Wstecz

Miasto Kołobrzeg


Wybierz obiekt
- parki - parki zabytkowe- cenne obiekty przyrodnicze
Szczegółowa mapa Kołobrzegu

Kołobrzeg to 50-tysięczne, prężnie rozwijające się miasto - uzdrowisko z licznymi sanatoriami i domami wypoczynkowymi, leżące przy ujściu rzeki Parsęty do Bałtyku. Tu znajduje się morski port handlowy, rybacki, pasażerski i wojenny, siedziba Starostwa Kołobrzeskiego. Od dawna przyciąga turystów krajowych i zagranicznych jakością wód kąpieliska morskiego, krystalicznie czystym powietrzem, urokiem plaż, specyficznym klimatem i zielenią.

Plaża w Kołobrzegu
Plaża w Kołobrzegu

Mikroklimat, źródła solankowe, borowina, plaża ze złotym piaskiem, duże nasłonecznienie, aerozol unoszący się w pobliżu nadmorskiego brzegu, wszystko to zadecydowało, iż Kołobrzeg to najznakomitsze uzdrowisko nad Bałtykiem.

Poza powszechnie znanymi, wspaniałymi, piaszczystymi plażami morskimi, wiele tu miejsc cennych i ciekawych pod względem przyrodniczym i krajoznawczym. Jest to w dużym stopniu zasługa zróżnicowanej rzeźby terenu. Okolice Kołobrzegu bowiem mimo położenia w obrębie nizin Pobrzeża Południowobałtyckiego cechują się znacznym zróżnicowaniem budowy geomorfologicznej. Jest to skutek działalności lądolodu, który na falistej równinie dawno temu uformował liczne wzniesienia morenowe, kemy i ozy oraz przyczynił się do powstania lokalnych obniżeń terenu i rozległych pradolin. Na ukształtowanie się dzisiejszego, ciekawego krajobrazu nałożyły się także wpływy klimatu i morza, które od tysięcy lat uderza falami w ląd.

Specyficzny klimat oraz mozaika siedlisk przyrodniczych okolic Kołobrzegu, w niewielkim stopniu zdegradowanych, to sprzyjające warunki do rozwoju gatunków roślin i zwierząt o różnorodnych, często unikalnych wymaganiach. Wiele z nich to perły przyrodnicze, inne zaś to ślady przyrodniczej przeszłości tych ziem.

Wejście do portu morskiego zimą
Wejście do portu morskiego zimą
Zbliżone do podgórskich tutejsze warunki klimatyczne spowodowały, że przetrwały tu organizmy, które dawno wycofały się na północ w ślad za topniejącym lodowcem.
Także ostoję znalazły tu liczne gatunki związane z wilgotnym klimatem atlantyckim, występujące jedynie w zachodniej części kraju. Również siedliskiem specyficznej roślinności jest plaża i wydmy nadmorskie.
Wokół nielicznych źródeł solankowych utworzyły się unikalne, niezwykle rzadkie zespoły roślinne złożone z gatunków lubujących się w zasolonym środowisku, a w rzadko spotykanych, leśnych gatunkach roślin i grzybów odnaleźć można ślady prastarej, puszczańskiej kniei rozciągającej się dawniej wzdłuż wybrzeża morskiego.

Wszystkie te czynniki powodują, że Kołobrzeg i jego okolice, to unikalne miejsce bytowania bardzo urozmaiconej gatunkowo a także ginącej i wymierającej flory i fauny.

Klifowy brzeg morski
Klifowy brzeg morski we wschodniej części Kołobrzegu

BRZEG MORSKI - Plaża morska wydaje się być miejscem skrajnie niegościnnym dla roślin ze względu na ubogie i niestabilne piaszczyste podłoże, duże zasolenie i pojawiające się od czasu do czasu sztormowe fale. Mimo to nie tylko plażowicze w sezonie letnim znajdują upodobanie w takim otoczeniu...   > >

SOLNISKA, ze względu na wysoką koncentrację soli, zwłaszcza chlorku sodu stanowią ekstremalne siedlisko przyrodnicze. Funkcjonować tu mogą tylko wyspecjalizowane organizmy odporne na wysokie stężenia chlorków, zdolne przetrwać w takich warunkach i w dodatku preferujące takie siedliska... >>

TERENY PODMOKŁE są charakterystycznym elementem rzeźby terenu okolic Kołobrzegu i na zachód od niego, jest to tzw. Pradolina Bałtycka, rozciągająca się równolegle do brzegu morskiego. To obniżenie terenu utworzone zostało przez wody spływające z lądolodu, a także rzeki płynące z południa, których dalszy bieg na północ zablokowany był przez lodowiec... >>

Pokłady torfu na plaży
Niszczące działanie zimowych sztormów. Pokłady torfu na plaży - ślad po dawnym jeziorze Czarnym w tych okolicach.

TORFOWISKA, które zachowały znaczny stopień naturalności, są cennym elementem młodoglacjalnego krajobrazu bliższych i dalszych okolic Kołobrzegu, zwłaszcza obszarów na wododziale i w zlewni Parsęty, cechujących się wyjątkowo licznym występowaniem mokradeł i bagien różnego typu... >>

LASY o wielu naturalnych cechach, w okolicach Kołobrzegu zachowały się do dziś w bardzo wielu miejscach na trudnodostępnych stokach i bagnistych dnach dolin wyżłobionych przez rzeki Parsętę czy Błotnicę oraz ich mniejsze dopływy ... >>

WODY - Niewiele jest otwartych wód w okolicach Kołobrzegu. Te jednak, które są, cechują się niezwykle malowniczym położeniem - zwykle wśród lasów, w głębokich rynnach lub obniżeniach wytopiskowych... >>

Cenne obszary przyrodnicze

W granicach miasta Kołobrzeg, niezależnie od wytypowanych obszarów sieci Natura 2000 istnieją lub są przewidywane do ochrony prawnej obiekty przyrodnicze.

Rezerwaty przyrody
- Podczele
- Solnisko Kołobrzeskie

Obszary chronionego krajobrazu
- Koszaliński Pas Nadmorski
- Dolina Parsęty
- Mirocice - Stramnica

Użytki ekologiczne
- Ekopark Wschodni
- Solniska na Owczym Bagnie
- Dolina Stramniczki
- Maćkowe Łąki

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy
- Mirocice

Inne obszary cenne przyrodniczo (OC)
- wykaz


Cenne obiekty I Parki gminne I Pomniki przyrody I Rośliny chronione I Zabytki ]