Wstecz

Gmina Gościno

Pobłockie Mokradła

Przewidywany Zespół przyrodniczo - krajobrazowy

Pobłocie Małe Pobłocie Małe: 0,7 km NW, Nadl. Gościno, obr. Gościno, oddz. 16 (116?).
Kompleks bagiennych olszyn i brzezin oraz mszarów i szuwarów. Kompleks mokradeł położonych wśród drzewostanów gospodarczych, głównie brzozowych. Mokradła otaczają łozowiska z wierzbą szarą, pod krzewami pła tworzy czermień błotna. Wszystkie mokradła (16c,f,h) pokrywają pła z sitem rozpierzchłym, mniejsze powierzchnie zajmują mszary z turzycą nitkowatą, dzióbkowatą i pęcherzykowatą, zbiorowiska z manną jadalną. W fitocenozach bagiennych występują m.in. wełnianka wąskolistna, siedmiopalecznik błotny, przetacznik błotny, turzyca pospolita i siwa. W otaczających mokradła lasach występuje kalina koralowa, wyka leśna.

Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do ochrony w formie użytku ekologicznego - Uchwała RG Nr XVI/118/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewidziano utworzenie Zespołu przyrodniczo - krajobrazowego. Uchwała Nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 kwietnia 2011 r.
Wstecz

Pobłockie Lasy

Przewidywany Zespół przyrodniczo - krajobrazowy

Pobłocie Małe: 1 km SSW, Myślino: 1,2 km NE, Nadl. Gościno, oddz. 21i,h,j i 22b,c,d,g,f,h.
Kompleks bagiennych olszyn i brzezin oraz mszarów i szuwarów. W środkowej części obiektu (oddz. 22c) obniżenie (dawne wyrobisko po eksploatacji torfu?) pokryte mszarem z dominacją turzycy dzióbkowatej i wełnianki wąskolistnej. Licznie tu rosną także: żurawina błotna, turzyca pospolita oraz tworząca niskie zarośla w zachodniej części nielicznie występuje modrzewnica zwyczajna. Na obrzeżach mszaru płaty turzycy nitkowatej, a dalej bór bagienny z masowo występującym bagnem zwyczajnym, liczną borówką bagienną, bażyną czarną, wełnianką pochwowatą. Wszędzie w borze wyraźne zagłębienia świadczące o dawnej eksploatacji torfu. Na groblach torf zmurszały. Na groblach oraz dalej ku zewnętrznej części torfowiska gatunki tortowiskowe ustępują w runie borówce czarnej, trzęślicy modrej, w podszycie masowo występuje kruszyna.

Obiekt o walorach regionalnych (dobrze wykształcony reprezentant ekosystemu ginącego w skali regionu, bogactwo florystyczne).

Obiekt uwzględniony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała RG Nr XVI/118/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewidziano utworzenie Zespołu przyrodniczo - krajobrazowego. Uchwała Nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 kwietnia 2011 r.
Wstecz

Karkowo

Przewidywany Zespół przyrodniczo - krajobrazowy

Karkowo: 0,6 km N. Nadl. Gościno, obr. Gościno, oddz. 120t,w,y.
Kompleks łąk, lasów i mokradeł w rejonie Karkowa (kompleks brzezin bagiennych i mszarów).
Zadrzewienie śródpolne otaczające torfowisko. W wielogatunkowym drzewostanie dominują sosny, jawory, buki, świerki. Pojedynczo występują egzoty, m.in. świerk sitkajski o obwodzie 300 cm, sosny wejmutki. W części środkowej obniżenie ze śladami eksploatacji torfu w formie obniżeń o regularnych, prostokątnych kształtach. Obecnie wyrobiska zarośnięte są kożuchami torfowców z wełniankami pochwowatą i wąskolistną. Na zmurszałym torfie wokół wyrobisk dominuje trzęślica modra, której towarzyszą turzyca siwa, sit rozpierzchły i zarośla kruszyny. Drzewostan tworzą brzozy omszone i sosny. W części środkowej drzewa rosną coraz rzadziej i w końcu ustępują otwartemu mszarowi przerośniętemu sitem rozpierzchłym. Mniejsze płaty zajmują mszary z wełniankami, z siedmiopalecznikiem błotnym, turzycą dzióbkowatą. W kępach rośnie wierzba uszata a na obrzeżach mszarów nielicznie trafia się borówka bagienna.
Celem utworzenia zespołu jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych kompleksu bagiennych olszyn i brzezin oraz mszarów i szuwarów, z rzadko spotykanymi, zagrożonymi i chronionymi gatunkami roślin.

Wstecz

Ramlewo

Przewidywany Zespół przyrodniczo - krajobrazowy

Ramlewo: tereny wokół wsi Ramlewo (teren rolniczy z parkami, zadrzewieniami i zaroślami śródpolnymi oraz bogatymi florystycznie, malowniczymi łąkami).
Teren rolniczy z wsią, polami uprawnymi, łąkami, zadrzewieniami w pagórkowatym krajobrazie. O walorach krajobrazowych stanowi zróżnicowana rzeźba terenu, znaczny udział zadrzewień i zarośli w krajobrazie, tradycyjna zabudowa wiejska i zagrodowa, dwa parki dworskie. Walory przyrodnicze koncentrują się w obniżeniach - na łąkach. Występują tu zbiorowiska szuwarowe i turzycowiska oraz łąkowe. W rowach przecinających obniżenia torfowe masowo występuje rukiew wodna. Bogate florystycznie łąki są miejscem występowania długiej listy gatunków rzadko spotykanych i chronionych: turzyca prosowata, łuszczkowata, żółta, dwustronna, świbka błotna, wełnianka wąskolistna, krwawnik kichawiec, drżączka średnia, kukułka plamista, kukułka szerokolistna. W południowej części obszaru występują suche murawy z chronionymi kocankami. W uprawach polowych licznie rośnie złocień żółty. W zadrzewieniach na NW od wsi zanotowano bluszcz, zerwę kłosową, bniec czerwony. W zaroślach śródpolnych SW od wsi znaleziona została także naparstnica purpurowa.

Wstecz