Wstecz

Natura 2000

Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski

Specjalny obszar ochrony siedlisk europejskiej sieci obszarów chronionych

Wybierz obszar
 - "Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski" w granicach powiatu kołobrzeskiego
Mapa obszaru - stan aktualny:
źródło - http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000
- Trzebiatowsko - Kolobrzeski Pas Nadmorski - mapa cz.1
- Trzebiatowsko - Kolobrzeski Pas Nadmorski - mapa cz.2

Mapa obszaru - w/g stanu z roku 2004 i 2006:
źródło - http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000
- Trzebiatowsko - Kolobrzeski Pas Nadmorski - mapa cz.1
- Trzebiatowsko - Kolobrzeski Pas Nadmorski - mapa cz.2

Ostoja obejmuje najlepiej zachowany fragment zróżnicowanego geomorfologicznie wybrzeża Bałtyku: brzegi klifowe (aktywne - erodujące i ustabilizowane z zaroślami), wydmowe, mierzeje odcinające lagunowe jeziora przymorskie, płytkie ujścia rzek.

Typowo wykształcony układ pasowy biotopów obejmuje pas wód przybrzeżnych, plażę z
Wiciokrzew pomorski - kwiat
Wiciokrzew pomorski
ugrupowaniami organizmów psammofilnych oraz pasami kidziny, inicjalne stadia wydm białych, wydmy szare z roślinnością niską (ugrupowania porostów, psammofilne zbiorowiska trawiaste z okazami mikołajka nadmorskiego, zakrzewienia, stadia inicjalne boru bażynowego, wydmy ustabilizowane porośnięte borami bażynowymi (najlepiej zachowane w regionie fragmenty tych borów między Mrzeżynem a Pogorzelicą z bogatymi populacjami gatunków charakterystycznych, zagłębienia międzywydmowe z mokradłami (w tym stadia inicjalne mszarów).
W mezotroficznych lasach mieszanych na podłożu piaszczystym (Betulo-Quercetum) występuje charakterystyczny wiciokrzew pomorski. Na zapleczu pasa wydmowego kompleksy lasów bagiennych i łęgowych częściowo na podłożu torfowym: wokół jeziora Liwia Łuża, między Włodarką a Mrzeżynem, na południowy zachód od Dźwirzyna i południowy zachód od Kołobrzegu.

Wartość przyrodnicza i znaczenie
Woskownica europejska
Woskownica europejska
Wyniesienia moreny dennej, w pasie brzegowym pokryte są głównie lasami mieszanymi z wiciokrzewem pomorskim. Charakterystycznym elementem pasa brzegowego są jeziora lagunowe, oddzielone od morza wąskim pasem mierzei: Resko Przymorskie i Liwia Łuża. Pełnią ważna rolę jako ostoje ptaków, obfitują także w cenne gatunki flory. Od południa obszar Ostoi zamknięty jest rozległym, pasmowym obniżeniem Pradoliny Bałtyckiej, w dużym stopniu wypełnionej pokładami torfów niskich, w większości odwodnionych w przeszłości i wykorzystywanych jako użytki zielone. Obszar pradoliny przecięty jest siecią kanałów oraz mniej lub bardziej naturalnych cieków (m. in. Rega, Stara Rega, Parsęta, Czerwonka). W ich korytach, starorzeczach oraz na brzegach rozwijają się zbiorowiska roślin wodnych z udziałem halofitów. Obecnie duży procent powierzchni pradoliny nie jest użytkowany rolniczo. Na obrzeżach pradoliny obserwuje się rozwój zarośli z udziałem woskownicy europejskiej. W wyniku degradacji urządzeń hydrotechnicznych występuje miejscowe zabagnienie terenu i okresowe zalewanie, w tym wodami słonawymi.

Ostoja odznacza się wysokim stopniem reprezentatywności siedlisk, typowych dla południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Głównym walorem obszaru jest bardzo dobry stan zachowania typowych biotopów tworzących pas nadmorski, w szczególności kompleksu wybrzeża akumulacyjnego z borami bażynowymi. W obrębie ostoi występuje szereg skupień roślinności halofilnej.
Mlecznik nadmorski
Mlecznik nadmorski
Obszar słonorośli na zapleczu pasa wydmowego na północ od Włodarki należy do najbardziej rozlegległych ekosystemów tego typu w Polsce. Duże populacje tworzą tu: sit Gerarda, aster solny, świbka morska, babka nadmorska, mlecznik nadmorski. Liczne mniejsze skupienia, związane z wysiękami solanki, występują m.in. koło Kołobrzegu. Rozległe mszarne torfowiska typu bałtyckiego rozwinęły się w pasie nadmorskim ze względu na korzystne warunki klimatyczne. W przeszłości częściowo odwodnione, obecnie reprezentują mozaikę zbiorowisk naturalnych i stadiów regeneracyjnych. Na powierzchni rozległego torfowiska "Roby" występuje m.in. rzadki mszarnik wrzoścowy, zbiorowiska mszarów i borów bagiennych z bogatymi populacjami cennych roślin torfowiskowych.

Łącznie stwierdzono tu 17 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Bogata lista gatunków roślin naczyniowych (ponad 1000 gatunków) zawiera dużą liczbę taksonów roślin chronionych, zagrożonych i rzadkich (136 gatunków) w tym 42 gatunki chronione, 3 uwzględnione w Czerwonej Księdze Roślin Polski, 57 gatunków zagrożonych na Pomorzu i w Wielkopolsce. Stwierdzono tu także 7 gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy.

Obszar w większości nie jest chroniony. Obejmuje rezerwat przyrody Liwia Łuża (220 ha, 1959), użytek ekologiczny Ekopark Wschodni, część Obszaru Chronionego Krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski (36 229 ha, 1975).

Na obszarze Trzebiatowsko-Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego stwierdzono występowanie następujących cennych gatunków:

Zwierzęta i rośliny z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej:
- ssaki: foka szara, wydra,
- ptaki: batalion, bąk, bernikla białolica, bielik, błotniak łąkowy, błotniak stawowy, błotniak zbożowy, bocian biały, bocian czarny, derkacz, gąsiorek, jarzębatka, kropiatka, łęczak, mewa czarnogłowa, mewa mała, nur czarnoszyi, orlik krzykliwy, perkoz rogaty, rybitwa białoczelna, rybitwa czubata, rybołów, siewka złota, sowa błotna, wodniczka, zimorodek, żuraw,
- ptaki migrujące: biegus zmienny, brodziec piskliwy, cyranka, czernica, edredon, gągoł, gęgawa, gęś zbożowa, gęś białoczelna, głowienka, krakwa, kszyk, kulik wielki, kwokacz, łabędź niemy, łyska, nurogęś, ohar, ostrygojad, perkozek, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, piaskowiec, płaskonos, rożeniec, rycyk, sieweczka rzeczna, siewnica, samotnik, słonka, świstun, tracz długodzioby,
- gady i płazy: kumak nizinny,
- ryby: ciosa, minóg morski, minóg rzeczny, minóg strumieniowy, łosoś szlachetny
- bezkręgowce:
- rośliny: selery błotne

Inne ważne gatunki zwierząt i roślin:
- ssaki: badylarka, borowiec wielki, borsuk, jeleń szlachetny, jeż europejski, kuna domowa, kuna leśna, łasica, łoś, rzęsorek rzeczek, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, sarna, tchórz, zając szarak,
- gady i płazy: padalec zwyczajny, ropucha szara, ropucha paskówka, rzekotka drzewna, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, zaskroniec zwyczajny, grzebiuszka ziemna, żaba moczarowa, żaba jeziorkowa, żaba śmieszka, żaba trawna, traszka zwyczajna, żmija zygzakowata,
- ryby: sielawa,
- bezkręgowce: trzmiel gajowy, trzmiel rudy, biegacz fioletowy, gałeczka rzeczna, ślimak winniczek, groszkówka rzeczna, skójka zaostrzona.
- rośliny:
aster solny, babka nadmorska, bagno zwyczajne, barwinek pospolity, bluszcz pospolity, bobrek trójlistkowy, brzoza niska, centuria pospolita, gnieźnik leśny, goździk piaskowy, goździk kartuzek, grążel żółty, groszek błotny, grzybienie białe, jarnik solankowy, jarząb szwedzki, kalina koralowa, kocanki piaskowe, konwalia majowa, kruszczyk rdzawoczerwony, kruszczyk szerokolistny, kruszyna pospolita, kukułka krwista, kukułka plamista, listera sercowata, marzanka wonna, mikołajek nadmorski, mlecznik nadmorski, nerecznica grzebieniasta, paprotka zwyczajna, pierwiosnek lekarski, pomocnik baldaszkowy, podkolan biały, porzeczka czarna, rosiczka długolistna, rosiczka okrągłolistna, rokitnik pospolity, skalnica trójpalczasta, solanka kolczysta, śniedek baldaszkowaty, tajęża jednostronna, turzyca bagienna, turzyca piaskowa, wiciokrzew pomorski, widłak jałowcowaty, widłak goździsty, widłak spłaszczony, woskownica europejska, wrzosiec bagienny.