Wstecz

Gmina Kołobrzeg - zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Moreny Srokosza

Przewidywany Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy

Mapa: Obszar pomiędzy Kądzielnem i Stramnicą
Mapa: Granice wg waloryzacji przyrodniczej gminy

Propozycja z waloryzacji przyrodniczej gminy z 2002 roku.
Obszar położony jest między Stramnicą, a Kądzielnem we wschodniej części gminy. Silnie falista powierzchnia wznosi się na wysokość 44,5 m n.p.m i stanowi najwyższe wzniesienie gminy. Liczne głębokie i zatorfione obniżenia terenu to relikty istniejących tu kiedyś zbiorników wodnych.
Droga polna pomiędzy Kądzielnem a Stramnicą
Droga polna pomiędzy Kądzielnem a Stramnicą
Droga polna pomiędzy Kądzielnem i Stramnicą daje pełny obraz ukształtowania terenu i z tego względu stanowi atrakcyjny szlak turystyczny o znacznych walorach krajobrazowych.

Celem ochrony winno być zachowanie unikalnych walorów różnorodności biologicznej, ochrona lokalnych walorów krajobrazowych, zachowanie żerowisk kani rudej i lęgowiska dzierzb, ochrona ptaków wróblowatych oraz zachowanie walorów krajobrazowych.


Mapa: Obszar pomiędzy Kądzielnem i Stramnicą
Mapa: Granice wg opracowania ekofizjograficznego

Propozycja z opracowania ekofizjograficznego gminy z 2008 roku.
Znajdują się tu wielkoobszarowe uprawy rolne na pagórkowatych wzniesieniach oraz stanowisko rozrodu fauny: skowronek, świergotek łąkowy, trzcinniczek, zaganiacz, trznadel, potrzos, potrzeszcz, pliszka siwa, lęgowisko błotniaka stawowego.
Na tym terenie przewiduje się również utworzenie użytków ekologicznych ze względu na występowanie tam cennych gatunków roślin. Są to: Stramnicki grąd, Oczko śródpolne Stramnica. Na podstawie Dyrektywy siedliskowej, jest tu siedlisko rzadkich gatunków tj. żaba moczarowa, jaszczurka zwinka, żmija zygzakowata.

W opracowaniu ekofizjograficznym gminy Kołobrzeg z 2008 roku zaproponowano zmniejszenie obszaru ZPK "Moreny Srokosza" wg granic jak na mapie z lewej strony.

Więcej >>
* * * * *
Droga polna pomiędzy Kądzielnem a Stramnicą
Droga polna pomiędzy Kądzielnem a Stramnicą. Składowisko ziemi do zasypania wilgotnego fragmentu terenu

Drobne zagłębienia terenowe i skrawki nieużytków zaczęły służyć do składowania ziemi z wykopów budowlanych w Kołobrzegu. Zmianie ulega naturalny charakter krajobrazu i ukształtowanie terenu.
Ciekawe, czy składowanie ziemi odbyło się zgodnie z prawem i na podstawie wymaganych zezwoleń ( grudzień 2007 r.).


* * * * *

Droga polna pomiędzy Kądzielnem a Stramnicą
Droga polna pomiędzy Kądzielnem a Stramnicą (kwiecień 2011 r.)
Na obszarze przewidywanego Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego rozpoczęła się budowa elektrowni wiatrowej. Ustanowienie proponowanej formy ochrony prawnej obszaru mogło zapobiec takiemu zagospodarowaniu terenu. Tak się jednak nie stało. (sierpień 2010 r.).

* * * * *

W wyniku waloryzacji przyrodniczej Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego z 2015 r. w zamian ZPK "Moreny Srokosza" proponuje się utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu 'Mirocice - Stramnica' obejmujący znacznie większy fragment gminy Kołobrzeg oraz fragment terenu miasta Kołobrzeg.


Wstecz


Pradolina i Dolina rzeki Parsęty

Przewidywany zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Widok na pradolinę rzeki Parsęty.
Widok na Pradolinę i Dolinę rzeki Parsęty z Przećmina w kierunku północnym

Obszar na północy rozciąga się pomiędzy Dźwirzynem a Grzybowem, na wschodzie ciągnie się do Rościęcina oraz obejmuje takie miejscowości jak: Karcino, Głowaczewo, oraz sąsiaduje z m. Drzonowo, Nowogardek, Stary Borek, Błotnica, Przećmino i Zieleniewo. Obejmuje on większą część gminy Kołobrzeg.

Wspaniała panorama na znaczną część obszaru roztacza się ze wzgórza w Przećminie, w miejscu po byłej jednostce wojskowej. Widoczność z tego miejsca sięga wielu kilometrów w kierunku północnym. Można stąd objąć obserwacją teren od Nowogardku po Kołobrzeg a w kierunku północnym aż po bory nadmorskie.
W kierunku południowym wspaniały widok na Pradolinę roztacza się z niewielkiego wzgórza w Starym Borku.

Celem ochrony obszaru jest zachowanie walorów różnorodności biologicznej, ochrona regionalnych walorów krajobrazowych, zachowanie lęgowisk ptaków z "Polskiej czerwonej księgi zwierząt", ochrona miejsc rozrodu ptaków, zalewowych łąk w korycie cieków wodnych takich jak Błotnica, Stróżka, Wielki Rów i Dębosznica, ochrona krajobrazu i terenów mokradłowych.

Na obszarze tym przewidziano utworzenie pięciu użytków ekologicznych ze względu na występowanie tam cennych gatunków roślin. Są to: Ujście Błotnicy, Brzezina bagienna, Oczko śródpolne Stary Borek, Uroczysko Grzybowo, Oczko wodne Korzyścienko.

W opracowaniu ekofizjograficznym gminy Kołobrzeg z 2008 roku zaproponowano rezygnację z ZPK „Pradolina i Dolina rzeki Parsęty” ze względu na objęcie ochroną jego części, na której powołano obszary NATURA 2000 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z późn. zmianami) oraz objęcie doliny Parsęty formą ochrony wyższej rangi i w zmienionych granicach.

* * * * *

W waloryzacji przyrodniczej Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego z roku 2015, zaproponowano ochronę obiektu w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradolina i Dolina rzeki Parsęty.

Wstecz

Borek

Przewidywany Zespół przyrodniczo - krajobrazowy

Mapa: Stary Borek (kemy, ozy)
Mapa: Stary Borek (kemy, ozy)
Obiekt położony w pobliżu Starego Borka. Do ochrony przewidziano fragment terenu z elementami polodowcowej rzeźby terenu (kemy i ozy) na południe od miejscowości. W granicach zespołu znajduje się jezioro Borek. Jest to jezioro polodowcowe liczące ok. 10 000 lat o powierzchni ponad 10,1 ha. Położone na górce, na wysokości 4 m n.p.m. Jego maksymalna głębokość wynosi 5 metrów. Silnie zdegradowane poprzez zanieczyszczenia ze wsi. Sąsiaduje z zagajnikiem sosnowym. Przy zachodnim brzegu jeziora występuje nieco szerszy szuwar pałkowo - trzcinowy.
Obiekt obejmuje także oczko wodne okresowo wysychające. Wymaga ochrony jako siedlisko marginalne. Porastają je szuwary z okrężnicą bagienną, szuwar z pałką szerokolistną, szuwar z manną mielec, z manną jadalną.

Cenne gatunki to: bebłek błotny, przetacznik błotny, okrężnica bagienna, jaskier skąpopręcikowy, szczaw błotny, wgłębka.

Obiekt ujęty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Uchwała nr XVIII/129/12 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28.06.2012 r.

* * * * *

W waloryzacji przyrodniczej Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego z roku 2015, zaproponowano rezygnację z ochrony obiektu w formie Zespołu przyrodniczo - krajobrazowego i powrót do koncepcji użytku ekologicznego.

Wstecz