Wstecz

Gmina Rymań - użytki ekologiczne

Mszar Drozdowo

Przewidywany użytek ekologiczny (UE-2)

1 km NE od wsi Drozdowo, Nadl. Gościno oddz. 136c,d.
Jest to śródleśne torfowisko mszarne otoczone brzeziną bagienną z domieszką sosny. W runie lasu występuje licznie częściowo chroniona kruszyna pospolita. W podszycie masowo występuje trzęślica modra, wrzos zwyczajny i borówka czarna. Mniej licznie rośnie chroniony wiciokrzew pomorski, konwalijka dwulistna i siódmaczek leśny. W okrajku torfowiska widoczne ślady pozyskiwania torfu - kariery z masowo występującą czermienią błotną i sitem rozpierzchłym. Na otwartym mszarze licznie występuje turzyca dzióbkowata i wełnianka wąskolistna. Mniej licznie rosną: rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna, wełnianka pochwowata, wrzos zwyczajny i trzęślica modra. Bardzo ładnie wykształcone, duże płaty, zwłaszcza w centralnej części torfowiska, tworzy zespół roślinny z bezwzględną dominacją przygiełki białej.

Obiekt stanowi czynne, żywe torfowisko wysokie o pierwszorzędnym znaczeniu.
Występują tu chronione gatunki fauny tj. żaba zielona i żaba moczarowa.

Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG nr. z dn. 16.07.2008 r.
Wstecz

Mszar Starnin I

Przewidywany użytek ekologiczny (UE-3)

Starnin: 1,5 km SE od wsi, Nadl. Gościno oddz. 426k
Niewielkie torfowisko śródleśne. W okrajku znajdują się płaty zbiorowisk z dominacją situ rozpierzchłego, knieci błotnej i trzęślicy modrej oraz łozowiska. Niewielkie płaty zajmują zbiorowiska z klasy Scheuchzerio-Caricetea z dominacją takich gatunków jak: mietlica psia, turzyca siwa i pospolita. Wnętrze torfowiska zajmuje kożuch torfowców, pokryty zaroślami brzozy omszonej i kruszyny pospolitej. Rośliny zielne występują nielicznie. Na niewielkich powierzchniach płaty tworzy tylko wełnianka pochwowata. Poza tym nielicznie występują tu: borówka bagienna, borówka czarna i wełnianka wąskolistna.

Obiekt stanowi czynne, żywe torfowisko wysokie o pierwszorzędnym znaczeniu. Występują tu lasy bagienne.

Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG nr. z dn. 16.07.2008 r.
Wstecz

Mszar Starnin II

Przewidywany użytek ekologiczny (UE-4)

Starnin: 1,8 km SE od wsi, Nadl. Gościno oddz. 425f
Rozlegle torfowisko śródleśne pokryte zbiorowiskiem wełnianki wąskolistnej i torfowca kończystego z zaroślami brzozy omszonej. Duże powierzchnie zajmują zarośla borówki bagiennej i bagna zwyczajnego. Poza tym mniej licznie występuje tutaj żurawina błotna i wełnianka wąskolistna. We wschodniej części torfowiska znajdują się zbiorniki z otwartym lustrem wody. Na obrzeżach torfowiska najliczniej występuje trzęślica modra.
Obszar podmokły, będący miejscem rozrodu płazów.

Obiekt stanowi czynne, żywe torfowisko wysokie o pierwszorzędnym znaczeniu. Występują tu gatunki fauny tj. rzekotka, żaba zielona i moczarowa.


Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG nr. z dn. 16.07.2008 r.
Wstecz

Śródleśne Jeziorko koło Drozdowa

Przewidywany użytek ekologiczny (UE-5)

1 km SW od Drozdowa, Nadl. Gościno oddz. 396f
Otoczone drzewostanem sosnowym malownicze, zarastające jeziorko śródleśne. W wodzie, w centralnej części obiektu, licznie występuje rdestnica pływająca, mniej licznie żabiściek pływający. Na skraju nasuwającego się na zbiornik pła występuje wąski pas szuwaru pałki szerokolistnej oraz zbiorowisko z dominacją siedmiopalecznika błotnego. Licznie też rośnie turzyca nibyciborowata. Na ple największą powierzchnię zajmują płaty z dominacją turzycy nitkowatej i dzióbkowatej. Na obrzeżach obiektu występują zbiorowiska z dominacją trzęślicy modrej i situ rozpierzchłego. Wszędzie rozpowszechnione są: czermień błotna i kruszyna pospolita, wełnianka wąskolistna i tojeść bukietowa.
Miejsce rozrodu płazów.

Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG nr. z dn. 16.07.2008 r.
Wstecz

Mszar Ledowo

Przewidywany użytek ekologiczny (UE-6)

Ledowo: 0,8 km SE od wsi, Nadl. Gościno oddz. 417b,c,d,h
Torfowisko śródleśne pokryte brzeziną bagienną z dominacją w runie trzęślicy modrej, bagna zwyczajnego i borówki bagiennej, W domieszce rosną: kruszyna pospolita, wrzos zwyczajny, wełnianka pochwowata i wąskolistna, żurawina błotna oraz turzyca dzióbkowata. Cały obiekt przecięty rowem, w części centralnej z wyrobiskami. Zarówno w rowach jak i w zbiornikach wykształca się kożuch czermieni błotnej. W oddz. 417h znajduje się bagienna brzezina z dominacją trzęślicy modrej w runie oraz z zaroślami borówki bagiennej i kruszyny pospolitej.
Miejsce rozrodu płazów. Występują tu gatunki tj. żaba zielona i moczarowa.

Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG nr. z dn. 16.07.2008 r.
Wstecz

Mszar Śródpolny Dębica

Przewidywany użytek ekologiczny (UE-7)

1 km NE od wsi Dębica
Śródpolne torfowisko otoczone zadrzewieniami i głogiem jednoszyjkowym. Na obrzeżach torfowiska rozwijają się zarośla wierzby szarej. Kolejny pas roślinności tworzą zbiorowiska mechowiskowe z dominacją situ rozpierzchłego. Tu też występują: siedmiopalecznik błotny, czermień błotna, chroniony bobrek trójlistkowy, fiołek błotny, pięciornik kurze ziele. Część centralną torfowiska zajmują pła z dominacją turzycy dzióbkowatej i nitkowatej, mszary z niskimi sosnami oraz niewielkie płaty łąk bagiennych z przygiełką białą. We wszystkich zbiorowiskach mszarnych rozpowszechnione są: rosiczka okrągłolistna, welnianka wąskolistna, wrzos zwyczajny, modrzewnica, żurawina błotna, turzyca siwa oraz trzęślica modra.
Miejsce rozrodu płazów. Obiekt stanowi czynne, żywe torfowisko wysokie. Występują tu gatunki fauny tj. kumak nizinny, rzekotka, żaba zielona i moczarowa.


Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG nr. z dn. 16.07.2008 r.
Wstecz

Torfowisko Małża

Użytek ekologiczny (UE-8)

0,8 km NW od wsi Melno, Nadl. Resko Wschód, Leśn. Pniewy oddz. 13r
Torfowisko śródleśne (część) przylegające do położonego na północ od niego malowniczego jeziorka o pow. 0,70 ha. W jeziorku występuje chroniony grążel żółty, na brzegach wykształca się szuwar pałkowy. Licznie też rosną tu: siedmiopalecznik błotny, przetacznik błotny, wąkrota zwyczajna i szalej jadowity. Torfowisko otaczają zbiorowiska z dominacją czermieni błotnej, situ rozpierzchłego i trzęślicy modrej. W okrajku licznie występują także: tojeść bukietowa, turzyca pospolita, wełnianka wąskolistna. Na rozległych, w znacznej części niedostępnych, mszarach w centralnej części torfowiska dominuje turzyca dzióbkowata, licznie rośnie bagno zwyczajne, borówka bagienna i rosiczka okrągłolistna.


Obiekt ustanowiony Uchwałą Rady Gminy Rymań nr XVIII/122/2004 z dnia 1.X.2004 r. (Dz.U. Woj. Zach. nr 3 poz. 70 z 2005 r.)
Dla części obszaru w oddz. 13k Uchwała Nr XIV/94/2004 Rady Gminy w Brojcach z dn. 30 czerwca 2004 r.
Wstecz

Melno I

Przewidywany użytek ekologiczny (UE-9)

1,1 km SE od wsi Melno, Nadl. Gościno oddz. 523i.
Niewielki zbiornik śródleśny, otoczony wąskim płem z dominacją situ rozpierzchłego i czermieni błotnej. Gatunkom tym towarzyszą: siedmiopalecznik błotny, fiołek błotny, turzyca siwa i tojeść bukietowa. W wodzie niewielkie płaty tworzy rdestnica pływająca i skrzyp bagienny.
Miejsce rozrodu płazów.


Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG nr. z dn. 16.07.2008 r.
Wstecz


Melno II

Przewidywany użytek ekologiczny (UE-10)

1,1 km SE od wsi Melno, Nadl. Gościno oddz. 522p,r.
W oddziale 522p znajduje się śródleśne jezioro o pow. 1,7 ha otoczone szuwarem pałki szerokolistnej i wąskolistnej, z nasuwającym się od brzegów płem mszarnym z torfowcami Sphagnum sp. (zbiorowiska ze związków Caricetum lasiocarpae - zespół turzycy nitkowatej i Caricion nigrae - kwaśne młaki niskoturzycowe). Na ple występuje chroniony i narażony na wymarcie na Pomorzu wrzosiec bagienny, oraz liczne gatunki typowe dla torfowisk przejściowych: siedmiopalecznik błotny, wełnianka wąskolistna, fiołek błotny, wąkrota zwyczajna, turzyca prosowata, brzegowa, dzióbkowata, obła, gwiazdkowata i nitkowata, żurawina błotna oraz modrzewnica zwyczajna. Na jeziorze występują chronione grzybienie północne. W płytkich wodach w kompleksach roślinności szuwarowo-mszarnej występuje nielicznie pływacz drobny. Na S od jeziora, w oddziale 522r, znajduje się mszar przecięty głębokim rowem, mocno zarośniętym, głównie okrężnicą bagienną, której towarzyszy żabiściek pływający i wywłócznik kłosowy. Na mszarze przeciętym rowem widoczne zagłębienia po dawnej eksploatacji torfu. Torfowisko porośnięte jest niewysokimi sosnami, w runie licznie występuje: żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna i wrzosiec bagienny. Miejscami duże kępy tworzy mech płonnik. Mniej licznie rośnie tu wełnianka pochwowata oraz pojedynczo rzeżucha bagienna. Na obrzeżach mszaru bardzo licznie występuje wrzos zwyczajny.
Obszar podmokły, będący miejscem rozrodu płazów oraz rzadkich gatunków ptaków jak brodziec samotny i remiz.


Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG nr. z dn. 16.07.2008 r.
Wstecz

Mszar koło Kamienia Rymańskiego I

Przewidywany użytek ekologiczny (UE-11)

1,5 km S od Kamienia Rymańskiego, Nadl. Gościno oddz. 561d.
Niewielkie, śródleśne torfowisko. Dominują zbiorowiska mszarne z dominacją turzycy nitkowatej i dzióbkowatej. Na obrzeżach licznie występuje trzęślica modra i wełnianka wąskolistna. Nielicznie w zbiorowiskach mszarnych występują: wełnianka wąskolistna, czermień błotna, rosiczka okrągłolistna, turzyca pospolita, modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna.
Obiekt stanowi czynne, żywe torfowisko wysokie.


Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG nr. z dn. 16.07.2008 r.
Wstecz


Mszar koło Kamienia Rymańskiego II

Przewidywany użytek ekologiczny (UE-12)

1,5 km SE od Kamienia Rymańskiego, Nadl. Gościno oddz. 560d.
Niewielkie, śródleśne torfowisko otoczone zbiorowiskiem z sitem rozpierzchłym. W części centralnej znajduje się silnie uwodnione pło z dominacją turzycy nitkowatej, wełnianki wąskolistnej, trzęślicy modrej.
Obiekt stanowi zdegradowane torfowisko wysokie zdolne do naturalnej regeneracji.


Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG nr. z dn. 16.07.2008 r.
Wstecz


Mszar koło Kamienia Rymańskiego III

Przewidywany użytek ekologiczny (UE-13)

Kamień Rymański: 1,6 km SE od wsi, Nadl. Gościno oddz. 560g
Niewielkie torfowisko śródleśne, które od zewnątrz otoczone jest pasem zbiorowiska z dominacją trzęślicy modrej. Bliżej środka znajdują się płaty z dominacją situ rozpierzchłego oraz turzycy nitkowatej. Licznie w tych zbiorowiskach występuje czermień błotna. W części centralnej znajduje się otwarte pło torfowców z licznie występującą żurawiną błotną i rosiczką okrągłolistną.
Obiekt stanowi czynne, żywe torfowisko wysokie.


Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG nr. z dn. 16.07.2008 r.
Wstecz


Mszar koło Kamienia Rymańskiego IV

Przewidywany użytek ekologiczny (UE-14)

Kamień Rymański: 1,6 km SE od wsi, Nadl. Gościno oddz. 558d.
Torfowisko śródleśne otoczone fitocenozami z dominacją trzęślicy modrej i wrzosu zwyczajnego. Wewnątrz obiektu znajduje się mszar z dominacją wełnianki pochwowatej. Na mszarze stwierdzono: welniankę wąskolistną, czermień błotną, żurawinę błotną, rosiczkę okrągłolistną, turzycę dzióbkowatą i pospolitą oraz borówkę bagienną.
Obiekt stanowi zdegradowane torfowisko wysokie zdolne do naturalnej regeneracji


Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG nr. z dn. 16.07.2008 r.
Wstecz


Mszar koło Kamienia Rymańskiego V

Przewidywany użytek ekologiczny (UE-15)

Kamień Rymański: 2 km SE od wsi, Nadl. Gościno oddz. 557f, 558i.
Duże śródleśne torfowisko, którego tylko północna, niewielka część znajduje się w gminie. Stwierdzono tu następujące gatunki: wąkrota zwyczajna, pięciornik kurze ziele, trzęślica modra, kruszyna pospolita, komonica błotna, fiołek błotny, krwawnik kichawiec, siedmiopalecznik błotny, turzyca pospolita, ostrożeń błotny, jaskier płomiennik, czarcikęs łąkowy, turzycę dzióbkowatą i prosową, sit rozpierzchły, skrzyp błotny, dziurawiec skrzydełkowaty i wierzbownica błotna. Miejscami, bliżej środkowej części obiektu, bardzo licznie rośnie turzyca nitkowata. Towarzyszą jej: rosiczka okrągłolistna, zachylnik błotny, turzyca tunikowa i obła, nibylisia, jeżogłowka pojedyncza i najmniejsza oraz skrzyp bagienny. Cały obiekt porośnięty jest zaroślami wierzby uszatej, brzozy omszonej i niskich sosen.


Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG nr. z dn. 16.07.2008 r.
Wstecz


Torfowisko Bukowo

Przewidywany użytek ekologiczny (UE-16)

Bukowo: 2 km E od wsi. Nadl. Gościno 495k.
Torfowisko śródleśne, na którym największą powierzchnię zajmują mszary z dominacją: trzęślicy modrej, wełnianki wąskolistnej i turzycy dzióbkowatej. Mniejsze powierzchnie zajmują zespoły Rhynchosporetum ulbae (mszar przygiełkowy) i Caricetum lasiocarpae (zespół turzycy nitkowatej). Domieszkę w tych zbiorowiskach mszarnych stanowią: żurawina błotna, wrzosiec bagienny, rosiczka okrągłolistna, welnianka pochwowata i turzyca pospolita. W części środkowej znajduje się zarastający zbiornik z grążelem drobnym i rdestnicą pływającą. Na jego brzegach liczny jest siedmiopalecznik błotny i czermień błotna. Pojedynczo rośnie jeżogłówka pojedyncza.
Obszar podmokły, będący miejscem rozrodu oraz żerowania rzadkich lub bardzo rzadkich gatunków kręgowców (żaba zielona i moczarowa), a także bezkręgowców, w tym bogactwo ważek.

Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG nr. z dn. 16.07.2008 r.
Wstecz

Mszar Bukowo

Przewidywany użytek ekologiczny (UE-17)

Bukowo: 2,1 km E od wsi. Nadl. Gościno 504d
Torfowisko śródleśne pocięte rowami, pokryte zbiorowiskiem z dominacją trzęślicy modrej. Na części powierzchni znajdują się wyrobiska potorfowe, w których występują mszary z dominacją wełnianki wąskolistnej. Tu też występuje: wełnianka pochwowata, przygiełka biała, żurawina błotna, rosiczka okrągłolistna i wrzosiec bagienny.
Obiekt stanowi zdegradowane torfowisko wysokie zdolne do regeneracji.


Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG nr. z dn. 16.07.2008 r.
Wstecz

Torfowisko Melno

Przewidywany użytek ekologiczny (UE-18)

2,2 km SE od wsi Melno, Nadl. Gościno oddz. 534f, 545c.
Śródleśne torfowisko otoczone drzewostanami iglastymi (sosnowo-świerkowymi) z domieszką brzozy. Na granicy zerowej torfowiska płaty z dominacją trzęślicy modrej. Całe torfowisko pokryte jest luźnym, niskim drzewostanem sosnowym. W podszycie masowo występują: bagno zwyczajne, wełnianka wąskolistna i pochwowata, duże płaty tworzy też trzęślica modra. Rozpowszechnione na całym torfowisku są: borówka bagienna, żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna, rosiczka okrągłolistna, sit drobny i turzyca pospolita. Miejsca rozrodu oraz żerowania rzadkich gatunków kręgowców: żaba zielona i moczarowa, żuraw.


Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG nr. z dn. 16.07.2008 r.
Wstecz

Mszar nad Jeziorem Popiel

Przewidywany użytek ekologiczny (19)

1,5 km S od jeziora Popiel, Nadl. Gościno oddz. 595i, 618c.
Rozległe torfowisko śródleśne pokryte podrostem sosnowym i zbiorowiskami nawiązującymi do klas Scheuchzerio-cariceta nigrae (młak niskoturzycowych) i Molinietea (mszar trzęślicowy). Roślinami najbardziej rozpowszechnionymi tutaj są: trzęślica modra, wąkrota zwyczajna, fiołek błotny, gorysz błotny, przytulia błotna, ostrożeń błotny, komonica błotna, jaskier płomiennik, siedmiopalecznik błotny, mietlica psia, turzyca sztywna. Torfowisko będące miejscem rozrodu żurawia.


Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG nr. z dn. 16.07.2008 r.
Wstecz


Torfowisko nad Jeziorem Popiel

Przewidywany użytek ekologiczny (20)

0,9 km SE od jeziora Popiel, Nadl. Gościno oddz. 615c, 616a.
Torfowisko śródleśne silnie uwodnione (chociaż odwadniane rowami). W okrajku występują płaty roślinności z dominacją situ rozpierzchłego, trzęślicy modrej i turzycy nitkowatej. Rozległą część centralną zajmują mszary i pła z dominacją turzycy dzióbkowatej, nitkowatej, przygiełki białej, wełnianki wąskolistnej i pochwowatej. W różnych zbiorowiskach występują poza tym: rosiczka okrągłolistna, czermień błotna i żurawina błotna. Na dużej powierzchni mszarów występuje luźny podrost sosny. Miejsce rozrodu żurawia.


Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG nr. z dn. 16.07.2008 r.
Wstecz

Torfowisko Popiele I

Przewidywany użytek ekologiczny (21)

1,1 km SE od jeziora Popiel, Nadl. Gościno oddz. 614c.
Na obrzeżach torfowiska, w miejscach suchych, dominuje zbiorowisko z trzęślicą modrą i wrzosem zwyczajnym. W zbiorowisku tym stwierdzono nieliczne występowanie wrzośca bagiennego. Zewnętrzna część żywego torfowiska pokryła jest roślinnością z klasy Scheuchzerio-Caricetea. W tych fitocenozach występuje m.in.: turzyca siwa, wełnianka wąskolistna, czermień błotna, siedmiopalecznik błotny i turzyca nitkowata. W centralnej części mszaru dominuje zbiorowisko z wełnianką pochwowatą i zbiorowisko z dominacją bagna zwyczajnego i udziałem modrzewnicy zwyczajnej. We wszystkich zbiorowiskach mszarnych występuje: żurawina błotna, rosiczka okrągłolistna i bagnica torfowa (gatunek obecnie nie stwierdzony, ale podawany wcześniej przez badaczy). Miejsce żerowania bielika, rozrodu płazów (ropucha szara, żaba jeziorkowa).

Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG nr. z dn. 16.07.2008 r.
Wstecz

Torfowisko Popiele II

Przewidywany użytek ekologiczny (22)

1,5 km SE od jeziora Popiel, Nadl. Gościno oddz. 640b
Posiada walory przyrodnicze i krajobrazowe torfowiska mszarnego, ze zbiorowiskami o charakterze naturalnym, z rzadko spotykanymi i zagrożonymi gatunkami roślin. Niewielkie torfowisko śródleśne porośnięte głównie trzęślicą modrą. Licznie występuje wełnianka pochwowata i wąskolistna. Rzadki podrost tworzy sosna zwyczajna.


Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG nr. z dn. 16.07.2008 r.
Wstecz


Torfowisko Popiele III

Przewidywany użytek ekologiczny (23)

1,2 km SE od jeziora Popiel. Nadl. Gościno oddz. 640f
Śródleśne torfowisko otoczone szerokim pasem zbiorowiska z dominacją situ rozpierzchłego, turzycy nitkowatej i trzcinnika lancetowatego. W części centralnej licznie rośnie wełnianka wąskolistna i pochwowata, turzyca nitkowata, turzyca siwa, turzyca dzióbkowata, trzęślica modra i mietlica psia. Znaczna część obiektu pokryta jest rzadkim podrostem sosny. Miejsce rozrodu żurawia i grzebiuszki ziemnej.


Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG nr. z dn. 16.07.2008 r.
Wstecz


Mokradło koło Dębicy

Przewidywany użytek ekologiczny (24)

1,5 km NE od Dębicy.
Niegdyś śródpolne oczko wody, obecnie przekształcone w torfowisko z pozostałością niewielkich soczewek wody, gdzie stwierdzono zbiorowiska mechowiskowe. Tu też występują: siedmiopalecznik błotny, czermień błotna, chroniony bobrek trójlistkowy, fiołek błotny. Część centralną torfowiska zajmują pła z dominacją turzyc oraz mszar z niskimi sosnami. Stwierdzono tu płaty chronionej rosiczki okrągłolistnej, a także obecność dwóch wełnianek: wąskolistnej i pochwowatej, żurawiny błotnej oraz trzęślicy modrej.
Obiekt ten o pow. około 3 ha jest miejscem bytowania grzebiuszki, ropuchy szarej, żaby jeziorkowej, wodnej i moczarowej, a być może także kumaka nizinnego, którego stwierdzono kilkadziesiąt metrów dalej.


Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG nr. z dn. 16.07.2008 r.
Wstecz


Leszczyn

Przewidywany użytek ekologiczny (25)

Leszczyn, SW od wsi.
Śródleśne torfowisko otoczone szerokim pasem zbiorowiska z dominacją situ rozpierzchłego, turzycy nitkowatej i trzcinnika lancetowatego. W części centralnej licznie rośnie wełnianka wąskolistna i pochwowata, turzyca nitkowata, siwa, dzióbkowata, trzęślica modra i mietlica psia. Znaczna część obiektu pokryta jest rzadkim podrostem sosny. Miejsce rozrodu żurawia i grzebiuszki ziemnej.


Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG nr. z dn. 16.07.2008 r.

Wstecz