Wstecz

Gmina Rymań - rezerwaty

Starnińskie Brzeziny

Przewidywany rezerwat przyrody

2 km SE od wsi Starnin, Nadl.Gościno oddz.447c, 448a,b, 449i,j,k,m. Powierzchnia 57,81 ha.
Rozległe torfowisko pokryte na większości powierzchni bagiennymi brzezinami z niewielkimi fragmentami borów bagiennych i fragmentami otwartych mszarów. Brzeziny bagienne zajmują ok. 50 ha, przy czym w różnych miejscach wykształcają formy zbliżające się do olsów torfowcowych, a w innych do borów bagiennych. W zbiorowiskach tych występuje zwarty kożuch torfowców, na którym najliczniej występują: trzęślica modra, czermień błotna, kruszyna pospolita, wełnianka pochwowata, wąskolistna oraz sit rozpierzchły. Poza tym rośnie tu m.in.: wrzosiec bagienny, bagno zwyczajne, borówka bagienna, kalina koralowa, siedmiopalecznik błotny, fiołek błotny, pięciornik kurze ziele i turzyca długokłosa. Na pojedynczych stanowiskach zanotowano: gwiazdnicę bagienną, pięciornik rozścielony oraz widłaka jałowcowatego. W części zachodniej przewidywanego rezerwatu znajdują się dwa otwarte mszary o łącznej powierzchni około 2 ha.
W oddz. 449m występują mechowiska, otoczone łozowiskami i zbiorowiskiem z dominacją trzęślicy modrej i turzycy pospolitej. W części środkowej najliczniejszy jest sit rozpierzchły. Licznie występują tu także: mietlica psia, siedmiopalecznik błotny, wełnianka wąskolistna, turzyca siwa i dzióbkowata oraz tojeść bukietowa.
W oddz. 449k występuje otwarty mszar pokryty zbiorowiskami wełnianki, turzyc, wrzosu i mchów. W miejscu wyrobisk potorfowych występuje zbiorowisko wełnianki i torfowca kończystego. Na tym mszarze stwierdzono żurawinę błotną, rosiczkę okrągłolistną, wrzosiec bagienny, modrzewnicę zwyczajną, borówkę bagienną, tojeść bukietową i turzycę pospolitą. Mszar ten otoczony jest zaroślami kruszyny pospolitej i brzozy omszonej. W runie masowo rośnie trzęślica modra, liczny jest siedmiopalecznik błotny.
Stwierdzono tu obecność chronionych gatunków bezkręgowców: trzmiele, biegacze oraz kręgowców: żaby brunatne i zielone oraz ropuchę szarą, a także ptaki z gatunków zaliczanych do pospolitych lub nierzadkich.

Obiekt stanowi czynne, żywe torfowisko wysokie, o pierwszorzędnym znaczeniu oraz miejscami, zdegradowane torfowisko wysokie, zdolne jeszcze do naturalnej regeneracji.

Obiekt znajduje się w obrębie proponowanego obszaru chronionego krajobrazu Kemy Rymańskie, będącego jednocześnie zgłoszonym obszarem siedliskowym w sieci Natura 2000.