Wstecz

Gmina Kołobrzeg


Wybierz obiekt
- parki zabytkowe- cenne obiekty przyrodnicze

Plaża w okolicy Grzybowa
Plaża w okolicy Grzybowa - widok na tzw. Zatokę Grzybowską

Flora i fauna oraz przyroda nieożywiona gminy Kołobrzeg charakteryzuje się silną degradacją zwłaszcza na obszarze terenów mokradłowych pradoliny rzeki Parsęty oraz wzniesień morenowych, dodatkowo mocno przekształcone przez wielkoobszarowe rolnictwo, także nierozmyślną działalność gospodarczą człowieka. Brak regulacji i organizacji ruchu turystycznego na terenie gminy w czasie sezonu wakacyjnego, pogłębia jednocześnie degradację środowiska przyrodniczego zwłaszcza w pasie wydm nadmorskich gminy.

Znaczną część obszaru gminy obejmuje Pradolina Bałtycka, tworząc nieckę terenową, na której dominuje krajobraz dalekich, otwartych przestrzeni łąk i ziołorośli.

Cenne zespoły roślinne

Lasy i zarośla
Las nadmorski na luźnych piaskach wydmowych
Las nadmorski na luźnych piaskach wydmowych koło Dźwirzyna
Na wydmach nadmorskich pomiędzy Grzybowem i Dźwirzynem występuje endemiczny nadmorski bór bażynowy z dużą ilością roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem. Na skrajnie suchym siedlisku wykształca się tu charakterystyczne zbiorowisko roślin. Wyjątkowo interesującym zbiorowiskiem jest borealno - atlantycki zespół suchych wrzosowisk bażynowych występujący w okolicy Dźwirzyna znany i opisany dotąd tylko na Wybrzeżu Słowińskim i Pobrzeżu Kaszubskim.
Spośród zbiorowisk zaroślowych najbardziej rozpowszechnione są w gminie łozowiska, budowane przez krzewiaste wierzby: szarą, uszatą i pięciopręcikową.

Widok na dolinę Parsęty
Dolina Parsęty - widok od strony Bogucina

W domieszce rosną: wierzba krucha, brzoza brodawkowata i omszona, topola osika i kruszyna pospolita. W runie występują rozmaite rośliny łąkowe i szuwarowe. Największe powierzchnie występują w sąsiedztwie torfowiska przejściowego na południe od Dźwirzyna, tworząc otulinę brzeziny bagiennej oraz w dolinie rzeki Bogucinki.

Na terenie gminy występują stanowiska muraw kseromorficznych (sucholubnych). Spośród wielu występujących, głównie w starych żwirowniach (Obroty, Błotnica, Drzonowo, Przećmino), wyjątkową wartość przyrodniczą stanowi jedno z wyrobisk w Obrotach pozarastane plechą pawężnicy psiej spotykanej także na mniejszych powierzchniach w żwirowni przy Drzonowie i Bogucinie.

Na terenie leśn. Grzybowo ma swoje stanowisko chroniony orzeł bielik. Ustalono wokół niego strefę ochrony ścisłej o pow. 10,84 ha i strefę ochrony częściowej w promieniu 500 m.

Wody
Na obszarze gminy wody użytkowe praktycznie nie występują. Związane to jest z płytkim występowaniem wód zasolonych. Obszar wód zasolonych ma szerokość około 1 km i obejmuje dolny odcinek Parsęty, od Przedmieścia Radzikowskiego w Kołobrzegu do ujścia, wydłużając się w kierunku południowo - zachodnim, w stronę Korzystna. Ujęcia leżące w obrębie tego obszaru wykazują zasolenie od 3 do 6% NaCl. Takie środowisko upodobały sobie rośliny halofilne (słonolubne), które występują na obszarze łąk podkołobrzeskich tzw. słonaw. Najliczniej występują w okolicy Budzistowa.

Jedyny na obszarze gminy obszar wodonośny znajduje się w rejonie Doliny Rościęcińskiej. Ulokowano tu dwa komunalne ujęcia wody - w Bogucinie i Rościęcinie, które zaopatrują w wodę miasto Kołobrzeg.

Jezioro Resko Przymorskie
Szuwary na jez. Resko Przymorskie

Do największych zbiorników wodnych w gminie należy jezioro Resko Przymorskie oraz jezioro Borek.
Poza tym istnieje wiele mniejszych śródpolnych zbiorników wodnych, znaczna ich część jest zdegradowana działalnością człowieka. Na terenie gminy istnieją 54 śródpolne oczka wodne, z których niemal połowa jest zniszczona lub wyschnięta.

Przez obszar gminy przepływa rzeka Parsęta, a z mniejszych Dębosznica i Błotnica.

Rozległe tereny torfowisk niskich i przejściowych występujących na obszarze gminy pocięte są licznymi rowami melioracyjnymi. Bogata roślinność zarasta zwłaszcza szerokie rowy odprowadzające wodę z torfowisk do jeziora Resko.

Cenne obszary przyrodnicze

Rezerwaty
- Wydmy między Dźwirzynem a Grzybowem - ustanowiony
- Torfowisko wysokie Dźwirzyno
- Solnisko Kołobrzeskie

Obszary chronionego krajobrazu
- Koszaliński Pas Nadmorski - ustanowiony
- Pradolina Nadmorska
- Mirocice - Stramnica
- Pradolina i Dolina rzeki Parsęty
- Dolina Błotnicy z Jeziorem Kamienica

Przewidywane użytki ekologiczne
- Bór Wrzoścowy
- Brzezina Bagienna
- Karcińska Buczyna
- Oczka Śródpolne - Niekanin
- Oczka Śródpolne - Stare Miasto
- Oczko Śródpolne - Stary Borek
- Oczko Śródpolne Stramnica
- Oczko Wodne Korzyścienko
- Słonawa
- Stara żwirownia Obrocka
- Stare Miasto - Łozowiska
- Stawy Niekanin - Obroty
- Stramnicki Grąd
- Śródpolne Oczko - Drzonowo
- Ujście Błotnicy
- Uroczysko Grzybowo
- Rzeka Bogucinka
- Głowaczewo
- Dźwirzyno Wschód
- Wrzośce Grzybowskie

Przewidywane zespoły przyrodniczo - krajobrazowe
- Moreny Srokosza
- Pradolina i Dolina rzeki Parsęty
- Borek

Inne obszary cenne przyrodniczo (OC)
- wykaz


Cenne obiekty I Parki gminne I Pomniki przyrody I Rośliny chronione I Zabytki ]