Wstecz

Gmina Dygowo - rezerwaty

Stramniczka

Mapa: Torfowisko Stramniczka
Mapa: Granice rezerwatu Stramniczka

Położony koło m. Stramniczka (gm. Dygowo, Nadl. Gościno, obręb Dygowo oddz. 63-66). Utworzony został Rozp. Nr 53/2007 Woj. Zach. z dnia 27.09.2007 r. (Dz.Urz. Woj. Zach. Nr 102, z dnia 9.10.2007, poz. 1751) zmienionym Rozp. Nr 83/2007 Woj. Zach z dnia 27.11.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 120, poz. 2177 z dnia 12.12.2007 r.) w miejsce dotychczasowego użytku ekologicznego Torfowisko Stramniczka.
Rezerwat obejmuje obszar lasu i bagien o łącznej powierzchni 94,49 ha. Rodzaj rezerwatu - torfowiskowy. Celem jego ochrony jest zachowanie torfowiska wysokiego typu bałtyckiego i mszarników wrzośca bagiennego.

Jest to duże torfowisko wysokie, które wykształciło się na dziale wodnym Parsęty. Charakteryzuje się grubym pokładem torfów mszarnych zalegających pokłady gytii, osiąga głębokość 6,39 m. W obrębie rezerwatu występują siedliska podlegające ochronionie.

Górna część tych torfowisk składa się z grubej warstwy torfów mszarnych wysokich, kopułowych, budowanych głównie przez mchy torfowce: torfowiec ciemny, torfowiec ostrolistny, Sphagnum dusenii (majus).
Mapa: Torfowisko Stramniczka
Mapa: Podział administracyjny lasu na torfowisku Stramniczka

Torfowisko to zostało przed laty w znacznym stopniu wyeksplatowane. Obecnie obszar tego torfowiska porastają: bór bagienny i brzezina bagienna. Na jego obrzeżu znajdują się płaty olsu porzeczkowego i olsu torfowcowego.

Torfowisko Stramniczka
Torfowisko Stramniczka - fragment

W obrębie tego obszaru stwierdzono gatunki roślin: wrzosiec bagienny, rosiczkę okrągłolistną, bagno zwyczajne, bażynę czarną, siedmiopalecznik błotny, borówkę bagienną, wełniankę wąskolistną i pochwowatą, kalinę koralową, porzeczkę czarną, żurawinę błotną, modrzewnicę zwyczajną. Występują płaty mszarników wrzoścowych oraz jedyny w gminie płat śmiałka pogiętego. W części północnej typowo wykształcona kopuła. W małych oczkach występuje grążel żółty i grzybienie białe.

Jezioro Stojkowo II
Torfowisko Stramniczka - jez. Stojkowo II
W trakcie badań prowadzonych w latach 2007-9 (Sotek, Stasińska) stwierdzono występowanie wielu rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków grzybów m.in.: Cortinarius fulvescens, Leccinum niveum, Mycena adonis var. adonis, Mycena megaspora, Pholiota myosotis i Psilocybe coprophila. Niektóre z tych gatunków grzybów są znane w Polsce tylko z kilku stanowisk, np. Mycena megaspora i Pholiota myosotis.
Ponadto występują: czarka austriacka, kisielnica trzoneczkowa, korkoząb pozrastany, kolczakówka strefowana, ozorek dębowy, pępówka pofałdowana, podgrzybek pasożytniczy, popielatek torfowiskowy, rozetka wierzbowa, szczeciniak żółtobrzegi, trzęsak listkowaty.

W zakresie fauny zarejestrowano tu miejsce rozrodu m.in. traszki zwyczajnej, ropuchy szarej, żaby moczarowej, żaby jeziorkowej, żaby wodnej, zaskrońca, padalca, żurawia, słonki. Jest to miejsce żerowania i odpoczynku dzików.

Torfowisko to jest jednym z najciekawszych torfowisk mszarnych leżących w dorzeczu Parsęty.

W wyniku wniosku Klubu Przyrodników ze Świebodzina z dnia 28 kwietnia 2003 r. torfowisko to włączone zostało do granic obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - Kołobrzeski Pas Nadmorski.
Nadzór nad rezerwatem sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody w Szczecinie.

Zarządzeniem nr 18/2013 RDOŚ w Szczecinie ustanowiony został Plan ochrony rezerwatu przyrody "Stramniczka" na okres 1.01.2012 - 31.12.2031 r. (Dz.Urz. Woj. Zach. z 13 czerwca 2013 r. poz. 2291)

Zarządzeniem z dnia 31.03.2016 r. RDOŚ w Szczecinie dokonał zmian w Planie ochrony rezerwatu przyrody "Stramniczka" (Dz.Urz. Woj. Zach. z 31 marca 2016 r. poz. 1531)