Wstecz

Gmina Ustronie Morskie

Łasieński Las

Mapa: Obszar Lasu Łasińskiego
Mapa: Obszar Lasu Łasieńskiego

Jest to kompleks leśny położony na wschód od Lasu Kołobrzeskiego w pobliżu miejscowości Gwizd.
Występuje on na potencjalnym siedlisku grądu, ale intensywna gospodarka leśna bardzo zniekształciła go. Dominują tu różnowiekowe buki, z pojedynczymi ponad 100-letnimi ostańcami. Niewielką domieszkę stanowią dęby szypułkowe i graby. Spotykane są też płaty z nasadzonym świerkiem pospolitym, daglezją zieloną, z dużym udziałem brzozy brodawkowatej, miejsca zabagnione - z gatunkami właściwymi dla olsów i łęgów.
Dąb w Lesie Łasieńskim
Dąb w Lesie Łasieńskim


Większość powierzchni Lasu Łasieńskiego jest w różnym stopniu podmokła, stąd lepiej zachowane płaty grądów charakteryzuje także pewien udział gatunków bagiennych i wilgociolubnych - są to tzw. grądy niskie. Przez las przepływa rzeka Łopieniczka, która w okresach roztopów wiosennych przybiera postać rwącego potoku o spienionym nurcie.

W warstwie zielnej lasu obficie występują m. in.: przytulia wonna, żankiel zwyczajny, fiołek leśny, gajowiec żółty, konwalijka dwulistna, dąbrówka rozesłana, kokoryczka wielokwiatowa, podagrycznik, zawilec gajowy, wiechlina gajowa, prosownica rozpierzchła. Pojedynczo, ale licznie występuje kruszczyk szerokolistny. W pododdz. 311b znaleziono kilkanaście okazów gnieźnika leśnego.

W pobliżu biegnącego na obrzeżach lasu, uchodzącego do rzeczki Łopieniczki cieku wodnego, wykształciły się zbiorowiska łęgowe. W miejscu tym przewiduje się utworzenie użytku ekologicznego "Przyleśne Oczko - Łasiński Las". W podszycie pojawia się bez czarny. W runie licznie występuje m.in. śledziennica skrętolistna, której nierzadko towarzyszy przetacznik bobowniczek.

W wyniku waloryzacji Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego z 2014 r. zaproponowano utworzenie na bazie tego kompleksu leśnego Obszaru Chronionego Krajobrazu "Łasiński Las".