Wstecz

Gmina Ustronie Morskie - użytki ekologiczne

Klify

Przewidywany użytek ekologiczny

Mapa: Klify
Mapa: UE Klify. Projekt z Opracowania ekofizjograficznego - pomarańczowy

Obszar: Ustronie Morskie, E w stronę Wieniotowa.
Celem utworzenia użytku ekologicznego jest ochrona inicjalnej i murawowej roślinności wydm u podnóży klifów, zboczy klifów, roślinności leśnej i zaroślowej w koronach klifów. Mimo silnej abrazji brzegu i presji turystycznej roślinność inicjalna i murawowa klifów na E od Ustronia Morskiego jest miejscami stosunkowo dobrze zachowana. Również w obrębie licznych, sztucznych nasadzeń (stabilizujących podłoże) spotkać można elementy naturalnej, interesującej roślinności.

Zarośla w koronie klifów i na wtórnie usypanych wydmach stopniowo przechodzą w antropogenicznie zniekształcone fitocenozy pomorskiego lasu brzozowo-dębowego.

Cenne gatunki roślin: honkenia piaskowa, solanka kolczysta, lepiężnik kutnerowaty, rokitnik zwyczajny, kalina koralowa, bluszcz pospolity, wiciokrzew pomorski, gruszyczka okrągłolistna, gruszyczka jednokwiatowa, gruszyczka jednostronna, korzeniówka zwyczajna, pszeniec gajowy, listera jajowata, czworolist pospolity.

Na obszarze przewidywanym do ochrony spotkać można historyczne ślady po istniejących jeszcze niedawno w tym miejscu umocnieniach obronnych - są to imponujących rozmiarów pozostałości po 31. Baterii Artylerii Stałej obrony wybrzeża morskiego.

Obiekt ujęty w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - uchwała RG Nr XIII/78/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. - na mapie kolor czerwony.
Projekt obejmuje okrojony fragment lasu nadmorskiego, a nie jak przewidywano w waloryzacji przyrodniczej gminy i w opracowaniu ekofizjograficznym gminy, las na N od drogi a także fragment wybrzeża z wydmami białymi i szarymi (obszar oznaczony kolorem żółtym).

* * * * *
Mapa: Klify w Wieniotowie
Mapa: UE Klify w Wieniotowie. Projekt z waloryzacji gminy z 2015 r.

Propozycja wg. waloryzacji przyrodniczej Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego z 2015 r. Proponowana jest korekta dotychczasowych granic użytku ekologicznego oraz nowa nazwa obiektu - "Klify w Wieniotowie"
Mimo silnej abrazji brzegu i presji turystycznej roślinność inicjalna i murawowa klifów i niewielkich wydm na wschód od Ustronia Morskiego jest miejscami dobrze zachowana. Na jednym stanowisku zachował się tu mikołajek nadmorski, lokalnie liczny jest kruszczyk rdzawoczerwony. Wzdłuż brzegu rosną tu także: honkenia piaskowa, groszek nadmorski, solanka kolczysta, lepiężnik kutnerowaty, wierzba piaskowa, rokitnik zwyczajny. Także w obrębie lasów na klifach i wydmach, obok płatów drzewostanów sosnowych (bez płatów o charakterze borów bażynowych) występują płaty buczyn oraz żyznych i bogatych florystycznie lasów nadmorskich z dużym udziałem krzewów. Rosną tu m.in. paprotka zwyczajna, kalina koralowa, bluszcz pospolity, wiciokrzew pomorski, gruszyczka okrągłolistna, korzeniówka zwyczajna, pszeniec gajowy, kostrzewa leśna, czworolist pospolity. Miejsce bytowania i wędrówek żab brunatnych i ropuchy szarej oraz rozrodu wielu chronionych drobnych ptaków wróblowatych.


Wstecz


Korona i Zaplecze Klifu

Przewidywany użytek ekologiczny

Mapa: Korona i Zaplecze Klifu
Mapa: UE Korona i Zaplecze Klifu wg. Studium - czerwony; wg. waloryzacji przyrodniczej - pomarańczowy
Sianożęty - Bagicz. Do plaży dochodzi specyficznie wykształcona, żyzna buczyna niżowa, porastająca szczyt stopniowo wznoszącego się, niskiego klifu. Runo leśne jest zasypywane piaskiem, pojawiają się w nim psammofity, co nadaje buczynie wyjątkowy charakter.

Na zapleczu buczyny rozwija się młoda fitocenoza olesu, a za nią (między lasem a drogą gruntową Sianożęty-Bagicz) mozaika napiaskowych muraw i wilgotnych łąk.
Buczyna na koronie klifu
Buczyna na koronie klifu
W kilku podtapianych zagłębieniach, wśród wtórnie usypanych wydm, występuje interesująca roślinność bagienna.

Cenne gatunki roślin: turzyca najeżona, turzyca piaskowa, oczeret Tabernemontana, szelężnik większy, konwalia majowa, bluszcz pospolity, przytulia wonna, lepiężnik kutnerowały, honkenia piaskowa.

Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - uchwała RG Nr XIII/78/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. - na mapie kolor czerwony. Granica obiektu odbiega od propozycji z waloryzacji przyrodniczej i z opracowania ekofizjograficznego gminy (granice oznaczone kolorem żółtym).

Z granic przewidywanego w waloryzacji przyrodniczej gminy użytku ekologicznego został wyłączony najbardziej interesujący fragment terenu położony po stronie wschodniej obszaru.
Fragment wilgotnej łąki
Fragment wilgotnej łąki na zapleczu klifu

Obszar wyłączony obejmuje wilgotny fragment terenu, siedlisko wielu rzadkich i chronionych roślin, m.in.: kukułka plamista, kukułka krwista, nasięźrzał pospolity, turzyca Oedera, gruszyczka mniejsza, świbka błotna, jeżogłówka najmniejsza, centuria pospolita, pływacz zachodni, kłoć wiechowata, drabik drzewkowaty, fałdownik nastroszony, fałdownik trzyrzędowy. mokradłoszka zaostrzona, brodawkowiec czysty, rokietnik pospolity.

W rozlewiskach wodnych występuje traszka grzebieniasta i traszka zwyczajna.
W miejscu tym zlokalizowane jest wyjątkowe, jedyne dotychczas stwierdzone w Polsce stanowisko grzyba Hebeloma hieteri.

* * *
W waloryzacji przyrodniczej Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego z 2015 r. zaproponowano włączyć do obszaru cennego przyrodniczo (OC-1)


Wstecz


Oczko Śródpolne I - Ustronie Morskie

Przewidywany użytek ekologiczny

Ustronie Morskie. Oczko wodne o powierzchni ok. 700 m2, zarybione. Jest jednym z bogatszych florystycznie oczek w gminie. Zanotowano tu 35 gatunków roślin i wyróżniono 5 zbiorowisk: moczarki kanadyjskiej, rdestnicy pływającej, pałki szerokolistnej, turzycy błotnej, mozgi trzcinowatej.

Cenne gatunki: ramienica Chara foetida, jeżogłówka pojedyncza, turzyca nibyciborowata, gwiazdnica błotna.

Wstecz


Oczko Śródpolne II - Ustronie Morskie

Przewidywany użytek ekologiczny

Oczko Śródpolne II - Ustronie Morskie
Mapa: UE Oczko Śródpolne II - Ustronie Morskie
Ustronie Morskie. Siedlisko marginalne. Oczko wodne o powierzchni ok. 100 m2 otoczone pasem drzew. Zanotowano tu 29 gatunków roślin i wyróżniono 4 zbiorowiska: spirodeli wielokorzeniowej, ramienicowy Charetum foetidae, rdestnicy pływającej, pałki szerokolistnej.

Cenne gatunki roślin: ramienica Chara foetida, turzyca pęcherzykowata, marek szerokolistny.
Obiekt uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG XXXIV/193/05 z 5.09.2005, Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 roku Nr 85 poz. 1761.

Wstecz


Oczko Śródpolne I - Gwizd

Przewidywany użytek ekologiczny

Oczko Śródpolne I - Gwizd
Mapa: UE Oczko Śródpolne I - Gwizd
Gwizd.
W zagłębieniu o powierzchni ok. 250 m2. Zanotowano tu 31 gatunków roślin oraz wyróżniono 7 zbiorowisk, tworzących klasyczny układ strefowy: spirodeli wielokorzeniowej, rogatka sztywnego, rdestnicy pływającej, turzycy sztywnej, turzycy zaostrzonej, turzycy błotnej, mozgi trzcinowatej.

Cenne gatunki roślin: turzyca sztywna, turzyca dzióbkowata, rogatek sztywny.
Obiekt ujęty w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - uchwała RG Nr XIII/78/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.

* * *

Użytek ekologiczny Gwizd
Mapa: Użytek ekologiczny - Gwizd
Użytek ekologiczny Gwizd. Propozycja wg. waloryzacji przyrodniczej Nadmorskiego Obszary Funkcjonalnego z 2014 r. Obiekt obejmuje dz. nr 300/2 w miejscowości Gwizd. Las po północnej stronie DK11. Niewielki kompleks grądów subatlantyckich w głęboko wciętych (4-5 m) dolinach niewielkich strumieni. Wśród drzew liczne okazałe czereśnie, buki, graby i dęby. Wiele drzew oplecionych kwitnącymi bluszczami o potężnych jak na ten gatunek pniach. Runo bogate zwłaszcza w okresie wiosennym. Największą osobliwością florystyczną jest silna populacja złoci pochwolistnej.
Celem utworzenia jest zachowanie śródpolnego kompleksu lasów grądowych.

Wstecz


Oczko Śródpolne II - Gwizd

Przewidywany użytek ekologiczny

Oczko Śródpolne II - Gwizd
Mapa: UE Oczko Śródpolne II - Gwizd
Gwizd.
Siedlisko marginalne. W zagłębieniu o powierzchni ok. 500 m2 zanotowano 24 gatunki roślin oraz wyróżniono 5 zbiorowisk: jeżogłówki gałęzistej, skrzypu bagiennego, turzycy sztywnej, kosaćca żółtego, turzycy pęcherzykowatej.

Cenne gatunki roślin: okrężnica bagienna, turzyca sztywna, turzyca nibyciborowata, marek szerokolistny, gwiazdnica błotna.
Obiekt ujęty w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - uchwała RG Nr XIII/78/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.

Wstecz


Przyleśne Oczko - Łasieński Las

Przewidywany użytek ekologiczny

Mapa: UE Przyleśne Oczko - Łasieński Las
Mapa: UE Przyleśne Oczko - Łasieński Las
SE od Gwizdu.
W oczku wodnym, okresowo tworzącym rozlewisko obejmujące także sąsiadujący fragment lasu, rozwija się bardzo bujna populacja pływacza zwyczajnego. W centralnej części oczka tworzy się wysepka porośnięta przez zarośla wierzbowe.
Przyleśne Oczko - Łasieński Las
Przyleśne Oczko - Łasieński Las


Cenne gatunki roślin: grążel żółty, pływacz zwyczajny, wierzbownica błotna.

Miejsce występowania: grzebiuszki ziemnej, żaby jeziorkowej, żaby moczarowej, ropuchy szarej i traszki zwyczajnej.
Obiekt ujęty w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - uchwała RG Nr XIII/78/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.


Wstecz


Kopuła

Przewidywany użytek ekologiczny

Mapa: Kopuła
Mapa: UE Kopuła
Kukinia, oddz. 61 Nadl. Gościno.
Na pow. 17,8 ha LMb, 27 ha innych drzewostanów. Fragmentarycznie wykształcone fitocenozy brzeziny bagiennej, olesu oraz łozowiska rozwijają się na zdegradowanych torfach wysokich. Kompleks leśno-zaroślowy otoczony jest przez stosunkowo szeroki rów melioracyjny, pastwiska i pola. Przez wschodnią część torfowiska prowadzi szeroka droga, odsłaniająca luźny i nie zmurszały torf. W brzezinie - liczne, płytkie doły potorfowe. Wiadomo, że już w XVIII w. wydobywano tu torf jako materiał opałowy, do użyźniania gleby oraz jako podściółka dla zwierząt.
Droga leśna na pokładach torfu
Droga leśna na pokładach torfu


Cenne gatunki roślin: turzyca długokłosa, kalina koralowa, kruszyna, siedmiopalecznik błotny, kruszczyk szerokolistny, jaskier skąpopręcikowy, drabik drzewkowaty, bielistka siwa, torfowiec nastroszony i torfowiec bagienny.
Gatunki fauny: traszka zwyczajna, grzebiuszka ziemna, ropucha szara i derkacz.

Na obrzeżach torfowiska występują łany bodziszka pirenejskiego.
Obiekt ujęty w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - uchwała RG Nr XIII/78/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.


Wstecz


Kukinia

Przewidywany użytek ekologiczny

Mapa: Kukinia
Mapa: UE Kukinia
Kukinia.
Twardowodny oligo- i mezotroficzny zbiornik z podwodnymi łąkami ramienic.
W zagłębieniu o powierzchni ok. 200 m2 i stromych zboczach, mimo dużych wahań lustra wody, utrzymuje się bogata roślinność.
Fragment zagłębienia z zakrzaczeniami
Fragment zagłębienia w formie rowu (w głębi)
Zanotowano tu 42 gatunki roślin i wyróżniono 7 zbiorowisk roślinnych: zespół ramienicy Charetum hispidae, szuwar oczeretowy, szuwar pałkowy, zespół jeżogłówki gałęzistej, szuwar z ponikłem błotnym, szuwar trzcinowy, szuwar turzycy błotnej.

Cenne gatunki roślin: ramienica kosmata, oczeret jeziorny, sit spłaszczony.
Obiekt ujęty w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - uchwała RG Nr XIII/78/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.


Wstecz


Rusowski Las

Przewidywany użytek ekologiczny

Mapa: Rusowski Las
Mapa: UE Rusowski Las
Rusowo.
Obszar interesująco wykształconych pod względem fizjonomicznym fitocenoz grądowych oraz bagiennej roślinności leśnej i zarostowej (łozowiska i ols porzeczkowy). Stare dęby i buki (o rozmiarach pomnikowych) w grądzie na stromych zboczach niecki terenu wytwarzają kaskadowe nasady pni.
Ols porzeczkowy - fragment Rusowskiego Lasu
Ols porzeczkowy - fragment Rusowskiego Lasu
W centralnej części niecki występują młode fitocenozy olsu porzeczkowego, o tworzącej się dopiero strukturze kępkowej oraz bujnym runie, zdominowanym przez gatunki szuwarowe.

Cenne gatunki roślin: kruszczyk szerokolistny, kalina koralowa, bluszcz pospolity, bniec czerwony, zachyłka błotna, porzeczka czarna, fiołek błotny, sromotnik smrodliwy.

Wskazane jest objęcie ochroną pomnikowych okazów drzew i zachowanie obecnych stosunków wodnych.

Obiekt ujęty w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - uchwała RG Nr XIII/78/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.


Wstecz


Oczko

Przewidywany użytek ekologiczny

UE Oczko
Mapa: UE Oczko
E od Rusowa.
Jest to polne oczko wodne o średnicy około 100 m, zarastające wokół szuwarem trzcinowym i częściowo łozą.
Siedlisko rozrodu kumaka nizinnego - jedyne w gminie, grzebiuszki ziemnej, ropuchy szarej, żaby jeziorkowej, trawnej i moczarowej, a także ptaków: kokoszki i trzcinniczka.

Celem utworzenia użytku ekologicznego jest ochrona siedliska gatunków zwierząt chronionych i rzadkich.
Obiekt ujęty w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - uchwała RG Nr XIII/78/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.

Wstecz