Wstecz

Kołobrzeg i okolice

Pradolina Nadmorska

Przewidywany obszar chronionego krajobrazu

Obszar przechodzi z gminy Trzebiatów i obejmuje w gminie Kołobrzeg jezioro Resko Przymorskie oraz wybrzeże. Chroniony jest tu ekosystem ważny przede wszystkim dla fauny, zwłaszcza ptaków. Występują tu gatunki rzadkie i zagrożone, m.in. gęgawa, gągoł, wąsatka, gąsiorek, cyranka, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, błotniak zbożowy, derkacz, wodniczka.
Wstecz

Koszaliński Pas Nadmorski

Obszar chronionego krajobrazu

Koszaliński Pas Nadmorski utworzony został Uchwałą Nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie stref chronionego krajobrazu (opublikowana w Dz. Urz. WRN w Koszalinie Nr 9, poz. 49 z 2.12.1975 r.).
Obszar obejmuje tereny powiatów: kołobrzeskiego (gminy Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Dygowo, miasto Kołobrzeg), koszalińskiego (gminy Będzino, Mielno i Sianów, miasto Koszalin) i sławieńskiego (gmina Darłowo). Łączna powierzchnia: 37614.25 ha. Obszar o powierzchni 1 517 ha leży w zasięgu terytorialnym Nadleśnictw: Gościno, Karniszewice i Manowo.
Północną granicę obszaru stanowi wybrzeże Bałtyku. Koszaliński Pas Nadmorski dochodzi do morza nieopodal miejscowości Dźwirzyno (gm.Kołobrzeg), biegnie w kierunku wschodnim przez Grzybowo, miasto Kołobrzeg i dalej na Koszalin.
Koszaliński Pas Nadmorski
Mapa: Koszaliński Pas Nadmorski - Obszar chronionego krajobrazu
Ustawowo obszar chronionego krajobrazu obejmuje wyróżniające się tereny o różnych typach ekosystemów, w których powinno się zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych.

Koszaliński Pas Nadmorski utworzony został w celu ochrony krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego w szczególności pobrzeża Bałtyku wraz z pasem wydm oraz największymi w byłym województwie koszalińskim przymorskimi jeziorami: Jamno, Bukowo, Kopań. Przedmiotem ochrony na chronionym obszarze są przede wszystkim: bioróżnorodność, nadmorskie łąki podmokłe oraz szlaki wędrowne ptaków wróblowatych i drapieżnych.

W okolicy Kołobrzegu niezwykłe walory krajobrazowe tworzą wydmy nadmorskie, tereny leśne oraz łąki z roślinnością halofilną. Na tym obszarze zachowany jest pas drzewiastej i zaroślowej roślinności wydmowej wraz z podmokłymi łąkami i trzcinowiskami na zapleczu wydm wraz z efektownymi frezami i piaszczystymi plażami. Tutaj gniazdują ptaki wróblowate oraz jastrząb gołębiarz, myszołów zwyczajny, zniczek oraz lęgnie się sieweczka obrożna.

Występują tu gatunki wymienione:

Na terenie Kołobrzegu obszar leży w granicach: od północy wybrzeże Bałtyku, od zachodu - ul. Zachodnia i dalej ul. Kołobrzeska. Od południa to ul. Grzybowska, Obozowa, Mazowiecka, Wolności, Młyńska, przez Park Dąbrowskiego, ul. Wodna, Bogusława X, Gryfitów, Kaszubską, na przełaj koło elektrowni i ul. Koszalińską do wschodnich granic miasta.

W granicach obszaru znajduje się większość parków miejskich, słonorośla na Owczym Bagnie oraz Ekopark Wschodni. Klejnotem przyrody jest kompleks leśny rozciągający się na wschód od Kołobrzegu tzw. Kołobrzeski Las.
Obszar Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego wchodzi również w skład miejskich terenów ochrony uzdrowiskowej na terenie Kołobrzegu.