Wstecz

Natura 2000

Kemy Rymańskie

Specjalny obszar ochrony siedlisk europejskiej sieci obszarów chronionych

Wybierz obszar
 - Obszar "Kemy Rymańskie"
Mapa obszaru - stan aktualny:
źródło - http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000
- Kemy Rymańskie

Mapa obszaru - stan z 2004 roku:
źródło - http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000
- Kemy Rymańskie

Obszar położony jest na terenie gmin: Gościno, Rymań i Siemyśl. Powierzchnia obszaru 2.624 ha. Obejmuje on kompleks lasów, łąk i jezior łączący korytarz ekologiczny doliny rzeki Mołstowej z korytarzem rzeki Dębosznicy i Błotnicy.

Obszar cechuje się bardzo zróżnicowaną rzeźbą terenu. Jej charakterystycznym elementem są wyraźnie zaznaczające się w krajobrazie wzgórza kemowe. Wznoszą się one do 35 m ponad powierzchnię sąsiednich obniżeń, zajmowanych przez łąki, torfowiska mszarne i lasy bagienne. Wzgórza pokryte są lasami, głównie kwaśnymi dąbrowami (z dużą powierzchnią starodrzewi) z masowo występującą borówką czarną, orlicą pospolitą i trzcinnikiem leśnym. W miejscach niżej położonych walorami przyrodniczymi wyróżniają się rozległe bagienne brzeziny i lasy brzozowo-sosnowe oraz lasy łęgowe, grądy, żyzne i kwaśne buczyny oraz kompleksy wilgotnych łąk i szuwarów. Rozproszone są niewielkie powierzchniowo, ale dobrze zachowane mszary śródleśne, źródliska, murawy napiaskowe i świeże łąki. W jeziorach malowniczo położonych wśród lasów, licznie występują grążele i grzybienie białe.

Obszar leży w granicach Nadleśnictwa Gościno. Jest to obiekt o wysokiej różnorodności przyrodniczej (15 siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej), z szatą roślinną o dużym stopniu naturalności. Wyjątkowo piękne fragmenty dąbrowy acidofilnej. Dobrze wykształcone siedliska bagienne, z priorytetowymi siedliskami: bory i lasy bagienne, lasy łęgowe.

W obszarze odnotowano też 18 gatunków roślin objętych ochroną prawną m.in. turzyca bagienna, konwalia majowa, rosiczka okrągłolistna, wrzosiec bagienny, bagno zwyczajne, widłak jałowcowaty, podkolan zielonawy, wiciokrzew pomorski, bluszcz pospolity.

Znamiennym elementem krajobrazu obszaru są potężne drzewa (głównie dęby, buki, lipy, graby). 12 z nich przekracza 4 m obwodu (najokazalszy dąb osiąga rozmiar 610 cm), kilkadziesiąt ma ponad 3 m obwodu.
Ostoja ma też walory ornitologiczne (obecność lęgowych gatunków drapieżnych, takich jak: orlik krzykliwy, kania rdzawa).
Na północ od Rymania oraz przy Jeziorze Kamienica znajdują się wspaniale zachowane grodziska.

Stwierdzono tutaj występowanie 2 gatunków płazów z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (kumak nizinny, traszka grzebieniasta).

Występują tu ponadto cenne gatunki zwierząt:
Płazy: ropucha szara, grzebiuszka ziemna, ropucha zielona, rzekotka drzewna, traszka zwyczajna, żaba jeziorkowa, żaba moczarowa, żaba trawna, żaba wodna,
Bezkręgowce: ślimak winniczek.