Wstecz

Gmina Dygowo - użytki ekologiczne

Torfowisko G±skowo

Przewidywany użytek ekologiczny

Mapa: Torfowisko G±skowo
Mapa: Granice torfowiska

Jest to obszar w płn. czę¶ci gminy Dygowo na W od wsi G±skowo - oddz. 72b Nadl. Go¶cino (czę¶ć północna od drogi G±skowo-Dygowo).

Jest to typowe torfowisko mszarne wysokie, w którym występuj± rzadkie i bardzo rzadkie zespoły ro¶linne z cennymi gatunkami ro¶lin tj.: wrzosiec bagienny, rosiczka okr±głolistna, bagno zwyczajne, modrzewnica europejska, wełnianka pochwowata i w±skolistna, bażyna czarna.

Występuje tu zespół pływaczy z torfowcami, ols torfowcowy, bór bagienny, brzezina bagienna.

Celem ochrony obszaru jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz ochrona zasobów ¶ródpolnego torfowiska wysokiego o znaczeniu ponadregionalnym.

Występuj± tu rzadkie i zagrożone wyginięciem grzyby: bardzo rzadki Hypocreopsis lichenoides oraz szczeciniak żółtobrzegi.