Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Ponikło skąpokwiatowe - Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz
Rodzina: turzycowate - Cyperaceae


Ponikło skąpokwiatowe

Ponikło skąpokwiatowe rośnie najczęściej na torfowiskach niskich mezotroficznych, w tym węglanowych, źródliskowych i w kompleksach zbiorowisk solniskowych. Preferuje gleby o odczynie zasadowym i subneutralnym w zakresie pH 6-8 (Żukowski1965). Często tworzy krótkotrwałe zbiorowiska inicjalne na odsłoniętym torfie, np. w miejscach buchtowanych przez dziki, może także odgrywać znaczącą rolę w początkowych etapach sukcesji regenerującej się roślinności w wyrobiskach poeksploatacyjnych.
W rejonie Pomorza Zachodniego gatunek podawany był z kilkudziesięciu stanowisk (Żukowski 1965).

Czerwona lista roślin; status VU - narażony

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony

Kołobrzeg: Nie istniejące już solnisko (obecnie ogródki działkowe) w widłach Parsęty i Kanału Drzewnego na E od ul. Trzebiatowskiej i 6 Dywizji Piechoty (Piotrowska 1961) - na tym stanowisku obecnie nie występuje
gm. Kołobrzeg: Wilgotna łąka koło Dźwirzyna (Żukowski 1961) - nie odnaleziony (Ziarnek 2014; Bosiacka i in. 2002);