Wstecz

Natura 2000

Torfowisko Poradz

Obiekt znajduje się na terenie powiatu Świdwin. Niewielką częścią wkracza w granice powiatu kołobrzeskiego na obszarze gminy Rymań. Jest to kompleks śródleśnych torfowisk wykształconych w podłużnych, bezodpływowych obniżeniach terenu przecinających rozległy sandr wchodzący w skład Niziny Białogardzkiej. Tereny między torfowiskami porastają suboceaniczne bory sosnowe Leucobryo-Pinetum. Torfowiska mają zróżnicowaną powierzchnię, obok drobnych (0,3 ha) występuje tu też rozległy mszar otwarty zajmujący ok. 27 ha oraz rynna torfowa porośnięta mszarami i lasami bagiennymi na łącznym areale ok. 53 ha. Otwarte torfowiska mszarne otoczone są pasami bagiennych borów sosnowych i brzezin. Miejscami wykształcają się też wilgotne bory trzęślicowe na płytkich torfach. Wśród torfowisk rozproszone są różnej wielkości jeziorka dystroficzne ze zbiorowiskami grążela drobnego, osoki aloesowatej oraz luźnymi płami siedmiopalecznika błotnego i czermieni błotnej. Pła i mszary tworzą torfowce poprzerastane najczęściej turzycą dzióbkowatą w części centralnej i sitem rozpierzchłym na obrzeżach. Poza tym występują tu mszary z turzycą nitkowatą, bagienną, wełnianką wąskolistną, przygiełką białą, niewielkie fragmenty zajmują zbiorowiska typowe dla torfowisk wysokich w wełnianką pochwowatą i płatami czerwono zabarwionych torfowców (Sphagnum magellanicum i Sph. rubellum). Największe torfowisko otwarte reprezentuje typowy ciąg sukcesyjny dla torfowisk mszarnych - od zarastającego jeziorka dystroficznego, poprzez pła i mszary do krzewinkowych zbiorowisk mszarnych z bażyną czarną i wrzosem, przechodzących w zarośla bagna zwyczajnego poprzerastane niskimi sosnami i dalej w bory bagienne i wilgotne bory trzęślicowe. Na części torfowisk widoczne ślady po eksploatacji torfu w postaci zagłębień o regularnych kształtach wypełnionych mszarami torfowcowymi.

Kompleks typowych dla młodoglacjalnego krajobrazu północnej Polski torfowisk przejściowych i lasów bagiennych. Obiekty tego typu występują w warunkach Pomorza Zachodniego zwykle na niewielkich, rozproszonych powierzchniach. Przekłada się to na stosunkowo niewielki udział tych siedlisk w sieci Natura 2000 w porównaniu do znaczenia dla bioróżnorodności i skali ich zagrożeń. W tym wypadku na stosunkowo niewielkiej powierzchni występuje skupienie kilkunastu torfowisk z bogatą florą charakterystyczną dla tego rodzaju obiektów. Szczególne znaczenie ma wykształcenie się tutaj w sposób typowy i bardzo dobrze zachowany siedlisk przyrodniczych 7140, 3160, 91D0. Usytuowanie wewnątrz rozległego kompleksu leśnego sprzyja zachowaniu ich walorów. Ze względu na kontrast ekologiczny z otaczającymi siedliskami borowymi, torfowiska pełnią dużą rolę jako miejsca lęgowe i żerowe wielu gatunków zwierząt, zwłaszcza płazów i gadów.

Ważne gatunki zwierząt i roślin:
PŁAZY: żaba moczarowa, żaba wodna, żaba jeziorkowa, żaba śmieszka, traszka zwyczajna.

GADY: jaszczurka zwinka, zaskroniec zwyczajny.

ROŚLINY: modrzewnica zwyczajna, turzyca nitkowata, turzyca bagienna, rosiczka okrągłolistna, nerecznica grzebieniasta, bażyna czarna, wrzosiec bagienny, wełnianka wąskolistna, wełnianka pochwowata, sit drobny, bagno zwyczajne, widłak jałowcowaty, grążel drobny, grzybienie białe, bagnica torfowa, jeżogłówka najmniejsza, osoka aleosowata.