Wstecz

Gmina Ustronie Morskie

Dolina Malechowskiej Strugi

Obszar Chronionego Krajobrazu

Propozycja z waloryzacji Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego z roku 2014.
Proponuje się powiększyć istniejący Obszar Chronionego Krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski o dolinę Malechowskiej Strugi. Korekta granic obszaru chronionego krajobrazu zaproponowana została w odniesieniu do rejonu doliny Malechowskiej Strugi, która wyróżnia się malowniczym i zróżnicowanym krajobrazem stanowiąc obszar węzłowy pod względem zróżnicowania siedlisk i gatunków.
Dolina wraz z bocznymi, wciętymi w morenę dolinami dopływów położona jest między zwartym kompleksem Kołobrzeskiego Lasu i terenami rolniczymi położonymi dalej na wschód.
Obszar odgrywa kluczową rolę dla zapewnienia powiązań ekologicznych Kołobrzeskiego Lasu i Łasińskiego Lasu. Występują w nim dobrze zachowane lasy grądowe i łęgowe stanowiące ostoję wielu rzadko spotykanych, zagrożonych gatunków, poza tym kompleksy łąk świeżych, wilgotnych łąk wyczyńcowych i szuwarów. Występuje tu m.in. złoć pochwolistna, pępawa błotna, szczyr trwały, kozłek bzowy.
W rejonie doliny wykształcają się na siedliskach grądowych zarośla leszczynowe stanowiące inicjalne fazy rozwoju grądów subatlantyckich, z typowo grądowym runem. Na łąkach utrzymanych w kulturze dominują: wyczyniec łąkowy, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa. Zbiorowiska trawiaste tworzą mozaikę z szuwarami mozgowymi i turzycowiskami z turzycą zaostrzoną, dwustronną, pęcherzykowatą. W miejscach bardziej wilgotnych, w sąsiedztwie szuwarów, dominuje sitowie leśne, wiązówka błotna i rutewka żółta.