 44,5 m n.p.m. i stanowi najwyższe wzniesienie gminy Kołobrzeg. Liczne, głębokie i zatorfione obniżenia terenu to relikty istniejących tu w przeszłości zbiorników wodnych. Droga polna pomiędzy tymi miejscowościami daje pełny obraz tutejszego ukształtowania terenu, stanowiąc pod tym względem atrakcyjny szlak o znacznych walorach krajobrazowych.

Rozległe, otwarte przestrzenie urozmaicone wzniesieniami morenowymi, stanowią bezpieczne miejsce dla żerowania zwierząt. Warto tu przybyć wczesnym rankiem albo po południu, kiedy słońce chyli się ku zachodowi. Trafić wówczas można na niezliczone stada dzikich gęsi, żurawii i innego ptactwa, posilających się tu na uprawach rolnych. Tutaj też spotkać można srokosza, który licznie występuje na tym obszarze gminy.

Droga polna Kądzielno - Stramnica
Droga polna pomiędzy Kądzielnem a Stramnicą

Przy okazji warto odwiedzić cenny obiekt przyrodniczy przewidziany do uznania jako użytek ekologiczny Stramnicki Grąd. Szczególnie uroczo wygląda ten zakątek lasu wiosną i latem, kiedy na jego obrzeżach kwitną liczne gatunki roślin kwiatowych trudne do odnalezienia w innych zakątkach okolic Kołobrzegu. Na koniec zajrzeć też można do utworzonego niedawno torfowiskowego rezerwatu przyrody Stramniczka.

Zwiedzając torfowisko warto pamiętać, że miejsca wilgotne i zatorfione to ulubione środowisko dla uciążliwych komarów i muchówek. Wynagrodzą nam te dolegliwości wyjątkowe wrażenia jakie wyniesiemy z bezpośredniego obcowania z pierwotną naturą. Warto jednak zadbać o odpowiednie zabezpieczenie się przed ukąszeniami owadów.

Rudel saren
Rudle saren nie są rzadkością na obszarze moren

Pamiętajmy też o szczególnych zasadach zachowania obowiązujących na terenach chronionych i cennych pod względem przyrodniczym. Zostawmy te miejsca bez śladów naszej obecności.

Do Kołobrzegu wrócić najlepiej przez Kołobrzeski Las, pełen bezpiecznych i utwardzonych dróg leśnych.